Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

POAT 7

Krakjt un opp to veloten

Krakjt un opp to veloten

Woo kaust du die daut secha moaken, daut du nich waut orrajchtet lieescht?