Trigj nom Enhault

Räajlen fa dän Schutz fa Aungowen un Cookies

Räajlen fa dän Schutz fa Aungowen un Cookies

De Organisazion von Jehova siene Zeijen respakjt, daut jieda eena daut Rajcht haft to bestemmen, woo siene Aungowen jebrukt kjennen. Wan du weeten west, waut de Organisazion weltwiet deit, om Informazion to schitzen, dan drekj hia nopp.

“Woo wie Informazionen schitzen” lajcht daut ut, woo de Organisazion von Jehova siene Zeijen met perseenelje Informazion omjeit. Butadäm sent noch oppoat Räajlen fa dise Websied jeltich un dee sent hia to läsen.

Dise Websied jehieet de Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Daut es eene Jesalschoft en New York, waut nich opp Jelt vedeenen es. Dee deit daut Woakj von Jehova siene Zeijen un daut biblische Liawoakj unjastetten. Eenje von de Servers fa dise Websied sent en de Stäts.

Perseenelje Aungowen

Wan du diene perseenelje Aungowen, soo aus dienen Nomen, Adrass un Fonnumma, opp dise Websied aunjefst, woaren dee bloos fa daut jebrukt, fa waut du dee aunjejäft hast.

Wie woaren diene Aungowen aun kjeenen aundren wiedajäwen, buta daut es needich, om daut to doonen, no waut du hia jefroacht hast, ooda wan wie die daut haben weeten jeloten. Äwajens woaren diene Aungowen bloos wiedajejäft, wan wie denkjen, daut een Jesaz ooda eene Väaschreft daut velangt; wan daut eene Aunwiesunk doatoo jeft, waut sikj opp de Jesazen stett; om väatobieejen, daut nich wäa unjagonen woat; om Sechaheits haulwen ooda wäajen technische Uasoaken. Wan du dise Websied brukst, wiest daut, daut du doamet envestonen best, daut wie diene perseenelje Aungowen bloos en soone Loagen kjennen aun aundre wiedajäwen, waut hia aunjejäft sent. Diene Aungowen woaren oba kjeenmol vekoft, enjetuscht ooda utjeliet.

Websieden von aundre. Eenjemol sent opp dise Websied Links, waut no eene Websied von aundre hangonen, waut fa ons jewesse Deensten doonen (biejlikj, daut eena em Internet Zadels utfellen kaun). Du woascht daut enwoaren, daut du opp eene aundre Websied best, wiels dee aundasch lat un de Adrass en dienen Browser eene aundre es. Wan wie utwälen, woone Websieden von aundre wie brucken wellen, un uk wan wie dee brucken, see wie emma wada no, woo dee diene Aungowen un uk aundre Informazionen schitzen. Wie wellen secha moaken, daut dee daut krakjt soo aus wie doonen. Wan du Froagen doaräwa hast, woo aundre Websieden Informazionen schitzen, dan kaust du die daut opp dee Websieden noseenen.

Sechaheit

Wie sent doa sea om to doonen, daut diene perseenelje Aungowen secha sent. Wan dee veschekjt woaren, dan schitz wie dee biejlikj derch Transport Layer Security (TLS), daut kjeena dee läsen kaun. Wie brucken Komputasch, wua nich jieda eena bie kaun un waut en gaunz besonda vesechade Jebieda sent (physical, electronic, and procedural security measures), soo daut aul de Informazion, waut wie kjrieen, secha es un kjeena dee seenen kaun, waut nich Frieheit doatoo haft.

Benutzakontos

De E-Mail-Adrass, waut du aunjefst, wan du opp dise Websied een Benutzakonto opmoakst, woat doatoo jebrukt, om die wäajen dien Benutzakonto to schriewen. Biejlikj wan du dienen Benutzanomen ooda dien Jeheemwuat vejatst un no Help frajchst, woat die eene Norecht no diene E-Mail-Adrass jeschekjt toom die halpen.

Gowen

Wan eena em Internet Gowen jeft, dan mott eena doa sienen Nomen un siene Adrass aunjäwen. Toom Gowen aunnämen, waut met Kjredietkoaten jejäft woaren, bruck wie soone Deensten em Internet, waut eenen gooden Nomen haben, besonda secha sent un diene Aungowen schitzen. De Informazionen, waut no dise Deensten jeschekjt woaren, biejlikj de Aungowen von diene Kjredietkoat, daut Numma von diene Bankräakjninj un aundret, waut met diene Bankräakjninj to doonen haft, doo wie nich oppbewoaren un wie kjennen dee uk nich seenen. Wan wie Gowen kjrieen, dan oppbewoa wie de Berechten doaräwa oppet weinichste fa 10 Joa. En dise Berechten es met en, wanea de Gowen jejäft worden, wooväl daut wia un opp woone Wajch daut jejäft wort. Soo kjenn wie de Jesazen un Väaschreften nokomen un de Froagen beauntwuaten, waut du en dise Tiet veleicht hast. Wie woaren die oba nich doano froagen, aus du wada Gowen jäwen kaust.

