Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

Fräd – woo kjenn wie dän finjen?

Fräd – woo kjenn wie dän finjen?

WIELS daut soo väl Trubbels enne Welt jeft, mott wie ons sea aunstrenjen, daut wie Fräd haben. Un wan wie en jewesse Stekjen veleicht aul Fräd haben, mott wie ons bemieejen, daut wie dän nich velieren. Woo kaun Gott sien Wuat ons halpen, woaren Fräd to finjen, waut blift? Un woo kjenn wie aundre halpen, uk Fräd to finjen?

WOO KAUN EENA ENNALICH FRÄD FINJEN?

Toom ennalich Fräd haben mott eena sikj secha un wool feelen un uk goode Frind haben. Oba waut ons daut mieeschte halpen woat woaren Fräd to haben, es, wan wie goode Frind met Gott woaren un daut uk bliewen. Woo kjenn wie daut?

Sorjen em Läwen nämen väle dän Fräd wajch

Wan wie Jehova siene jerajchte Jebooten un Gruntsauzen nokomen, dan wies wie, daut wie opp am vetruen un daut wie met am Fräd haben wellen (Jer. 17:7-8; Jak. 2:22-23). Dan kjemt hee ons noda un jeft ons ennalichen Fräd. Jesaja 32:17 sajcht: “Wiels daut rajchte jedonen woat, woat doa Fräd sennen; un daut woat opp emma stell un secha sennen”. Wan wie Jehova von Hoaten jehorchen, dan kjenn wie opp iernst ennalich Fräd haben (Jes. 48:18-19).

Doa es noch waut, waut ons halpt woaren Fräd to finjen. Daut es de heilja Jeist – een besondret Jeschenkj, waut ons himlischa Voda ons jeft (Apj. 9:31).

GOTT SIEN JEIST HALPT ONS FRÄD TO HABEN

Fräd es daut dredde Poat von “dän Jeist siene Frucht”, wua Paulus von räd (Gal. 5:22-23). Wiels de woara Fräd derch Gott sienen Jeist kjemt, mott wie ons von dän leiden loten toom dän kjrieen. Well wie mol äwa tweeatlei räden, woo Gott sien Jeist ons halpen kaun Fräd to finjen.

Ieeschtens: Gott sien Wuat pinkjlich to läsen halpt ons ennalich Fräd to kjrieen (Psa. 1:2-3).  Wan wie äwa daut nodenkjen, waut en de Bibel steit, dan halpt Jehova sien Jeist ons to vestonen, woo hee äwa veschiedne Sachen denkjt. Wie lieren biejlikj, wuarom de Fräd fa Jehova soo wichtich es un waut dee deit toom dän nich velieren. Wan wie daut nokomen, waut wie en Gott sien Wuat lieren, dan woa wie mea Fräd haben (Spr. 3:1-2).

Tweedens: Wie motten om Gott sienen heiljen Jeist bäden (Luk. 11:13). Wan wie Jehova no Help froagen, dan vesprakjt hee ons, daut “sien Fräd, dee wiet äwa aules jeit waut Menschen vestonen kjennen, . . . [onse] Hoaten un Jedanken en Christus Jesus bewoaren” woat (Filip. 4:6-7). Wan wie Jehova pinkjlich no sienen heiljen Jeist froagen, dan woat hee ons soonen ennalichen Fräd jäwen, waut bloos siene Frind haben (Reem. 15:13).

Woo sent eenje disen Rot ut de Schreft nojekomen? Woo haben dee sikj jeendat, soo daut dee nu met Jehova, met sikj selfst un met aundre opp iernst Fräd haben?

WOO DEE WOAREN FRÄD FUNGEN

Vondoag dän Dach jeft et en de Vesaumlungen eenje, waut ea leicht oajalich worden (Spr. 29:22). Oba nu gonen dee met aundre leeftolja om un sent frintelja, jeduldja un frädelja jeworden. * Well wie mol seenen, woo twee Vekjindja sikj jeendat haben un jelieet haben no Fräd to sträwen.

No biblische Gruntsauzen läwen un om dän heiljen Jeist bäden woat ons halpen, Fräd to finjen

David siene schlajchte Jesennunk wia doaraun to seenen, woo hee met aundre räd. Ea hee en de Woarheit kjeem, grunzt hee foaken äwa aundre un räd hunjsch met siene Elren un sien jinjret Jeschwista. Hee wort dan en, daut hee sikj endren must un no Fräd sträwen. Woo wort hee een frädelja Mensch? David sajcht: “Ekj funk aun no biblische Gruntsauzen to läwen un daut fieed doatoo, daut wie ons en de Famielje mea achten deeden.”

Rachel äare Jesennunk haud doamet to doonen, woo see oppjewossen wia. See sajcht: “Ekj mott doa nu noch sea jäajen schaufen, daut ekj nich doll woa, wiels ekj wort en eene wutje Famielje groot.” Waut haft ar jeholpen frädelja to woaren? Rachel sajcht: “Ekj deed pinkjlich bäden un fruach Jehova no Help.”

