Udi nu funu ya gujiya Biblia muabonga ba? Gula yataya ayi, tshigina malongi a Biblia a ufele tuanuhana. Zalesa dieji didi goshi ha gutoga gulonguga gua Biblia.