Aundre Informazionen

Du kaust diene perseenelje Aungowen (soo aus dienen Nomen, diene Adrass un dien Fonnumma) aunjäwen, wan du Gowen jäwen ooda die een Benutzakonto moaken west, oba uk fa aundret (biejlikj, wan du west, daut wäa met die de Bibel studieet). Diene Aungowen woaren dan bloos fa daut jesaumelt, oppbewoat un jebrukt, fa waut du dee aunjejäft hast, un bloos soo lang, aus daut needich es.

Cookies un äneljet

Wan du opp onse Websied noppjeist, dan doo wie automatisch jewesse Informazionen saumlen. Doatoo bruck wie “Cookies,” “Web-Beacons” un äneljet. Wan daut hia von “Cookies” rät, es doa veschiednet met en, biejlikj uk soont aus “Local Storage”.

Cookies. Wan eena opp dise Websied noppjeit, dan kaun, soo aus bie de mieeschte aundre Websieden uk, een “Cookie”, aulsoo eene kjliene Datei, opp eenem sien Fon, Tablet ooda Komputa noppjedonen woaren. Daut jeft veschiedne Sorten Cookies, waut veschiedne Oppgowen haben. Jeweenlich sent dee doatoo, daut de Websied fa die noch hendja to brucken jeit. Wie brucken eenjemol Cookies, waut ons weeten loten, aus du ea aul opp dise Websied wieescht ooda waut du doa enjestalt hast, aus du de Websied jebrukt hast. Biejlikj wan du opp dise Websied eene Sproak utwälst, woat dee en een Cookie oppbewoat, soo daut doa wada deeselwje Sproak väakjemt, wan du dise Sied daut näakjste Mol opmoakst. Wie brucken kjeene Cookies fa Werbunk.

Dise Websied brukt dreeatlei Sorten Cookies:

  1. Cookies, waut onbedinjt needich sent – Dee sent needich, daut du jewesset opp de Websied doonen kaust, biejlikj die aunmalden ooda no veschiednet froagen. Wan du doa biejlikj Gowen jäwen west, dan schauft daut nich onen dise Cookies. Doa sent uk Cookies mank, waut ons halpen, daut to doonen, wua du em Internet uzhent no jefroacht hast. Dise Cookies doonen nich Informazion äwa die saumlen, waut dan lota fa Werbunk jebrukt kunn, ooda em Denkj hoolen, woone Websieden du die beseenen hast.

  2. Cookies, daut de Websied leichta to brucken jeit – Dise Cookies halpen de Websied, sikj daut to moakjen, waut du doa enjestalt hast (biejlikj dienen Benutzanomen, de Sproak ooda de Jäajent, wua du best), un moaken die daut leichta, de Websied to brucken.

  3. Cookies toom unjasieekjen, woo de Websied jebrukt woat – Dee sent toom seenen, woo de Menschen dise Websied brucken, biejlikj woo väl opp de Websied noppgonen ooda woo lang dee em Derchschnett doabowen sent. De Informazion woat bloos doatoo jebrukt, de Websied to vebätren.

Eenje Cookies komen von onse Websied (First-Party-Cookies). Aundre Cookies komen von aundatwäajen em Internet (Third-Party Cookies). Wie brucken bloos First-Party-Cookies, buta soone Third-Party-Cookies, waut met Google reCAPTCHA to doonen haben. Google reCAPTCHA woat jebrukt toom rutfinjen, aus een Mensch de Websied brukt ooda bloos een Komputa, waut von veselfst Norechten veschekjt. Opp https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ kaust du seenen, waut Google deit, om diene perseenelje Aungowen to schitzen.

Web-Beacons. Opp onse Websied kjennen kjliene Dateien bowen sennen, waut Web-Beacons heeten. Met dee kaun eena seenen, waut oppe Websied jedonen woat, biejlikj wanea wäa opp eene jewesse Sied noppjeit. Web-Beacons sent toom seenen, woo de Websied jebrukt woat un aus dee fein schauft.

