Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

“Ekj woa en diene Woarheit waundlen”

“Ekj woa en diene Woarheit waundlen”

“Wies mie dienen Wajch, oo HAR, un ekj woa en diene Woarheit waundlen” (PSA. 86:11)

LEEDA: 51, 54

1-3. (a) Woo sell wie äwa de Woarheit ut de Schreft denkjen? Met waut jeit daut to vejlikjen? (See de Bilda aum Aunfank.) (b) Woone Froagen woa wie en disen Artikjel derchgonen?

FOAKEN es daut soo, daut de Menschen waut kjeepen un daut lota wada trigjbrinjen. En eenje Lenda brinjen se soo bie 9 Prozent von de Sachen trigj, waut se em Stua jekoft haben. Un von daut, waut se em Internet jekoft haben, schekjen se eenjemol mea aus 30 Prozent wada trigj. Dee wellen äa Jelt trigjhaben ooda tuschen daut fa sestwaut en, wäajen daut Stekj veleicht nich soo es, aus see jedocht haben, ooda wäajen daut eenen Fäla haft ooda wiels see daut eefach nich jleichen.

2 Veleicht brinj wie uk mol waut trigj, waut wie ons jekoft, ooda veschauft, haben. Oba wie wudden kjeenmol wellen de Woarheit ut de Schreft trigjbrinjen, ooda loosloten (läs Spricha 23:23; 1. Tim. 2:4). En dän väajen Artikjel hab wie eenjet jeseenen, waut wie oppjeewen toom de Woarheit kjanen lieren. Daut brukt biejlikj Tiet, waut wie ea fa waut aundret brukten. Veleicht hab wie uk eene Oabeit tochjeloten, wua wie hauden kunt een deel Jelt bie vedeenen, ooda kjrieejen Trubbel met onse Frind un Frintschoft. Wie musten woomäajlich uk ons denkjen endren un orrajchte  Woakjen ooda Sitten un Mooden tochloten, waut Gott nich jefollen. Oba de Woarheit ut de Schreft haft ons väl mea goodet jebrocht, aus waut wie oppjejäft haben.

3 Jesus vetald een Jlikjnis von eenen Haundelsmaun, waut no feine Parlen socht. Aus dee eene sea wieetvolle Parl funk, vekoft hee fuaz aules, waut hee haud, toom dee kjeepen. Dise Parl stald de Woarheit von Gott sien Kjennichrikj väa. Derch dit Jlikjnis wees Jesus, woo wieetvoll de Woarheit fa dee sennen wudd, waut doano sochten (Mat. 13:45-46). Aus wie de Woarheit von Gott sien Kjennichrikj un aul de aundre goode Lieren von de Schreft kjanen lieeden, dan wia wie uk reed, aules doafäa opptojäwen, waut needich wia. Soo lang aus wie de Woarheit väl räakjnen, woa wie dee nich loosloten. Daut es schod, daut eenje von Gott siene Deena de Woarheit nich mea väl räakjnen ooda dee mau rajcht veloten haben. Soont well wie kjeenmol doonen! Doawäajen mott wie, soo aus de Schreft sajcht, wieda “no de Woarheit . . . läwen” (läs 3. Johanes 2-4). Daut bediet, daut de Woarheit en ons Läwen daut ieeschte komen saul, un daut saul aun ons Läwen to seenen sennen. Nu woa wie eenje Froagen derchgonen: Woo kjemt daut bat doa, daut eenje de Woarheit loosloten, ooda veloten? Woo kjenn wie daut väabieejen, daut wie soont kjeenmol doonen? Waut kaun ons stoakjen toom ons gaunz eenich bliewen, wieda “no de Woarheit . . . [to] läwen”?

WOO DAUT BAT DOA KJEMT, DAUT EENJE DE WOARHEIT LOOSLOTEN

4. Wuarom veleeten en Jesus siene Tiet eenje de Woarheit?

4 En Jesus siene Tiet neemen eenje de Woarheit aun, oba veleeten dee lota wada. Biejlikj jeef Jesus eene groote Grupp Menschen derch een Wunda to äten un dee kjeemen am dan hinjaraun no de aundre Kaunt von daut Galiläische Mäa. Doa säd Jesus waut, waut dee sea stieed. Hee säd to dee: “Wan jie dän Menschensän sien Fleesch nich äten, un sien Bloot nich drinkjen, hab jie kjeen Läwen en junt.” Enne Städ Jesus to froagen, waut daut meend, staden dee sikj aun siene Wieed un säden: “Daut sent hoade Wieed, wäa kaun daut vestonen?” Un “von don aun jinjen väl von siene Jinja trigj un jinjen nich mea met am” (Joh. 6:53-66).

