Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

WOAT WAKA! Num. 2 2019 | Sas Sachen, waut Kjinja lieren motten

Sas Sachen, waut Kjinja lieren motten

Waut wenscht jie junt, woo sellen june Kjinja sennen, wan dee ieescht groot sent?

  • Sikj beharschen kjennen

  • Deemootich sennen

  • Nich oppjäwen

  • Veauntwuatunk äwanämen

  • Riep sennen

  • Opprechtich sennen

Kjinja kjrieen dise Ieejenschoften nich von veselfst. Dee brucken june Help doatoo.

Dise Tietschreft woat äwa sas Sachen räden, waut jie june Kjinja lieren kjennen. Daut woat dee doafäa reedmoaken, wan dee ieescht groot sent.

 

De Nutzen von Selfstbeharschunk

Wuarom es Selfstbeharschunk wichtich un woo kjenn wie dee kjrieen?

Woo eena deemootich sennen kaun

Wan jie june Kjinja lieren, deemootich to sennen, woat dee daut fa lota halpen.

Waut eena doonen kaun toom nich oppjäwen

Kjinja, waut lieren, waut eena doonen kaun toom nich oppjäwen, woaren lota bäta met Schwierichkjeiten foadich woaren.

Woo eena lieren kaun, Veauntwuatunk to äwanämen

Wanea lieet eena daut, Veauntwuatunk to äwanämen, aus Kjint ooda wan eena ieescht groot es?

De wieetvolla Rot von groote Menschen

Kjinja brucken Aunleidunk em Läwen, oba wua es dee to finjen?

Weeten, waut goot un schlajcht es

Wan jie june Kjinja lieren, waut goot un schlajcht es, woat dee daut sea halpen fa lota.

Noch mea Help fa Elren

Elren motten fa goode Aunleidunk enne Famielje sorjen. Wan du noch mea doaräwa weeten west, dan go no jw.org.