Fa waut IP-Adrassen jebrukt woaren. Jieda Komputa em Internet haft een Numma, waut IP-Adrass heet. Derch de IP-Adrass von dienen Komputa un derch dän Browser, waut du hast, kjenn wie seenen, woo de Websied jebrukt woat, aus daut irjent Trubbel met de Sied jeft un woo wie dee fa die noch bäta moaken kjennen.

Du kaust entscheiden. Bie de mieeschte Browsers kaust du de Cookies utswitschen ooda daut soo enstalen, daut doa eene Woarnunk väakjemt, ea Cookies opp dien Fon, Tablet ooda Komputa noppjedonen woaren. Wan du weeten west, woo daut schauft, dan läs die daut bie dienen Browser no. Oba denkj doaraun, daut du onen Cookies nich aules von onse Websied fein brucken kaust.

Active Scripting ooda JavaScript

Scripting woat jebrukt, om de Websied noch hendja un foadja to moaken. Derch Scripting Technology kaun de Websied die väl bosja Informazionen trigjschekjen. Scripting woat von de Websied oba kjeenmol jebrukt, om en dienen Komputa Programs nentosaten ooda om von die plietsch waut Informazionen ruttofinjen.

Daut aules opp de Websied rajcht schaufen kaun, mott Active Scripting ooda JavaScript em Browser enjeswitscht sennen. Bie de mieeschte Browsers kaun eena daut enstalen, fa woone Sieden eena daut toolat un fa woone nich. En de Help von dienen Browser kaust du noseenen, woo du daut Scripting fa jewesse Sieden enswitschen kaust.

Diene Rajchten

Dise Websied to brucken, biejlikj irjent een Buak, Video ooda Audio raufloden, kost nuscht. Du brukst doatoo nich een Benutzakonto opmoaken, eene Gow jäwen ooda sest irjentwaut doonen, wua du dienen Nomen ooda diene Adrass aunjäwen motst. Oba wan du die eenich woascht, die een Benutzakonto optomoaken, eene Gow to jäwen, no een Bibelstudium to froagen, waut nuscht kost, ooda sest waut to doonen, wua eena perseenelje Informazion aunjäwen mott, dan bediet daut, daut du met dise Räajlen fa dän Schutz fa Aungowen un Cookies envestonen best un uk doamet, daut de Informazion opp Servers en de Stäts oppbewoat woat; daut Watchtower un de Organisazionen, waut Jehova siene Zeijen en veschiedne Lenda unjastetten, diene perseenelje Informazion kjrieen, met dee schaufen, dee wiedajäwen un oppbewoaren, soo daut daut kaun jedonen woaren, waut du haben west. Wua de Informazion, waut du aunjefst, hankjemt, es doano, waut du oppe Websied doonen west. Biejlikj wan du eene Jesalschoft en een jewesset Launt west eene Gow jäwen, dan woaren dee dienen Nomen un diene Adrass kjrieen, soo aus daut doa aunjejäft es, wua eena Gowen jeft. Ooda wan du biejlikj no een Bibelstudium frajchst, dan woat eene Offiz von Jehova siene Zeijen dienen Nomen un diene Adrass kjrieen, daut daut jedonen kaun, waut du haben west.

Wan du de perseenelje Informazion nich aunjefst, waut doa needich es, om een Benutzakonto optomoaken, eene Gow to jäwen ooda irjent sestwaut to doonen, wua eena perseenelje Informazion fäa aunjäwen mott, dan kjenn wie daut nich doonen, no waut du frajchst.

Wan daut irjentwanea mol needich es, onse Räajlen fa dän Schutz fa Aungowen un Cookies to endren, woa wie daut hia aunjäwen, daut du emma weetst, waut fa Informazionen wie oppbewoaren un fa waut wie dee brucken.

No de Jesazen no hast du veleicht noch bowenenn Rajchten, wan daut om diene perseenelje Informazion jeit. Doa kunn biejlikj met en sennen, de perseenelje Informazion, waut du opp dise Websied aunjejäft hast, to seenen, to endren ooda to laschen. Wan daut en dien Launt soo es, woascht du hia seenen, wua du daut kaust doonen. Wan diene perseenelje Informazion, wua du waut äwa weeten west, waut met eene Gow to doonen haft, dan froag dän, waut de Gow jekjräajen haft. Wäa daut es, es doa emma aunjejäft, wan eena Gowen jeft, un daut steit uk opp dän Zadel, waut eena don kjrieech.