5-6. (a) Wuarom veloten eenje vondoag dän Dach de Woarheit? (b) Woo kaun daut bat doa komen, daut eena von de Woarheit aufkjemt?

5 Daut es truarich, daut uk vondoag dän Dach eenje de Woarheit veloten haben. Eenje deeden daut, wiels Jehova siene Zeijen nu jewesset ut de Schreft aundasch vestonen aus ea ooda wäajen een bekaunda Brooda waut säd ooda deed, waut an baudad. Aundre wieren beleidicht, wiels see Rot ut de Schreft kjrieejen, ooda worden sikj oneenich met wäm en de Vesaumlunk. Noch aundre jleewden daut, waut Aufjefolne ooda aundre Jäajna an äwa onsen Gloowen enbilden. Un soo kjeem daut, daut eenje von de Woarheit aufkjeemen un Jehova un uk de Vesaumlunk veleeten (Heb. 3:12-14). Daut wudd väl bäta jewast sennen, wan dee daut soo jedonen hauden aus de Apostel Petrus. Aus eenje sikj aun daut stieeden, waut Jesus säd, fruach hee de Apostel, aus see uk wullen wajchgonen. Petrus säd fuaz: “Har, no wäm sell wie gonen? Diene Wieed sent eewjet Läwen” (Joh. 6:67-69).

6 Aundre sent soo bie sacht von de Woarheit aufjekomen, woomäajlich onen daut see daut moakjten. Een Mensch, waut langsom von de Woarheit aufkjemt, es biejlikj soo aus een Boot, waut soo bie sacht von de Kaunt Riefa fuatdrift. De Schreft sajcht, wie  sellen oppaussen, daut wie “nich . . . [von de Woarheit] aufkomen” (Heb. 2:1). Jeweenlich deit eena soont nich met Fliet, oba daut kaun soo wiet komen, daut eena emma wieda aufkjemt von Jehova un tolatst nich mea sien Frint es. Waut kjenn wie doonen, daut daut bie ons kjeenmol soo wiet kjemt?

WOO KJENN WIE DAUT VÄABIEEJEN, DAUT WIE NICH DE WOARHEIT LOOSLOTEN?

7. Waut woat ons halpen, de Woarheit kjeenmol loostoloten?

7 Daut wie kjennen no de Woarheit läwen, mott wie aules aunnämen un nokomen, waut Jehova sajcht. De Woarheit mott daut wichtichste en ons Läwen sennen, un wie motten no de biblische Gruntsauzen läwen. En een Jebäd säd de Kjennich David to Jehova: “Ekj woa en diene Woarheit waundlen” (Psa. 86:11). David wia sikj gaunz eenich, en de Woarheit to waundlen, un daut sell wie uk doonen. Wan wie ons nich gaunz eenich sent, no de Woarheit to läwen, dan kjenn wie aunfangen eenjet to beschoden, waut wie fa de Woarheit oppjeewen, un veleicht well wie mau rajcht waut von daut trigjhaben. Oba wie weeten, daut wie nich kjennen utläsen, woone biblische Lieren wie aunnämen un woone nich. Wie motten no de “volle Woarheit” läwen (Joh. 16:13). En dän väajen Artikjel haben wie fief Sachen jeseenen, waut wie veleicht musten oppjäwen, daut wie kunnen de Woarheit kjanen lieren un doano läwen. Un nu woa wie seenen, waut wie doonen kjennen, om daut wie nuscht von daut, waut wie oppjejäft haben, wada wellen trigjhaben (Mat. 6:19).

8. Woo kaun een Christ von Jehova aufkomen, wan dee siene Tiet nich rajcht brukt? Jeff een Biespel.

8 Tiet. Om daut wie nich bie sacht von de Woarheit aufkomen, mott wie onse Tiet rajcht brucken. Wan wie nich oppaussen, wudd wie leicht kjennen too väl Tiet brucken fa Tietvedrief, Internet ooda fa Tellewizhen kjikjen. Tietvedrief ooda Scheengonen haben es nich orrajcht, oba wie kunnen leicht Tiet doafäa brucken, waut wie ea brukten toom studieren un Jehova deenen. Well wie mol seenen, woo daut bie eene Sesta wia, waut Emma * heet. Von kjlien aun jleicht see sea Pieed. Jiedatsmol wan see de Jeläajenheit haud, deed see Pieed rieden. Oba enne Lenjd feeld see sikj schlajcht, wiels see soo väl Tiet doafäa brukt, un see wort sikj eenich, daut to endren. Ar holp uk de Erfoarunk von Cory Wells, waut ea väl met Pieed uteewd. * Emma brukt nu mea von äare Tiet toom Jehova deenen un met äare Famielje un Frind toop sennen, waut uk Jehova deenen. See feelt sikj nu dolla met Jehova vebungen un see es uk schaftich, daut see äare Tiet nu rajcht brukt.

