Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 3. SACH

Waut eena doonen kaun toom nich oppjäwen

Waut eena doonen kaun toom nich oppjäwen

WAUT BEDIET DAUT, NICH OPPJÄWEN?

Eena, waut nich fuaz oppjeft, woat bäta doamet foadich, wan am waut schlajchtet passieet. Soont lieet eena met de Tiet. Kjinja lieren nich gonen, onen daut see mol hanfaulen. Soo motten dee uk doamet räakjnen, daut see noch mol woaren Trubbels haben, wan see em Läwen wellen veraunkomen.

WUAROM SAUL EENA NICH OPPJÄWEN?

Eenje Kjinja woaren mootloos, wan dee Fäla moaken, Schwierichkjeiten haben ooda von aundre Rot kjrieen. Un aundre jäwen gaunz opp. Hia sent biejlikj dree Sachen, waut Kjinja lieren motten:

  • Eenem woat daut nich emma met aules jlekjen, waut eena deit (Jakobus 3:2).

  • Jieda eena woat mol waut schwoaret em Läwen derchmoaken (Liera 9:11).

  • Wie brucken aula Rot von aundre toom ons vebätren (Spricha 9:9).

Wan june Kjinja lieren, bie Schwierichkjeiten nich opptojäwen, dan woaren dee bäta met Trubbels em Läwen foadich woaren.

WOO EENA AUNDRE LIEET, NICH OPPTOJÄWEN

Wan june Kjinja waut nich volbrinjen.

BIBLISCHA GRUNTSAUZ: “Wan een jerajchta uk säwen mol felt, steit dee emma wada opp” (Spricha 24:16).

Lieet jun Kjint to vestonen, aus eene Sach werkjlich een Trubbel es ooda nich. Waut wudd dee biejlikj doonen, wan dee eenen Test enne School nich volbrinjen kunn? Veleicht jeft dee opp un sajcht: “Met mie es et aulmols nuscht!”

Halpt jun Kjint to vestonen, woo dee sikj vebätren kaun. Soo woat dee lieren, dän Trubbel to leesen enne Städ sikj doaräwa schlajcht to feelen.

Un doot nich dän Trubbel fa jun Kjint fiksen. Halpt dän leewa, selfst eene Leesunk to finjen. Jie wudden kjennen froagen: “Waut kaust du doonen toom de Sach bäta vestonen, waut enne School jroz jelieet woat?”

Wan waut schlemmet passieet.

BIBLISCHA GRUNTSAUZ: “Jie weeten äwahaupt nich waut morjen sennen woat” (Jakobus 4:14).

Eena kaun nich em verut seenen, waut kjemt. Soona, waut nu rikj es, kaun morjen oam sennen,  un soona, waut nu jesunt es, kaun morjen krank sennen. De Schreft sajcht: “Dee wäa daut bosichste ranen kaun, jewent nich emma dän Rees; dee stoakjsta Soldot, jewent nich emma dän Kjrich . . . [wiels] Tiet un Jlekj spälen emma eene Roll” (Liera 9:11).

Aus Elren doo jie jun bastet toom june Kjinja fa Jefoaren schitzen. Oba daut es nich mäajlich, june Kjinja fa aulet schlajchte to beschitzen.

Wan june Kjinja truajet beläwen, biejlikj wan dee eenen gooden Frint velieren ooda doa wäa von de Famielje stoaft, dan halpt dee, met soone Omstend foadich to woaren. Soo lia jie dee, woo dee bie groot met aundre Trubbels foadich woaren kjennen, soo aus de Oabeit velieren ooda daut knaup haben. *

Wan june Kjinja von aundre Rot kjrieen, sikj to vebätren.

BIBLISCHA GRUNTSAUZ: “Horch wan du Rot kjrichst . . . daut du no däm kaust weis sennen” (Spricha 19:20).

Wan doa wäa to june Kjinja sajcht, daut dee sikj en waut vebätren sellen, dan es daut nich toom dee weedoonen. Daut es bloos toom dee halpen, sikj to vebätren.

Wan jie june Kjinja lieren, Rot auntonämen, dan woat junt un de Kjinja daut togood komen. John, een Voda, sajcht: “Wan Kjinja kjeenmol brucken äare Fäla trajchtstalen, dan woaren dee daut nienich lieren. Dee woaren emma mea Trubbels em Läwen haben un jie Elren woaren de Trubbels motten oppriemen, waut dee sikj enjerieet haben. Daut moakt de Elren un de Kjinja äa Läwen sea betta.”

Woo kjenn jie june Kjinja halpen, dän Rot auntonämen, waut dee kjrieen? Wan jun Kjint enne School ooda sestwua Rot kjricht, dan sajcht nich, daut de Rot schlajcht es. Enne Städ daut wudd jie kjennen froagen:

  • “Wuarom denkjst du, kjrieechst du dän Rot?”

  • “Woo kaust du die vebätren?”

  • “Waut woascht du daut näakjste Mol doonen, wan du en deeselwje Loag best?”

Denkjt doaraun: Gooda Rot woat june Kjinja nich bloos nu toom gooden sennen, oba uk, wan dee ieescht groot sent.

^ Varsch 21 See uk dän Artikjel Kinder in ihrer Trauer begleitenem Wachtturm vom 1. Juli 2008.