Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

Elren, halp jie june Kjinja, daut dee sikj kjennen deepen loten?

Elren, halp jie june Kjinja, daut dee sikj kjennen deepen loten?

“No waut luascht du nu? Lot die deepen” (APJ. 22:16)

LEEDA: 51, 135

1. Äwa waut wellen christelje Elren sikj secha sennen, ea äare Kjinja sikj deepen loten?

“MOONATENLANK säd ekj to miene Elren, daut ekj mie wull deepen loten. Un dee räden foaken met mie doaräwa. Dee wullen sikj secha sennen, daut ekj krakjt vestunt, waut fa eene iernste Entscheidunk daut wia. Dän 31. Dezamba 1934 wia dan dis besondra Dach jekomen, wua ekj mie deepen leet.” Soo vetald Blossom Brandt, woo daut bie ar wia, aus see sikj wull deepen loten. Vondoag dän Dach wellen Elren äare Kjinja uk halpen, daut dee sikj fa daut rajchte entscheiden. De Doop oppschuwen ooda doamet schluaren kaun dee em jeisteljen schoden (Jak. 4:17). Oba ea de Kjinja sikj deepen loten, wellen weise Elren sikj daut ieescht unjastonen, aus äare Kjinja aul doafäa reed sent, Christus siene Nofolja to woaren.

2. (a) Wuarom sent eenje Kjreisoppsechtasch besorcht? (b) Waut woa wie en disen Artikjel seenen?

2 Eenje Kjreisoppsechtasch sent besorcht, wäajen doa väl Jugentliche rom 20 sent, waut enne Woarheit oppjewossen sent un sikj oba noch nich haben deepen loten. De mieeschte  von dee gonen no de Toopkomes un doonen uk prädjen. See talen sikj selfst fa Jehova siene Zeijen. Oba wäajen irjentwaut haben dee sikj noch nich Jehova hanjejäft un deepen loten. Wuarom nich? Eenjemol haben de Elren dee toojerot, noch to wachten. En disen Artikjel woa wie veatlei seenen, wuarom eenje Elren äare Kjinja nich tooroden, no de Doop to sträwen.

ES ONS KJINT AUL OOLT JENUACH?

3. Äwa waut muaken Blossom äare Elren sikj Jedanken?

3 Daut es to vestonen, daut Blossom äare Elren, wua wie em ieeschten Varsch aul von räden, sikj Jedanken muaken, aus dee aul oolt jenuach wia toom bejriepen, waut de Doop bedied un woo iernst dee wia. Woo kjennen Elren weeten, aus äa Kjint aul soo wiet es, sikj Jehova hantojäwen?

4. Woo kaun Jesus sien Jeboot ut Matäus 28:19-20 Elren halpen, äare Kjinja to lieren?

4 Läs Matäus 28:19-20. Soo aus wie en dän väajen Artikjel jeseenen haben, jeft daut no de Schreft no nich een bestemdet Ella, wanea eena sikj saul deepen loten. Oba Elren kaun daut eene Help sennen, doaräwa notodenkjen, waut daut bediet, Jinja to moaken. Waut bediet daut griechische Wuat, waut en Matäus 28:19 met “moakt . . . Lieelinja”, ooda Jinja, äwasat es? Daut bediet, daut eena wäm doaropp lieet, daut dee saul een Jinja woaren. Een Jinja es eena, waut Jesus siene Lia kjanen lieet un vesteit un uk doano läwen well. Doawäajen sellen Elren äare Kjinja von kjlien aun doaropp lieren, daut dee noch mol Jesus siene Jinja woaren un sikj deepen loten. Daut es kloa, een Bäbe kaun sikj nich deepen loten. Oba de Schreft wiest, daut Kjinja de biblische Woarheit aul vestonen un leewen kjennen.

5-6. (a) Waut jeft ons daut, waut de Schreft von Timotäus sajcht, äwa siene Doop auntovestonen? (b) Woo kjennen weise Elren äare Kjinja aum basten halpen?

