1 Corinth 7:1-40

7  Mi laek for ansarem kam olketa kwestin wea iufala askem mi long leta bilong iufala. Bae hem gud tumas sapos man hem no tasim* eni woman.  Bat from wei for durong hem big tumas distaem, hem gud sapos man garem waef bilong hemseleva and woman garem hasband bilong hemseleva.  Hasband mas givim long waef wanem waef hem fit for kasem.* Waef tu mas givim long hasband wanem hasband hem fit for kasem.  Waef no boss long body bilong hemseleva, bat hasband nao boss long hem. Hasband tu no boss long body bilong hemseleva, bat waef nao boss long hem.  Wanfala mas no stopem narawan for sleep witim hem. Bat sapos hasband and waef agree for no sleep tugeta for lelebet taem, mekem tufala savve prea, hem gud nomoa. Then tufala savve sleep tugeta moa, mekem Satan no gohed traem eniwan long iufala from iufala no savve kontrolem iufala seleva.  Diswan hem no wanfala law wea iufala mas followim, bat hem samting wea iufala savve duim.  Bat mi laekem tumas for evriwan singol olsem mi. Nomata olsem, God letem samfala for gohed stap singol, bat hem letem olketa narawan for marit.  Mi talem olketa wea no marit and olketa widow woman, hem gud for olketa gohed stap singol olsem mi.  Bat sapos olketa no savve kontrolem olketa seleva, olketa shud marit. Hem moabeta for olketa marit winim wei for laekem tumas for sleep witim narawan. 10  Mi laek talem samting long olketa wea marit wea hem no toktok bilong mi bat hem toktok bilong Lord. Waef mas no lusim hasband bilong hem. 11  Bat sapos hem lusim hasband bilong hem, hem mas gohed for stap singol nomoa, or go bak long hasband bilong hem. Hasband tu mas no lusim waef bilong hem. 12  Bat mi laek talem samting long olketa narawan wea hem no toktok bilong Lord bat hem toktok bilong mi. Sapos waef bilong wanfala brata hem no biliv bat hem hapi for stap witim hem, datfala brata mas no lusim hem. 13  Sapos hasband bilong wanfala woman hem no biliv bat hem hapi for stap witim hem, datfala woman mas no lusim hasband bilong hem. 14  Hasband wea no biliv hem klin bikos long Christian waef bilong hem, and waef wea no biliv hem klin bikos long Christian hasband bilong hem. Sapos diswan hem no tru, olketa pikinini bilong iufala bae no klin tu. Bat bikos diswan hem tru, olketa pikinini bilong iufala holy nao. 15  Bat sapos datwan wea no biliv hem go, letem hem go. Sapos olsem, datfala brata or sista no need for stap witim hem nao. God hem mekem iufala for garem peace. 16  Waef, iu no savve sapos iu bae sevem hasband bilong iu or nomoa. And hasband, iu no savve tu sapos iu bae sevem waef bilong iu or nomoa. 17  Nomata olsem, evri man garem difren living. Jehovah no changem living bilong man wanwan bat hem letem datwan for gohed. So man mas no trae for changem living wea hem garem taem God kolem hem. Mi talem diswan long evri kongregeson. 18  Waswe, eni man hem circumcise* finis taem God kolem hem? Hem mas no trae for changem datwan. Waswe, eni man hem no circumcise taem God kolem hem? Hem mas no circumcise nao. 19  For circumcise hem no important, and for no circumcise hem no important tu. Samting wea hem important nao hem for obeyim olketa law bilong God. 20  Hao man hem stap taem God kolem hem, hem mas gohed olsem nao. 21  Waswe, God kolem iu taem iu wanfala slave? Iu no warim datwan, bat sapos eni chance for iu free, hem gud for iu free nao. 22  Sapos eni disaepol bilong Lord hem wanfala slave taem God kolem hem, hem kamap free nao, and hem man bilong Lord. Olsem tu, man wea hem free taem God kolem hem, hem wanfala slave bilong Christ. 