9. Woo kaun daut bat doa komen, daut wie too sea no de tietelje Sachen hinjaraun sent?

9 Tietelje Sachen. Wan wie wieda wellen no de Woarheit läwen, dan sell wie nich too sea no de tietelje Sachen hinjaraun sennen. Aus wie de Woarheit kjanen lieeden, word wie en, daut Jehova to deenen väl wichtja wia aus de tietelje Sachen, un wie wieren wellich reed, irjentwaut fa de Woarheit opptojäwen. Oba met de Tiet see wie veleicht, daut aundre sikj de nieste Fons, Tablets ooda aundre niee Sachen kjeepen kjennen. Wie kunnen dan veleicht aunfangen to denkjen, daut wie ons waut goodet derchgonen loten. Woomäajlich woa wie dan ontofräd met daut, waut wie haben, un sträwen dolla no daut tietelje aus no daut jeistelje. Soo  jinkj Demas daut woomäajlich. Hee deend nich mea met dän Apostel Paulus toop, wäajen hee “dise Welt soo goot jeworden” wia (2. Tim. 4:10). Wuarom veleet Demas Paulus? Veleicht räakjend hee tietelje Sachen mea aus dän Deenst fa Gott ooda hee wull leewa een jemieteljet Läwen haben enne Städ met Paulus toop to deenen. Secha well wie nich, daut onse Leew fa de Woarheit nolat, wäajen wie wada aunfangen, no tieteljet to sträwen.

10. Fa waut mott wie oppaussen, daut wie wieda kjennen no de Woarheit läwen?

10 Frind un Frintschoft. Daut wie wieda kjennen no de Woarheit läwen, mott wie oppaussen, daut wie nich biejäwen, wan aundre ons unja Druck saten. Aus wie de Woarheit kjanen lieeden, wia daut met onse Frind un Frintschoft woomäajlich nich mea soo aus ea. Eenje wieren veleicht nich jäajen ons, oba aundre worden groote Jäajna (1. Pet. 4:4). Wie bemieejen ons, daut wie fein met ons Frintschoft foadich woaren un leeftolich met dee omgonen. Oba wie kjennen nich jäajen Jehova siene Jesazen gonen, bloos om dee to jefaulen. Un soo aus 1. Korinta 15:33 wiest, woa wie bloos met soone goode Frind sennen, waut Jehova leewen.

11. Woo kjenn wie orrajchte Jedanken un Woakjen väabieejen?

11 Orrajchte Jedanken un orrajchte Woakjen. Aule, waut no de Woarheit läwen wellen, motten heilich, ooda rein, sennen (Jes. 35:8; läs 1. Petrus 1:14-16). Aus wie en de Woarheit nenkjeemen, must wie ons aula endren, daut wie soo läwen kunnen, aus de Schreft daut velangt. Eenje musten besonda väl endren. Un nu mott wie oppaussen, daut wie ons reinet Läwen nich wada vetuschen met daut orreine Läwen en dise Welt. Woo kjenn wie daut väabieejen, daut wie nich waut orreinet doonen? Wan wie doaräwa nodenkjen, waut fa eenen huagen Pries Jehova betolt haft. Hee jeef daut diere Bloot von sienen leewen Sän Jesus Christus, daut wie kjennen heilich sennen (1. Pet. 1:18-19). Wie motten emma em Denkj hoolen, woo wieetvoll daut Leesjelt es, daut wie kjennen soo läwen, daut Jehova ons fa rein talt.

12-13. (a) Wuarom mott wie soo äwa Heljedoag denkjen, aus Jehova deit? (b) Waut woa wie nu seenen?

12 Sitten un Mooden, waut Gott nich jefaulen. Ons Frintschoft, onse Oabeitspoatna ooda Schoolpoatna wellen veleicht, daut wie bie äare Fasten metmoaken. Waut kjenn wie doonen, daut wie nich biejäwen un bie soone Fasten un Heljedoag metmoaken, waut Jehova nich jefaulen? Wie motten emma doaraun denkjen, wuarom Jehova soone Sitten un Mooden nich jleicht. Daut woat ons halpen, wan wie daut en onse Bieekja nosieekjen, von wua de bekaunde Heljedoag häakomen. Wan wie doaräwa nodenkjen, wuarom wie dee nich hoolen, dan woa wie ons gaunz secha sennen, daut wie daut doonen, “waut däm Harn jefelt” (Efs. 5:10). Wan wie ons opp Jehova un opp sien Wuat veloten, woa wie kjeene “Menschenforcht . . . haben” (Spr. 29:25).

13 Wie hopen, daut wie fa emma no de Woarheit läwen kjennen. Oba waut woat ons halpen, daut wie ons gaunz eenich bliewen, daut wieda to doonen? Well wie mol dreeatlei seenen.

