Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 19. ARTIKJEL FA DAUT STUDIUM

Leew un Jerajchtichkjeit en eene schlajchte Welt

Leew un Jerajchtichkjeit en eene schlajchte Welt

“Du best nich een Gott däm de Gottloosichkjeit jefelt; de Sinda kjennen ver die nich bestonen” (PSA. 5:5)

LEET 147 Wie kjennen eewich läwen!

WAUT WIE SEENEN WOAREN *

1-3. (a) Woo denkjt Jehova äwa Gottloosichkjeit, soo aus Psalm 5:5-7 sajcht? (b) Wuarom kjenn wie sajen, daut Kjinja mesbrucken jäajen “Christus sien Jesaz” es?

JEHOVA GOTT haust jieda Sort Gottloosichkjeit, ooda schlajchtet (läs Psalm 5:5-7). Hee haust daut besonda, wan doa wäa soon oppscheiseljet un schlajchtet deit aus Kjinja mesbrucken. Wie haussen daut uk un loten daut nich toch, wan soont en de Christenvesaumlunk jedonen woat, wiels wie Jehova nodoonen wellen (Reem. 12:9; Heb. 12:15-16, NW).

2 Daut es gaunz jäajen “Christus sien Jesaz”, Kjinja opp irjenteene Wajch to mesbrucken! (Gal. 6:2). Wuarom? En dän väajen Artikjel hab wie jelieet, daut aules, waut Jesus derch siene Wieed un sien Biespel lieed, to Christus sien Jesaz jehieet, waut opp Leew jebut es un fa Jerajchtichkjeit sorcht. Woare Christen hoolen sikj aun dit Jesaz un gonen soo met Kjinja om, daut dee sikj secha un jeleeft feelen. Oba wan Kjinja mesbrukt woaren, dan feelen dee sikj onsecha un nich jeleeft. Wäa soont deit, denkjt bloos aun sikj un deit waut sea orrajchtet.

3 Daut es truarich, daut een deel Kjinja oppe gaunze Welt jeschlajchtlich mesbrukt woaren, un mau rajcht woare Christen haben must unja soont lieden. Wuahäa? Daut jeft väl “gottloose . . . Menschen” un eenje von dee schlikjen sikj woomäajlich en de Christenvesaumlunk nenn (2. Tim. 3:13). Un uk eenje, waut mol to de Vesaumlunk jehieeden, leeten sikj von äare beese Lost metrieten un deeden Kjinja mesbrucken. Well wie mol seenen, wuarom daut soone groote Sind es un waut de Eltestasch  doonen, wan doa wäa Kjinja mesbrukt ooda sestwaut schlajchtet deit, un woo de Elren äare Kjinja beschitzen kjennen. *

EENE GROWE SIND

4-5. Wuarom es Kjinja mesbrucken eene Sind jäajen de Kjinja?

4 Daut haft sea schlemme Foljen, wan een Kjint mesbrukt woat. Daut schot nich bloos daut Kjint, oba uk dee, waut om daut Kjint bekjemmat sent, biejlikj de Famielje un de Gloowesbreeda. Kjinja mesbrucken es eene growe Sind.

5 Daut es eene Sind jäajen daut Kjint. Wäm met Fliet Weedoag ooda Lieden aundoonen es eene Sind. En dän näakjsten Artikjel woa wie seenen, daut dee, waut Kjinja mesbrucken, krakjt daut doonen, un daut dee de Kjinja sea schoden. Dee nutzen daut ut, daut de Kjinja opp an vetruen, un doonen dan waut sea schlemmet met dee un soo kjennen de Kjinja sikj nich mea secha feelen. Kjinja motten fa soon schlajchtet beschizt woaren, un dee, waut mesbrukt worden, fält Troost un Help (1. Tess. 5:14).

6-7. (a) Wuarom es Kjinja mesbrucken eene Sind jäajen de Vesaumlunk? (b) Wuarom es daut eene Sind jäajen de Rejierunk?

