Ndeye fundo didi milonga

Ndeye kudieji dia mito ya milonga yazonda

Ndeye gu mito ya milonga

Matemue a Yehowa

Kipende

Lujingu nu Mudimo wa Uklisto–Mukanda wa Gukalegela mu Gudibungisa  |  Mars 2017

Luholo lua Guhana Mazulunalu

Luholo lua Guhana Mazulunalu

TOUR DE GARDE

Muhu: Mukatshi dia ima yagasue yatuhanele Nzambi, kado gatshi gadi nu ndando yavula?

Verse ya Biblia: Yone 3:16

Hana mukanda: Tour de Garde eyi idi mumonesa gishina Nzambi watumine Yesu ha mavu ha gufua mukunda nu esue. Idi mumonesa luko luholo tuajiya guhana Nzambi mersi mukunda nu kado gene.

UFUMU WA NZAMBI UDI ITSHI?

Muhu: [Talesa diyiji dia thomo dia trakte.] Mvutu itshi wajiya guhana gu muhu owu? Ufumu wa Nzambi udi gima gimoshi gidi mukatshi dia mutshima waye? udi zuelelo diko? nga udi guvernema imoshi idi mu dilu?

Verse ya Biblia: Dan 2:44; Yesh 9:6

Hana mukanda: Trakte eyi idi mumonesa gubonga Ufumu wa Nzambi wajiya gugubatela.

EMVITASIO YA GUTAMEGA ATHU MU GUDIBUNGISA GUA GUFUA GUA YESU

Hana mukanda: Tudi mutamega athu ha guza mu gudibungisa gumoshi gua ndando. [Hana emvitasio.] Mu lusugu lua 11 mu mbeji ya avril, athu avula a mu ifutshi yagasue mbaadibungisa ha guwunguluga gufua gua Yesu. Mbaategelela diskur didi mumonesa gubonga tuajiya guheta mukunda nu gufua gua Yesu. Emvitasio eyi idi mumonesa tangua nu fundo gudibungisa guene mbagukalegewa. Mbatusuanguluga ha gugumona.

SONEGA LUHOLO LUAYE LUA GUYIKALAGALA

Kalegela ndaga jia zuelewa mu ifezegeselo eyi hagulondega luholo luaye lua guhana mikanda.