5 Timotäus wia een Jinja, waut sikj aul bie junk eenich wort, Jehova to deenen. De Apostel Paulus säd, daut Timotäus von Kjint aun de Woarheit ut de Schreft jelieet haud. Timotäus siene Pape deend Jehova nich, oba siene judische Mame un Groosmame lieeden am, Gott sien Wuat to leewen. Doaderch haud hee eenen sea stoakjen Gloowen (2. Tim. 1:5; 3:14-15). Aus hee soo rom 20 wia, kunnen se am aul besondre Oppgowen enne Vesaumlunk jäwen (Apj. 16:1-3).

6 Jieda Kjint es veschieden, un nich aule komen em jeisteljen jlikjen bosich veraun. Eenje kjennen bie junk aul de Woarheit vestonen un moaken weise Entscheidungen un wellen sikj deepen loten. Aundre sent veleicht aul een bät ella, bat dee reed sent, sikj deepen to loten. Doawäajen wudd daut nich goot sennen, wan Elren äare Kjinja wudden noschuwen. Doano, woo oolt un woo riep de Kjinja sent, sellen de Elren an halpen, em jeisteljen verauntokomen. De Elren kjennen sikj freien, wan de Kjinja daut doonen, waut Spricha 27:11 sajcht (läs). Oba dee sellen emma em Denkj hoolen, daut see doaropp schaufen, daut de Kjinja Jesus siene Nofolja woaren. Wan dee doaraun denkjen, dan woaren dee äwalajen: “Weet ons Kjint aul jenuach toom sikj Gott hanjäwen un deepen loten?”

WEET ONS KJINT AUL JENUACH?

7. Mott eena aules von de Schreft weeten, ea eena sikj kaun deepen loten? Laj daut ut.

7 Wan Elren äare Kjinja lieren, dan  wellen dee, daut dee de Woarheit fein vestonen kjennen. Daut woat de Kjinja halpen, daut dee sikj Gott kjennen hanjäwen. Oba daut bediet nich, daut dee de Schreft motten utwendich kjennen, ea dee sikj kjennen Gott hanjäwen un deepen loten. Aul dee, waut Jesus nofoljen, motten uk no de Doop emma wiedalieren (läs Kolossa 1:9-10). Woo väl mott eena dan weeten toom sikj deepen loten?

8-9. Waut kjenn wie von de Jeschicht von Paulus un dän Jefenkjniswoaka lieren?

8 Daut, waut eene Famielje en de Aposteltiet beläwd, kaun Elren en de vondoagsche Tiet halpen (Apj. 16:25-33). Aus Paulus ojjefäa aune 50 n. Chr. opp siene tweede Prädichtreis wia, kjeem hee no Filippi. Aus hee doa wia, worden hee un Silas faustjenomen un enjestopt, onen daut see waut veschulcht hauden. De Nacht wia dan een Ieedbäben un daut gaunze Jefenkjnis scheddad, soo daut aule Däaren opjinjen. De Jefenkjniswoaka docht, daut aule Jefangne utjekleift wieren, un doawäajen wull hee sikj daut Läwen nämen. Oba Paulus hilt dän doavon auf. Paulus un Silas kunnen am un siene Famielje fein Zeichnis jäwen. De Woaka un siene Famielje räakjenden daut väl, waut see äwa Jesus lieeden. Waut deeden dee dan? Dee leeten sikj fuaz deepen. Waut kjenn wie von dit lieren?

9 Woomäajlich wia de Jefenkjniswoaka ieeschtemma een reemischa Soldot. Hee wia nich bekaunt met de Schreft. Toom een Christ woaren must dee de Gruntlieren ut de Schreft vestonen uk lieren, waut Jehova von siene Deena velangd, un sikj eenich woaren, Jesus siene Lieren notokomen. En een kjlienet Stootje lieed hee jenuach von de biblische Woarheit un räakjend daut soo väl, daut hee sikj wull deepen loten. Secha must hee no siene Doop noch mea lieren. Waut kjennen Elren doavon lieren, wan daut bie äa Kjint to seenen es, daut dee de biblische Woarheit väl räakjent un vestonen kaun, waut de Hangow un Doop bediet? Dan wudden dee äa Kjint kjennen loten met de Eltestasch räden. Dee kjennen sikj daut dan unjastonen, aus dee sikj aul kunn deepen loten. * Krakjt soo aus aule jedeepte Christen woat dee sien gaunzet Läwen un mau rajcht fa eewich emma mea von Jehova sien Väanämen lieren (Reem. 11:33-34).