6 Daut es eene Sind jäajen de Vesaumlunk. Wan wäa von de Vesaumlunk een Kjint mesbrukt, dan brinjt dee Schaund opp de Vesaumlunk (Mat. 5:16; 1. Pet. 2:12). Doaderch sat dee uk de millionende true Christen too, waut sikj sea bemieejen, “fa dän Gloowen to kjamfen” (Jud. 3). Soone, waut de Vesaumlunk eenen schlajchten Nomen moaken, wiels dee waut schlajchtet doonen un nich omkjieren, kjennen nich mank ons bliewen.

7 Daut es eene Sind jäajen de Rejierunk. Christen motten “de Rejierunk unjadon sennen” (Reem. 13:1). Wie sent unjadon, wan wie de Jesazen von daut Launt respakjten. Wan doa wäa von de Vesaumlunk daut Jesaz brakjt un biejlikj een Kjint mesbrukt, dan sindicht dee jäajen de Rejierunk (see Aposteljeschicht 25:8). De Eltestasch haben nich daut Rajcht, deejanje to strofen, waut jäajen daut Jesaz gonen, oba dee woaren eenen, waut een Kjint mesbrukt haft, nich halpen, daut daut Jesaz dän nich bestrofen kaun (Reem. 13:4). De Sinda woat daut arnten, waut dee jeseit haft (Gal. 6:7).

8. Woo denkjt Jehova doaräwa, wan wäa jäajen eenen aundren Mensch sindicht?

8 Daut schlemste es, daut daut eene Sind jäajen Gott es (Psa. 51:6). Wäa jäajen eenen aundren Mensch sindicht, dee sindicht uk jäajen Jehova. Daut es aun daut Jesaz to seenen, waut Gott de Israeliten jeef. Daut säd, daut soona, waut wäm waut fuatstool ooda wäm unjajinkj, sikj “aun däm HARN” vesindijd (3. Mo. 5:21-23). No daut no vesindicht sikj uk soona aun Gott, waut to de Vesaumlunk jehieet un een Kjint mesbrukt, wiels dee daut Kjint soo to sajen de Sechaheit fuatstält. Wäa soont deit, brinjt eene groote Schaund opp Jehova sienen Nomen. Kjinja mesbrucken es eene growe Sind jäajen Gott, un wie motten daut fa waut oppscheiseljet talen.

9. (a) Waut von biblischen Rot un Aunwiesungen haft Jehova siene Organisazion rutjejäft? (b) Wuarom haben dee daut jedonen?

9 Jehova siene Organisazion haft aul väl  biblischen Rot un Aunwiesungen äwa dit Teema rutjejäft. Biejlikj jeft daut Artikjels em Woaktorm un en daut Woat waka!, waut doavon räden, woo dee, waut mesbrukt worden, met daut foadich woaren kjennen un woo eena dee halpen un Moot toospräakjen kaun un woo Elren de Kjinja beschitzen kjennen. De Organisazion haft de Eltestasch uk met de Schreft utjelieet toom weeten, waut dee met soone Sind aus Kjinja mesbrucken doonen sellen. De Organisazion unjasieekjt sikj dise Aunwiesungen emma wada, un wan daut needich es, dan woaren dee uk jeendat. Wuarom? Toom secha moaken, daut de Eltestasch met dise Sach soo omgonen, aus Christus sien Jesaz daut velangt.

WAN DOA WÄA EENE GROWE SIND BEJEIT

10-12. (a) Waut hoolen de Eltestasch em Denkj, wan dee sikj om growe Sinden kjemren? (b) Om waut sent dee bekjemmat? (c) Waut wellen de Eltestasch no Jakobus 5:14-15 no doonen?

10 Wan de Eltestasch sikj om growe Sinden kjemren, dan hoolen dee em Denkj, daut Christus sien Jesaz velangt, daut see leeftolich met de Häad omgonen un daut see daut doonen, waut Gott fa rajcht un jerajcht talt. Doawäajen motten dee äwa väl nodenkjen, wan dee hieren, daut doa wäa eene growe Sind begonen haft. Dee sent besonda doarom todoonen, daut Gott sien Nomen heilich jehoolen woat (3. Mo. 22:31-32; Mat. 6:9). Dee sent uk sea doarom besorcht, daut äare Gloowesbreeda kjennen Frind met Jehova bliewen, un wellen aulem halpen, waut unja eene schlajchte Sach to lieden kjeemen.

