1 Corinth 4:1-21

4  Man mas ting long mifala olsem olketa wakaman bilong Christ and olketa wakaman wea lukaftarem olketa holy secret bilong God.  And tu, olketa man wea kasem disfala waka hem olketa wea showimaot olketa faithful.  Mi no wari nomoa sapos iufala or eni kot hem judgem mi. Mi no judgem miseleva tu.  Mi no savve tingim eni samting wea mi duim wea hem no stret. Nomata olsem, datwan no mekem mi wanfala raeteous man, bat Jehovah nomoa hem judgem mi.  So no judgem eni samting distaem bat weitim taem Lord hem kam. Hem nao bae mekem samting wea stap haed long darkness and evri tingting bilong pipol for showaot. Long datfala taem nao God bae praisem olketa man wanwan fitim samting wea olketa duim.  Olketa brata, taem mi storyim olketa samting hia, mi iusim miseleva and A·polʹlos olsem example for helpem iufala mekem iufala minim disfala toktok: “Followim nomoa samting wea olketa raetem finis,” mekem iufala no bighed and sei wanfala man hem gud winim narawan.  Wanem nao mekem iu gud winim narawan? Evri samting wea iu garem, God nao givim long iu. Sapos olsem, hao nao iu tok praod and sei no eniwan givim iu olketa samting hia?  Iufala tingse iufala garem finis evri samting wea iufala laekem. Iufala tingse iufala rich. Iufala tingse iufala king firstaem long mifala. Nomoa ia. Sapos iufala king finis, mi bae hapi, bikos sapos olsem, mifala tu savve rul witim iufala.  Long tingting bilong mi, God markem mifala olketa aposol nao olsem last grup for go insaed long stadium for evriwan lukim, bikos mifala kasem judgment for dae. Full world and olketa angel and olketa man lukluk long mifala nao. 10  Mifala krangge bikos long Christ, bat iufala wise bikos long Christ. Mifala wik, bat iufala strong. Pipol respectim iufala, bat lukdaonem mifala. 11  Kam kasem distaem mifala hangre and laek drink and mifala no garem gud kaleko. Pipol raf tumas long mifala and mifala no garem eni haos for stap long hem tu. 12  Mifala waka hard tumas for kasem need bilong mifala. Taem pipol tok spoelem mifala, mifala askem God for blessim olketa. Taem pipol spoelem mifala, mifala no givap. 13  Taem pipol talem nogud samting abaotem mifala, mifala tok kaen long olketa. Kam kasem distaem pipol ting long mifala olsem rabis bilong disfala world wea pipol barava les long hem. 14  Mi no raetem olketa samting hia for mekem iufala shame, bat mi laek for teachim iufala bikos iufala olketa pikinini bilong mi wea mi lovem. 15  Nomata iufala garem 10,000 teacher for teachim iufala for followim Christ, iufala no garem staka dadi. Mi olsem wanfala dadi wea teachim gud nius long iufala and wea teachim iufala for followim Christ Jesus. 16  So mi barava laekem iufala for followim wei bilong mi. 17  Dastawe mi sendem Timothy long iufala wea hem olsem pikinini bilong mi. Mi lovem hem and hem faithful for duim waka bilong Lord. Hem bae showim iufala long hao mi duim waka bilong mi for Christ Jesus, wea hem nao mi teachim long olketa kongregeson long evri ples. 18  Samfala man bighed bikos olketa tingse bae mi no kam long iufala. 19  Bat sapos Jehovah hem laekem, bae no longtaem nomoa mi kam long iufala nao. Bae mi no laek herem toktok bilong olketa wea bighed, bat bae mi laek savve sapos olketa garem paoa bilong God. 20  Samting wea showimaot man hem stap anda long Kingdom bilong God nao hem no toktok bilong hem, bat hem samting wea hem duim wea showimaot paoa bilong God. 21  Wanem nao iufala laekem? Hao, bae mi kam for panisim iufala, or waswe, iufala laekem mi for showimaot love and for kaen long iufala?

Olketa footnote