SAUL ONS KJINT SIKJ IEESCHT MOL UTLIEREN LOTEN?

10-11. (a) Waut meenen eenje Elren? (b) Om waut sellen Elren daut ieeschte bekjemmat sennen?

10 Eenje Elren meenen, daut wudd fa äa Kjint daut baste sennen, sikj ieescht mol utlieren loten un eene feine Oabeit kjrieen un sikj lota deepen loten. Dee wellen secha daut baste, oba woat daut werkjlich goot fa daut Kjint sennen? Un noch wichtja es: Paust daut met de Schreft toop? To waut rot Jehova sien Wuat ons too? (läs Liera 12:1).

11 Wie motten em Denkj hoolen, daut dise Welt un waut dee auntobeeden haft, jäajen daut es, waut Jehova denkjt un well (Jak. 4:7-8; 1. Joh. 2:15-17; 5:19). Wan een Kjint Frint met Jehova es, dan es daut aum basten jeschizt fa dän Fient un dän siene Welt un dee äa orrajchtet Denkjen. Elren, waut sea doarom bekjemmat sent, daut äa Kjint sikj huach utlieet un eene goode Oabeit  haft, kunnen äa Kjint enne Jefoa brinjen. Daut wudd kjennen jleewen, daut weltelje Dinj wichtja wieren aus jeistelje. Wudden leeftolje Elren werkjlich wellen, daut de Welt äare Kjinja väasäd, waut daut baste fa dee wia? Daut wie kjennen werkjlich schaftich un tofräd sennen, mott Jehova en ons Läwen daut ieeschte sennen (läs Psalm 1:2-3).

WAUT, WAN ONS KJINT EENE SIND DEIT?

12. Wuarom wellen eenje Elren, daut äare Kjinja sikj noch nich deepen loten?

12 Eene Mame erkjläad, wuarom see äare Dochta aufrod, sikj deepen to loten. See sajcht: “Daut schämt sikj mie to sajen, daut de Utschluss de jratste Uasoak doafäa wia.” Soo aus dise Sesta denkjen uk aundre Elren, daut et bäta es, daut de Kjinja sikj mau dan deepen loten, wan dee ieescht ut de Tiet buten sent, wua dee leichta mol waut orrajchtet doonen (1. Mo. 8:21; Spr. 22:15). Dee denkjen veleicht: “Wan ons Kjint nich jedeept es, dan kaun dee nich utjeschloten woaren.” Wuarom es daut nich rajcht, soo to denkjen? (Jak. 1:22).

13. Wan eena nich jedeept es, es dee dan nich veauntwuatlich ver Jehova? Laj daut ut.

13 Daut es to vestonen, daut Elren nich wellen, daut äare Kjinja sikj deepen loten, wan dee noch nich groot jenuach sent toom sikj Jehova hanjäwen. Oba daut wudd een Fäla sennen to denkjen, daut een Kjint nich veauntwuatlich es ver Jehova, bloos wiels dee sikj noch nich haft deepen loten. Wuarom kjenn wie daut sajen? Daut henjt nich von de Doop auf, aus eena Jehova Räakjenschoft aufjäwen mott ooda nich. Een Kjint es dan veauntwuatlich, wan dee ieescht weet, waut Gott fa rajcht ooda orrajcht talt (läs Jakobus 4:17). Weise Elren strenjen sikj aun, een goodet Väabilt fa de Kjinja to sennen, enne Städ dee von de Doop auftoroden. Dee wellen äare Kjinja von kjlien aun halpen, daut dee sikj jieren doano rechten, waut Jehova fa rajcht un orrajcht talt (Luk. 6:40). Daut es de basta Schutz fa de Kjinja, wan dee selfst daut rajchte doonen wellen, wäajen daut woat dee halpen, opp Jehova sienen rajchten Wajch to bliewen (Jes. 35:8).