11 Un wan dee, waut de Sind begonen haft, to de Vesaumlunk jehieet, dan sent de Eltestasch uk doarom bekjemmat, daut deejanja daut wada met Jehova gootmoaken kaun (läs Jakobus 5:14-15). Een Christ, waut een orrajchtet Velangen nojeit un eene growe Sind bejeit, es em Gloowen krank. * De Eltestasch sent biejlikj soo aus Doktasch un wellen “dän Kranken [ooda dän, waut jesindicht haft] halpen”. Dee äa biblischa Rot kaun dän halpen, wada Frint met Gott to woaren, oba daut es bloos mäajlich, wan dee werkjlich een Leetsennen haft (Apj. 3:19; 2. Kor. 2:5-10).

12 De Eltestasch haben eene groote Veauntwuatunk. Dee sent sea om de Häad bekjemmat, waut Gott an aunvetrut haft (1. Pet. 5:1-3). Dee wellen, daut äare Breeda un Sestren sikj en de Vesaumlunk secha feelen. Doawäajen doonen dee doa fuaz waut met, wan dee hieren, daut doa wäa eene growe Sind jedonen haft, biejlikj een Kjint mesbrukt. De Froagen aum Aunfank von  Varsch 13,  15 un  17 en disen Artikjel haundlen sikj doavon, waut de Eltestasch doonen.

13-14. Komen de Eltestasch daut no, wan eena daut biem Jesaz aunmalden mott, daut doa woomäajlich een Kjint es mesbrukt worden? Laj daut ut.

 13 Wan eena daut en een Launt aunmalden mott, wan doa wäa beschulcht woat, daut dee een Kjint mesbrukt haft, komen de Eltestasch dit Jesaz dan no? Jo. Doa, wua daut soone Jesazen jeft, hoolen de Eltestasch sikj aun dee (Reem. 13:1). Soone Jesazen sent nich jäajen Gott sien Jesaz (Apj. 5:28-29). Wan doa wäa to de Eltestasch sajcht, daut doa woomäajlich een Kjint mesbrukt wort, dan froagen dee fuaz daut Betel, woo see de Jesazen nokomen kjennen, waut et en daut Launt jeft.

14 Wan de Eltestasch met daut Kjint un siene Elren räden ooda met sestwäm, waut denkjt, daut doa een Kjint es mesbrukt worden, dan sajen see dee leeftolich, daut dee daut uk biem Jesaz aunmalden kjennen. Oba waut,  wan dee, waut beschulcht woat, wäa von de Vesaumlunk es un de Sach doaderch aulawäajen bekaunt woat? Brinjt dee, waut daut aunmalt, dan Schaund opp Gott sienen Nomen? Nä. Dee, waut daut Kjint mesbrukt haft, brinjt Schaund opp Gott sienen Nomen.

15-16. (a) Wuarom brukt daut no 1. Timotäus 5:19 no oppet weinichste twee Zeijen, ea daut een Rechtkommitee jäwen kaun? (b) Waut doonen de Eltestasch, wan doa wäa en de Vesaumlunk beschulcht woat wäajen Kjinja mesbrucken?

 15 Wuarom brukt daut oppet weinichste twee Zeijen, ea daut en de Vesaumlunk een Rechtkommitee jäwen kaun? Wäajen daut en de Schreft velangt woat, daut aules rajcht toojeit. Wan deejanja, waut beschulcht woat, daut nich toosteit, dan fälen doa twee Zeijen, daut de Eltestasch kjennen een Rechtkommitee moaken (5. Mo. 19:15; Mat. 18:16; läs 1. Timotäus 5:19). Motten doa dan uk oppet weinichste twee Zeijen sennen, ea eena daut em Jesaz aunmalden kaun, daut doa woomäajlich een Kjint es mesbrukt worden? Nä. Daut es nich needich, daut doa motten twee Zeijen fäa sennen, daut de Eltestasch ooda aundre daut em Jesaz aunmalden kjennen, wan doa wäa waut schlajchtet jedonen haft.