NOCH DOLLA DOAROPP SCHAUFEN, NO DE WOARHEIT TO LÄWEN

14. (a) Wuarom woa wie ons gaunz eenich sennen, de Woarheit nich loostoloten, wan wie wieda de Schreft studieren? (b) Wuarom fält ons daut aun Weisheit, Belierunk un Vestentnis?

14 Ieeschtens mott wie wieda Gott sien Wuat studieren un doaräwa nodenkjen. Wan wie ons pinkjlich Tiet nämen doafäa,  dan woa wie de Woarheit ut Gott sien Wuat emma mea räakjnen un ons gaunz eenich sennen, dee kjeenmol loostoloten. Un en Spricha 23:23 sajcht daut uk noch: “Besorj die uk Weisheit, Belierunk un Vestentnis”. Bloos ut de Schreft väl to weeten es nich jenuach. Wie motten daut uk nokomen, waut wie lieren. Wan wie Vestentnis haben, dan see wie, woo daut, waut wie nu lieren, met daut tooppaust, waut wie aul ea von Jehova jelieet haben. De Weisheit brinjt ons bat doa, daut wie daut uk doonen, waut wie weeten. Eenjemol woa wie derch de Woarheit uk belieet, wan dee ons wiest, en waut wie ons vebätren motten. Wie wellen emma reed sennen soone Belierunk auntonämen, wiels dee es mea wieet aus Selwa (Spr. 8:10).

15. Woo schizt de Woarheit ut de Schreft ons?

15 Tweedens mott wie ons gaunz eenich sennen, jieda Dach no de Woarheit to läwen. De Schreft vejlikjt de Woarheit met eenen Gort, ooda Belt, waut de Soldoten brukten (Efs. 6:14). En de Bibeltiet hauden de Soldoten een Belt, waut dee äare Lint un aundre Poat von dee äaren Kjarpa schizt. Oba daut an daut waut holp, musten dee äa Belt faust omhaben. Waut mott wie doonen, daut de Woarheit ut de Schreft ons schitzen kaun? Wie motten dee soo aus een Belt faust om ons haben, daut dee ons denkjen schizt un ons halpt, rajcht to entscheiden. De Woarheit ut de Schreft woat ons uk halpen, daut wie daut rajchte doonen wellen, wan wie Trubbels haben ooda vesocht woaren. Ea een Soldot em Kjrich jinkj, sach dee emma doano, daut dee sien Belt omhaud. Krakjt soo see wie emma doano, daut wie de Woarheit ut de Schreft en aule Stekjen nokomen. Jeweenlich hauden de Soldoten uk äa Schwieet aun äa Belt. Well wie mol seenen, woo wie biejlikj soowaut doonen kjennen toom ons gaunz eenich bliewen, no de Woarheit to läwen.

16. Wuarom woa wie noch dolla doaropp schaufen, wieda no de Woarheit to läwen, wan wie aundre lieren?

16 Dreddens mott wie aundre soo väl aus mäajlich von de Woarheit ut de Schreft lieren. “Gott sien Wuat” es soo aus een Schwieet, un wie motten emma reed sennen, daut to brucken, soo aus een gooda Soldot reed es met sien Schwieet (Efs. 6:17). Wie aula wellen emma bätre Liera woaren, daut wie “daut Woarheits Wuat rajcht lieren” kjennen (2. Tim. 2:15). Wan wie de Schreft brucken, om aundre to lieren, dan woa wie de Woarheit emma bäta kjanen lieren un emma mea räakjnen. Un wie woaren noch dolla doaropp schaufen, daut wie uk wieda no de Woarheit läwen.

17. Wuarom räakjenst du de Woarheit soo väl?

17 De Woarheit es een wieetvollet Jeschenkj von Jehova. Derch de Woarheit kjenn wie Frind sennen met onsen himlischen Voda, un daut es daut wieetvolste, waut wie em Läwen haben kjennen. Jehova haft ons aul väl jelieet, oba daut es mau bloos de Aunfank. Hee vesprakjt ons, daut hee ons fa eewich noch emma mea lieren woat. Doawäajen well wie de Woarheit soo väl räakjnen aus eene wieetvolle Parl. Hia nich opp, die de “Woarheit [to veschaufen] un lot dee nich loos”. Dan woascht du kjennen krakjt daut doonen, waut David Jehova mol vespruak. Hee säd: “Ekj woa en diene Woarheit waundlen” (Psa. 86:11).

^ Varsch 8 Dän Nomen hab wie hia jeendat.

^ Varsch 8 Go no JW Broadcasting, un sieekj en INTERVIEWS UND LEBENSBERICHTE > DIE WAHRHEIT VERÄNDERT LEBEN.