Ruwa le ajaat

Sunu yau gi Hasil fi Deris ta Kitab al Mukadas?

Sunu yau gi Hasil fi Deris ta Kitab al Mukadas?

Ainu keff anina gi amulu barnamij ta deris ta Kitab al Mukadas majaani.