16 Wan doa wäa von de Vesaumlunk beschulcht woat, daut dee een Kjint mesbrukt haft, un daut Jesaz daut velangt, daut eena daut aunmalden saul, dan woaren de Eltestasch doaropp schaufen, daut notokomen. Un dan woaren de Eltestasch sikj daut unjastonen, aus daut no de Schreft no een Rechtkommitee jäwen saul. Wan deejanja, waut beschulcht woat, sajcht, daut daut nich soo es, dan woaren de Eltestasch aundre froagen, waut doa veleicht omweeten. Wan doa oppet weinichste twee Zeijen fäa sent – eena, waut dän beschulcht haft, un dan noch eena, waut daut uk jeseenen haft, daut dee dit Kjint ooda een aundret mesbrukt haft – dan jeft daut een Rechtkommitee. * Wan doa nich een tweeda Zeij fäa es, dan meent daut doawäajen nich, daut daut nich jeworden es. De Eltestasch weeten, daut deejanja, waut beschulcht wort, woomäajlich eene growe Sind begonen haft, waut aundre sea toojesat haft, wan doa uk nich twee Zeijen fäa sent. De Eltestasch woaren deejanje, waut unja dise Sach lieden motten, wieda biestonen un woaren uk sea no de Vesaumlunk oppaussen, daut deejanja, waut doa beschulcht wort, kjeenen Schoden aunrechten kaun (Apj. 20:28).

17-18. Waut deit daut Rechtkommitee? Laj daut ut.

 17 Waut es de Oppgow von daut Rechtkommitee? Daut Rechtkommitee deit entscheiden, aus soona, waut eene growe Sind begonen haft, en de Vesaumlunk bliewen kaun ooda nich. Dee entscheiden nich, aus soona, waut een Kjint mesbrukt haft, saul von de Rejierunk bestroft woaren, wäajen dee daut Jesaz jebroaken haft. Dee loten de Rejierunk entscheiden, woo see deejanje bestrofen, waut jäajen daut Jesaz gonen (Reem. 13:2-4; Tit. 3:1).

18 De Eltestasch von daut Rechtkommitee rechten jeistelje Sachen. Dee brucken de Schreft toom sikj daut unjastonen, aus dän daut werkjlich leet es ooda nich, waut daut Kjint mesbrukt haft. Wan dän daut nich leet es, dan woat dee utjeschloten, un daut woat en de Vesaumlunk bekauntjemoakt (1. Kor. 5:11-13). Wan dän daut leet es, dan kaun dee en de Vesaumlunk bliewen. Oba de Eltestasch loten dän weeten, daut dee woomäajlich kjeenmol woat eene besondre Oppgow ooda een Aumt en de Vesaumlunk kjrieen. Wäajen de Eltestasch om de Kjinja bekjemmat  sent, kjennen dee perseenlich met de Elren en de Vesaumlunk räden un dee weeten loten, daut see oppaussen sellen, wan äare Kjinja rom dän sent. Oba wan see de Elren woarnen, dan woaren see daut sea väasechtich doonen, daut kjeena enwoat, wäa doa mesbrukt wort.

WOO JIE JUNE KJINJA BESCHITZEN KJENNEN

Elren schitzen äare Kjinja, daut aundre dee nich soo leicht mesbrucken kjennen. Doawäajen lajen see dee veschiednet äwa daut Jeschlajchtsläwen ut, doano aus daut fa jieda Kjint paussent es. Doatoo brucken see Bieekja un aundret, waut Gott siene Organisazion reedjemoakt haft. (See Varsch 19-22)

19-22. Woo kjennen Elren äare Kjinja beschitzen? (See daut Bilt oppe väaschte Sied.)

19 Wäa haft de Veauntwuatunk, de Kjinja to beschitzen? De Elren. * June Kjinja sent een Jeschenkj von Gott un “een Säajen vom HARN” (Psa. 127:3). Daut es june Veauntwuatunk, no dee opptopaussen. Woo kjenn jie dee fa soone beschitzen, waut an wellen mesbrucken?