23  Price wea God peim long iufala hem big tumas, dastawe iufala mas no kamap slave moa bilong olketa man. 24  So olketa brata, nomata hao man hem stap taem God kolem hem, hem mas gohed olsem nao and keepim wei wea hem fren witim God. 25  Lord no givim mi eni law abaotem olketa wea no marit,* bat mi laek talem tingting bilong mi bikos Lord hem showimaot mercy long mi for mi savve faithful. 26  So long tingting bilong mi, nomata man hem marit or hem singol, hem gud tumas for hem gohed for olsem bikos long olketa hard taem. 27  Sapos iu maritim wanfala woman finis, iu no trae for lusim hem. Sapos iu no garem waef distaem,* iu no tingting for marit. 28  Bat sapos iu marit, datwan hem no rong. Sapos samwan wea singol* hem marit, datwan hem no rong tu. Bat olketa wea marit bae kasem hard taem long laef bilong olketa. Mi laekem iufala for misstim datwan. 29  Tingim tu olketa brata, lelebet taem nomoa hem stap. Start long distaem, mi laekem iufala wea garem waef mas olsem olketa wea no garem waef. 30  And tu, olketa wea krae mas olsem olketa wea no krae. Olketa wea hapi mas olsem olketa wea no hapi. Olketa wea baem samting mas olsem olketa wea no garem samting. 31  Olketa wea mekius long world mas no barava mekius long disfala world, bikos world distaem hem gohed for change. 32  Mi no laekem iufala for wari. Man wea singol hem warim nomoa for duim waka bilong Lord, bikos hem laek for mekem Lord hem hapi. 33  Bat man wea marit hem wari abaotem olketa samting bilong disfala world bikos hem laek for mekem waef bilong hem hapi. 34  Tingting bilong hem divaed nao. Woman wea no marit and young gele hem warim nomoa for duim waka bilong Lord, bikos hem laekem body and tingting* bilong hem for holy. Bat woman wea marit hem wari abaotem olketa samting bilong disfala world bikos hem laek for mekem hasband bilong hem hapi. 35  Mi talem diswan for helpem iufala, no for stopem iufala, bat for encouragem iufala for duim samting wea fitim olketa wea singol. Diswan minim iufala savve gohed duim waka bilong Lord and no busy long eni nara samting. 36  Bat sapos hem hard for samwan stap singol* and hem no young tumas, hem savve marit sapos datwan nao samting wea hem laekem. Hem no duim eni sin. 37  Bat sapos samwan hem hapi nomoa for stap singol bikos hem disaedem datwan finis long heart bilong hem and hem savve kontrolem hemseleva, bae hem kasem gud samting. 38  Man wea disaed for marit bae kasem gud samting, bat man wea disaed for stap singol bae hem kasem staka gud samting. 39  Woman wea marit hem mas stap witim hasband bilong hem taem hasband bilong hem laef. Bat sapos hasband bilong hem dae,* hem free for maritim eniwan wea hem laekem, bat hem mas wanfala disaepol bilong Christ. 40  Bat sapos hem no marit moa, hem bae hapi nomoa. Diswan hem tingting bilong mi, and mi barava sure mi garem spirit bilong God.

Olketa footnote

Maet diswan hem minim, “for no maritim or sleep witim wanfala woman.”
Diswan minim sex insaed long marit.
Diswan minim for katem skin long private part.
Long Greek languis hem sei, “virgin,” or “samwan wea no sleep witim eniwan.” Disfala toktok olketa savve iusim for olketa young man and young gele wea no marit.
Diswan savve minim man wea waef bilong hem dae finis.
Long Greek languis hem sei, “virgin,” or “samwan wea no sleep witim eniwan.” Disfala toktok olketa savve iusim for olketa young man and young gele wea no marit.
Long Greek languis hem sei, “pneu’ma.” Lukim Appendix 7B.
Long Greek languis hem sei, “hem luksavve hem no savve kontrolem feeling bilong hem for laek duim sex.”
Long Greek languis hem sei, “hem sleep.”