 David un Rachel sent bloos twee Biespels, waut wiesen, daut eena Fräd haben woat, wan eena sikj no biblische Gruntsauzen recht un sikj opp de Help von Gott sienen Jeist velat. Wie läwen en eene Welt, waut nich frädlich es, oba wie kjennen doawäajen ennalich Fräd haben un daut halpt ons, met de Famielje un met de Gloowesbreeda fein foadich to woaren. Oba Jehova well, daut wie “met aule Menschen Fräd . . . haben” (Reem. 12:18). Es soont verheipts mäajlich? Un waut fa goodet kjemt doabie rut, wan wie ons bemieejen, no Fräd to sträwen?

NO FRÄD STRÄWEN

Em Prädichtdeenst brinj wie de Menschen de frädelje Norecht von Gott sien Kjennichrikj (Jes. 9:5-6; Mat. 24:14). Wie freien ons, daut väle dee aunjenomen haben. Daut haft dee jeholpen, daut dee nich mea doll ooda vetwiewelt sent äwa daut, waut en de Welt passieet. Nu haben dee de fauste Hopninj, daut doa eene bätre Tiet kjemt, un dee “[sieekjen] Fräd, un . . . sträwen doano dän to hoolen” (Psa. 34:15).

Oba nich aule horchen doano, wan wie de goode Norecht prädjen – aulmols nich fuaz (Joh. 3:19). Gott sien Jeist halpt ons, daut wie doawäajen frädlich bliewen un Respakjt haben, wan wie aundre de goode Norecht brinjen. Soo kom wie daut no, waut Jesus en Matäus 10:11-13 säd. Doa jeef hee Aunwiesungen, woo eena prädjen sull, un säd: “Wan jie en een Hus nenn komen, jäft an jun Frädensgruss. Un wan daut Hus daut wieet es, dan woat june Fräd doaräwa komen. Es daut daut oba nich wieet, dan woat june Fräd wada trigj no junt komen.” Wan wie Jesus sienen Rot nokomen, dan woa wie dän Fräd nich velieren, wan doa wäa nich horchen well, un kjennen dänjanjen dan veleicht lota halpen.

Wie halpen uk met, daut doa Fräd es, wan wie Rejierungsbeaumte Respakjt wiesen; mau rajcht dee, waut jäajen ons Woakj schaufen. Biejlikj haud de Rejierunk von een afrikaunischet Launt eenjet äwa ons jehieet, waut nich soo wia, un doawäajen leeten dee daut nich, daut doa kunnen Vesaumlungshiesa jebut woaren. Om dise Sach frädlich to räajlen, sull een Brooda met eenen Huachbeaumten von dit Launt räden, waut en London, Enjlaunt, wia. De Brooda wia en daut afrikaunische Launt ea Missionoa jewast, un hee sull dän Beaumten von daut frädelje Woakj vetalen, waut Jehova siene Zeijen doa deeden. Woo kjeem daut ut?

De Brooda sajcht: “Aus ekj doa hankjeem, kunn ekj seenen, daut de Fru, waut doa de Menschen oppneem, Kjleeda von eenen jewessen Volkjsstaum aunhaud. Ekj haud mol de Sproak von dän Staum jelieet. Doawäajen bejreest ekj dee opp äare Sproak. Dee wia gaunz vewundat un fruach mie: ‘No waut kjemst du?’ Ekj fruach ar leeftolich, aus ekj met dän Huachbeaumten räden kunn. See fond dän un dee kjeem dan un bejreest mie opp siene Sproak. Dan horcht hee mie oppmoakjsom too, aus ekj am von daut frädelje Woakj vetald, waut Jehova siene Zeijen deeden.”

De Brooda läd dän Huachbeaumten daut met väl Respakjt ut un dan kunn dee daut bäta vestonen, woo daut met ons Woakj werkjlich stunt. Eene Tiet lota jeef de Rejierunk von dit afrikaunische Launt dan de Frieheit, daut wie doa Vesaumlungshiesa buen kunnen. De Breeda freiden sikj sea, daut de Sach frädlich kunn oppem kloaren jebrocht woaren! Daut brinjt werkjlich väl goodet un mau rajcht Fräd, wan eena aundre met Respakjt behaundelt.

FA EMMA FRÄD HABEN

Vondoag dän Dach es Jehova sien Volkj en een jeisteljet Paradies, wua väl Fräd es. Wan wie en ons Läwen no dit Poat von dän Jeist siene Frucht trachten, dan halp wie met, daut en dit Paradies noch mea Fräd es. Un waut noch wichtja es: Jehova woat met ons tofräd sennen un wie woaren en Gott siene niee Welt fa emma äwajenuach Fräd haben (2. Pet. 3:13-14).

^ Varsch 13 En dise Artikjels von “dän Jeist siene Frucht” woa wie lota noch von de Frintlichkjeit räden.