20 Ieeschtens mott jie doa selfst goot omweeten. Jie motten weeten, woone Menschen Kjinja mesbrucken un woo dee sikj daut aungonen. Kjikjt, wua doa eene Jefoa sennen kaun fa june Kjinja (Spr. 22:3; 24:3). Denkjt uk doaraun, daut de Kjinja mieeschtens von soone mesbrukt woaren, waut dee aul kjanen un vetruen.

21 Tweedens mott jie junt emma met de Kjinja unjahoolen (5. Mo. 6:6-7). Doa es met en, daut jie dee goot toohorchen (Jak. 1:19). Denkjt doaraun, daut Kjinja daut foaken schwoa felt, doaräwa to räden, wan dee sent mesbrukt worden. Veleicht haben dee Angst, daut an daut kjeena jleewen woat, ooda dee, waut an mesbrukt haft, sajcht to an, daut dee waut schlemmet doonen woat, wan see daut to wäm sajen. Wan jie enwoaren, daut doa waut orrajcht es met eent von june Kjinja, dan stalt dee leeftolich Froagen un horcht jeduldich too, waut dee sajen.

22 Dreddens mott jie june Kjinja lieren. Lajcht dee veschiednet äwa daut Jeschlajchtsläwen ut, doano woo oolt dee sent. Lieet dee, waut dee sajen un doonen sellen, wan irjentwäa prooft, an to befoten. Brukt de Bieekja un aundret, waut Gott siene Organisazion reedjemoakt haft toom june Kjinja beschitzen. (See dän Kausten “ Lieet junt selfst un june Kjinja”.)

23. (a) Woo denkj wie äwa Kjinja mesbrucken? (b) Waut woa wie en dän näakjsten Artikjel seenen?

23 Jehova siene Zeijen talen Kjinja mesbrucken fa eene growe Sind un fa waut sea schlajchtet. Wie rechten ons no Christus sien Jesaz un wie halpen soone nich, äare Strof utem Stich to komen, waut Kjinja mesbrucken. Oba woo kjenn wie deejanje biestonen, waut se mesbrukt haben? Daut woa wie en dän näakjsten Artikjel seenen.

LEET 44 Een Jebäd von eenen Bedrekjten

^ Varsch 5 En disen Artikjel woa wie derchnämen, woo eena Kjinja fa soone beschitzen kaun, waut dee mesbrucken wellen. Wie woaren seenen, waut de Eltestasch doonen toom de Vesaumlunk beschitzen un woo de Elren äare Kjinja beschitzen kjennen.

^ Varsch 3 WIEED UTJELAJCHT: Kjinja jeschlajchtlich mesbrucken bediet, daut een groota Mensch een Kjint brukt toom sien Velangen tofrädstalen. Doa kaun met en sennen, met daut Kjint Jeschlajchtsvekjia to haben (uk toom Mul ooda to hinjen) ooda daut Jeschlajcht, de Brost ooda de Schinkjes to befoten ooda sestwaut schwienschet met daut Kjint to doonen. Eena mott em Denkj hoolen, daut daut nich daut Kjint siene Schult es, wan daut mesbrukt woat. Een aundra nuzt daut Kjint ut un deit daut Schoden aun. De mieeschte, waut mesbrukt woaren, sent Mejalkjes, oba daut jeft uk väl Junkjes, waut soont passieet. Mieeschtens sent daut Mana, waut Kjinja mesbrucken, oba eenje Frues doonen daut uk.

^ Varsch 11 Wan eena em Gloowen krank es, es daut nich eene Uträd toom eene growe Sind begonen. De Sinda es veauntwuatlich fa siene schlajchte Woakjen un mott Jehova doafäa Räakjenschoft jäwen (Reem. 14:12).

^ Varsch 16 Daut Kjint brukt doa kjeenmol bie sennen, wan de Eltestasch met dän räden, waut daut woomäajlich mesbrukt haft. Eent von de Elren ooda een gooda Frint kaun dee vetalen, waut doa aunjegonen es, daut daut Kjint nich noch dolla lieden mott.

^ Varsch 19 Waut et hia fa de Elren sajcht, es uk fa soone, waut een Kjint opptrakjen, waut nich äa ieejnet es.