AUNDRE KJENNEN UK HALPEN

14. Woo kjennen de Eltestasch de Elren unjastetten?

14 De Eltestasch sent jeistelje Hoads un dee kjennen de Elren unjastetten, wan see de Kjinja tooroden, no jeisteljet to sträwen. Eene Sesta, waut lenja aus 70 Joa Pionia wia, vetald, daut et väl aun ar deed, aus Brooda Charles T. Russell met ar räd, aus see noch mau sas Joa wia. See säd: “Hee neem sikj 15 Minuten Tiet toom met mie doaräwa räden, waut ekj mie em jeisteljen väajenomen haud.” Wäm met goode Wieed oppmuntren un lowen kaun fa daut gaunze Läwen väahoolen (Spr. 25:11). De Eltestasch kjennen uk Elren un äare Kjinja froagen, aus see wellen bie veschiedne Oabeit em Vesaumlungshus methalpen. See kjennen de Kjinja doa soone Oppgowen jäwen, waut nich too schwoa sent.

15. Woo kjennen aundre von de Vesaumlunk junge Menschen halpen?

15 Aundre von de Vesaumlunk kjennen uk halpen, wan dee om de junge Menschen todoonen sent. Dee kjennen biejlikj doano kjikjen, woo dee em jeisteljen veraunkomen. Haft een Junga eene goode Auntwuat jejäft ooda eene Oppgow bie de Toopkomes enne Wäakj jehaut? Es dee en eene Vesieekjunk tru jebläwen ooda haft dee en de School  Zeichnis jejäft? Dan siem nich, dän to lowen! Wuarom näm wie ons nich väa, ver ooda no de Toopkomes met eenen jungen Mensch to räden, om dän to wiesen, daut wie om dän bekjemmat sent? Opp soone Wajch feelen de Junge, daut see uk Poat von “de groote Vesaumlunk” sent (Psa. 35:18).

HALPT JUN KJINT, DAUT DEE SIKJ KAUN DEEPEN LOTEN

16-17. (a) Wuarom es daut needich, daut eena sikj deepen lat? (b) No waut fa eene Freid sträwen aule christelje Elren? (See daut Bilt aum Aunfank.)

16 Kjinja “christlich opp[trakjen] un . . . dee em christlichen Senn trajchtwiesen” es eent von de baste Oppgowen, waut Elren kjennen haben (Efs. 6:4; Psa. 127:3). Ieeschtemma bie daut Volkj Israel wieren de Kjinja von Jeburt aun Jehova hanjejäft. Oba bie onse Kjinja es daut nich soo. Dee oawen daut nich von de Elren met, daut dee Gott un de Woarheit leewen. Von de Jeburt aun sellen de Elren doaropp schaufen, daut äa Kjint met de Tiet een Jinja woat. Daut meent, daut see äa Kjint halpen, sikj Jehova hantojäwen un deepen to loten. Daut jeft nuscht wichtjeret aus daut, wiels eena mott sikj Gott hanjäwen un deepen loten un dän tru deenen, om en de groote Triebsaul daut Tieekjen toom äwaläwen to kjrieen (Mat. 24:13).

Elren sellen doano sträwen, äare Kjinja to halpen, daut see Jesus nofoljen (See Varzh 16-17)

17 Aus Blossom Brandt sikj wull deepen loten, wullen äare Elren sikj secha sennen, aus see aul reed wia, om de wichtichste Entscheidunk en äa Läwen to moaken. Aus dee sikj dan secha wieren, unjastetten see ar doamet. Dän Zeowes, ea see sikj deepen leet, deed äare Pape waut sea besondret. Blossom vetald: “Hee säd, wie sullen ons aula kjneeen un dan bäd hee. Hee säd to Jehova, daut hee sea schaftich wia, daut siene kjliene Mejal sikj eenich wia, sikj am hantojäwen.” Äwa 60 Joa lota säd Blossom: “Ekj kaun junt sajen, daut ekj dän Zeowes niemols vejäten woa!” Mucht jie Elren uk de Freid un Tofrädenheit beläwen, waut daut brinjt, wan de Kjinja sikj Jehova hanjäwen, deepen loten un am deenen.

^ Varsch 9 Elren un Kjinja kaun daut halpen, wan dee toop Fragen junger Leute — praktische Antworten, Band 2, S. 304-310 derchgonen. See uk dän “Fragekasten” en dän Königreichsdienst von Aprell 2011, S. 2.