Athu a mu ifutshi yagasue adi nu funu ya ukuateshi. (Mulo 4:1) Mu mbeji yagasue ya Septembre ya givo egi, mbatuhaga ngolo ha guhana athu Tour de Garde idi muzuelela guhana ukuateshi (gikhesa). Hanenu athu avula zulunalu eyi. Handaga tuanatshigina guta maga nu athu akhawo mukunda nu guahana ukuateshi, tushigo naye gumbemba Tour de Garde gila athu ashigo gu jinzo.

NDAGA TUAJIYA GUZUELA

“Matangua ako, mukutetu agasue tuanakhala nu funu egi athu atukuatese. Uvi, fundo ditshi tuajiya guheta ukuateshi? [Tanga 2 Kolinto 1:3, 4.] Tour de Garde eyi idi mumonesa luholo Nzambi wajiya gutukuatesa.”

Gila muthu wasuanguluga nu mbimbi, enji watshigina guzula zulunalu, . . .

MUTALESE VIDEO, GIKUMA KITSHI TUDI NAYE GULONGUGA BIBLIA?

Gungima, toga muthu muene hagulonguga nenji Biblia.

ZUELELA NDAGA MU LUHOLO LUAJIYA GUGUHANA NJILA YA GUMUVUTUGILA

Hula muhu umoshi muajiya guzuelela tangua mbawuvutugila muthu muene; wajiya gumuhula egi: “Mukunda natshi Nzambi wana hana njila egi athu amone malamba?