Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 2. SACH

Woo eena deemootich sennen kaun

Woo eena deemootich sennen kaun

WAUT ES DEEMOOT?

Deemootje Menschen sent respakjtvoll. Dee sent nich huachnäsich un velangen von aundre nich, daut see an besonda behaundlen. Deemootje intressieren sikj opp iernst fa aundre un sent reed von dee to lieren.

Foaken woaren de Deemootje fa schwak jetalt. Oba rajcht jesajcht halpt Deemoot de Menschen to vestonen, daut see Fäla moaken, un uk tootostonen, daut see nich aules kjennen.

WUAROM ES DEEMOOT WICHTICH?

 • Deemoot halpt eenem, Frind to haben. Daut Buak The Narcissism Epidemic sajcht: “Fa deemootje Menschen es daut leichta, Frind to finjen”. Daut sajcht uk, daut et fa soone “leichta es, met aundre to vetalen un Jemeenschoft to haben”.

 • Deemoot woat june Kjinja fa lota halpen. Wan june Kjinja daut nu lieren, deemootich to sennen, dan woaren dee bie groot leichta eene Oabeit kjrieen. Dr. Leonard Sax schreef: “Een junga Mensch, waut too väl von sikj denkjt un sikj nich em kloaren es, daut hee nich aules kaun, woat biem Oabeit sieekjen nich eenen gooden Nomen kjrieen. Oba soona, waut weeten well, waut deejanja velangt, dän hee no Oabeit frajcht, woat de Oabeit leichta kjrieen.” *

WOO EENA AUNDRE DEEMOOT LIEET

Halpt june Kjinja, nich too väl von sikj to denkjen.

BIBLISCHA GRUNTSAUZ: “Wan irjentwäa denkjt, daut et met am waut es, wan daut doch nuscht es, dee schmäat sikj selfst aun” (Galata 6:3).

 • Jäft june Kjinja nich faulsche Hopninj. Eenje Elren sajen to äare Kjinja: “Aules, waut jie junt wenschen, woat sikj erfellen”, un: “Jie kjennen noch mol daut sennen, waut jie wudden jleichen”. Dit hieet sikj veleicht jankrich, oba em Läwen es daut foaken aundasch. June Kjinja woaren em Läwen bäta wiedakomen, wan dee sikj soont väanämen, waut fa dee mäajlich es, un dan doaropp schaufen, daut to kjrieen.

 • De Kjinja fa eenselne Sachen lowen. Wan Elren äare Kjinja bloos sajen, daut see besonda sent, halpt dee daut nich, deemootich to sennen. Dee sellen dee fa eenselne Sachen lowen.

 • Lot june Kjinja nich too väl met aundre äwa Internet to doonen haben. Em Internet puchen  de Menschen foaken, woo goot see sent un waut see volbrocht haben. Daut es nich Deemoot.

 • Rot june Kjinja too, sikj to entschuldjen. Halpt june Kjinja to vestonen, wua see orrajcht sent, un daut uk tootostonen.

Dankboakjeit wiesen.

BIBLISCHA GRUNTSAUZ: “Siet dankboa” (Kolossa 3:15).

 • Dankboa fa de Natua. Kjinja sellen fa de Natua dankboa sennen un vestonen, woo wichtich dee fa ons Läwen es. Wie brucken biejlikj Loft, Wota un Noarunk. Halpt dee derch dise Biespels, dankboa fa de Wunda enne Natua to sennen.

 • Dankboa fa de Menschen. Lieet june Kjinja, nich aufjenstich to sennen, wan aundre en jewesse Stekjen to mea emstaunt sent aus see – wiest dee, daut see von aundre lieren kjennen.

 • Dankboakjeit wiesen. Lieet june Kjinja, nich bloos dankscheen to sajen, oba daut uk werkjlich to wiesen. Dankboa to sennen halpt ons, deemootich to bliewen.

Wiest june Kjinja, daut et goot es, waut fa aundre to doonen.

BIBLISCHA GRUNTSAUZ: “Acht dän näakjsten hecha aus junt selfst. Jie sellen nich bloos no daut kjikjen, waut junt selfst intressieet, oba uk no daut, waut dän näakjsten intressieet” (Filippa 2:3-4).

 • Velangt, daut june Kjinja uk halpen oppriemen. Wan jie to june Kjinja sajen, daut dee nich brucken besorjen halpen, dan kjennen dee denkjen, see sent too wichtich toom soont doonen. Enne Famielje methalpen sull daut ieeschte sennen un dan spälen. Moakt dietlich, woo aundre daut togood kjemt, wan see methalpen, un woo väl aundre an doafäa räakjnen un achten woaren.

 • Daut es goot, wan eena waut fa aundre deit. Wan Kjinja waut fa aundre doonen, halpt dee daut riep to woaren. Halpt june Kjinja ruttofinjen, wäm doa Help fält. Rät met dee doaräwa, waut see fa dee doonen kjennen. Loft un unjastett june Kjinja, wan dee waut fa aundre doonen.

^ Varsch 8 Von daut Buak The Collapse of Parenting.