Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 51. ARTIKJEL FA DAUT STUDIUM

Woo goot kjanst du Jehova?

Woo goot kjanst du Jehova?

“Dee, dee dienen Nomen kjanen, woaren äa vetruen opp die saten, wiels du, HAR, hast dee noch niemols em Stäakj jeloten, dee no die sieekjen” (PSA. 9:11)

LEET 30 Mien Voda, mien Gott un Frint

WAUT WIE SEENEN WOAREN *

1-2. Waut kjenn wie von Angelito siene Jeschicht lieren, un waut mott wie doonen?

SENT diene Elren Jehova siene Zeijen? Dan denkj doaraun, daut du nich eefach wäajen an Frint met Jehova best. Jieda eena mott selfst doaropp schaufen, Jehova noda to komen, endoont aus de Elren am deenen ooda nich.

2 Well wie mol seenen, waut een Brooda beläwd, waut Angelito heet. Siene Famielje wieren aul Jehova siene Zeijen, aus hee oppwoss. Oba aus hee jinja wia, feeld hee sikj nich sea met Gott vebungen. Hee sajcht: “Ekj deend Jehova, wiels ekj soo sennen wull aus miene Famielje.” Oba dan wort hee sikj eenich, mea en Gott sien Wuat to läsen un doaräwa notodenkjen, un hee deed uk foakna to Jehova bäden. Woo kjeem daut ut? Angelito sajcht: “Ekj wort en, daut ekj selfst mienen leeftoljen Voda Jehova goot kjanen lieren must, daut ekj dän kunn noda komen.” Angelito siene Jeschicht brinjt ons bat doa, äwa een poa wichtje Froagen notodenkjen: Waut es de Unjascheet tweschen een bät waut von Jehova to weeten un dän goot to kjanen? Un woo lieet eena Jehova kjanen?

3. Waut es de Unjascheet tweschen een bät waut von Jehova to weeten un dän goot to kjanen?

3 Veleicht weet wie een bät waut von Jehova, biejlikj  sienen Nomen un eenjet, waut hee jesajcht un jedonen haft. Oba doa es noch mea met en, wan wie am wellen goot kjanen. Wie motten ons Tiet nämen toom mea von Jehova un von siene besondre Ieejenschoften lieren. Mau dan woat ons daut opdakjen, wuarom hee jewesset sajcht ooda deit. Soo woa wie daut leichta enwoaren, aus Jehova daut jleicht, waut wie sajen un doonen. Un wan wie ieescht weeten, waut Jehova von ons haben well, dan sell wie daut uk nokomen.

4. Waut es aun de Biespels ut de Schreft to seenen?

4 Veleicht spotten eenje äwa ons, wiels wie Jehova deenen wellen. Un wan wie aunfangen, no de Toopkomes to wanken, kjrie wie woomäajlich noch mea Trubbel. Oba wan wie opp Jehova vetruen, dan woat dee ons kjeenmol veloten un wie kjennen fa emma met am Frind sennen. Kjennen onvolkomne Menschen Jehova opp iernst soo goot kjanen lieren? Jo! Daut es biejlikj aun Moses un dän Kjennich David to seenen. Nu woa wie ons met dee äare Jeschicht aufjäwen un de Auntwuaten fa twee Froagen finjen: Woo lieeden dee Jehova kjanen? Un waut kjenn wie von dee lieren?

MOSES LIEED DÄN KJANEN, “DÄN HEE NICH SACH”

5. Waut wäld Moses sikj?

5 Moses wäld sikj daut, Gott to deenen. Aus Moses ojjefäa 40 Joa wia, wull hee leewa to Gott sien Volkj jehieren enne Städ “aus een Sän von de ägiptische Kjennichs Dochta [to] jellen” (Heb. 11:24). Am wia daut nich schod, nich mea soo huach aunjeseenen to sennen. De Israeliten wieren Sklowen en Ägipten un aus Moses sikj opp dee äare Sied stald, wist hee, daut de Farao sea doll sennen wudd. De Farao wia een majchtja Kjennich un de Ägipta talden am fa eenen Gott. Oba Moses veleet sikj opp Jehova! Sien Gloowen wia sea stoakj un doawäajen kunn hee sien Läwen lank Frint met Gott bliewen (Spr. 3:5).

6. Waut kjenn wie von Moses lieren?

6 Waut lia wie doavon? Soo aus Moses mott wie ons uk entscheiden, aus wie Gott deenen wellen un met sien Volkj toop sennen ooda nich. Veleicht mott wie waut oppjäwen toom Jehova deenen. Ooda deejanje, waut Jehova nich kjanen, saten ons too. Oba wan wie ons opp onsen himlischen Voda veloten, dan woat hee ons biestonen!

7-8. Met waut hieed Moses nich opp? Laj daut ut.

7 Moses hieed nich opp, Jehova bäta kjanen to lieren un sienen Wellen to doonen. Aus Moses biejlikj de Israeliten ut Ägipten rutleiden sull, säd hee Jehova daut mieremol, daut hee sikj doa nich naunwuach. Un Jehova holp am dan ut Metjefeel (2. Mo. 4:10-16). Doaderch wia Moses daut mäajlich, daut hee dän Farao dietlich moaken kunn, daut Gott am strofen wudd. Un Moses kunn seenen, woo Jehova siene Macht brukt, om de Israeliten to raden un dän Farao met siene Soldoten toop em Mäa to venichten (2. Mo. 14:26-31; Psa. 136:15).

8 Aus Moses de Israeliten ut Ägipten rutjeleit haud, fungen dee emma wada aun, äwa waut to grunzen. Oba Moses kunn seenen, woo väl Jedult Jehova met daut Volkj haud, waut hee ut de Sklowarie friejemoakt haud (Psa. 78:40-43). Moses wort uk en, woo deemootich  Jehova wia, aus hee de Israeliten nich venichten deed, wiels Moses am doano jefroacht haud (2. Mo. 32:9-14).

9. Waut wiest Hebräa 11:27 ons von Moses un Jehova?

9 Von dan, aus de Israeliten von Ägipten veleeten, worden Moses un Jehova soone groote Frind, daut hee soo to sajen sienen himlischen Voda seenen kunn (läs Hebräa 11:27). De Schreft wiest, woo vebungen dee sikj feelden, un sajcht: “De HAR räd direkjt met Moses, soo aus een gooda Frint met dän aundren” (2. Mo. 33:11).

10. Waut mott wie doonen, wan wie Jehova goot wellen kjanen lieren?

10 Waut lia wie doavon? Toom Jehova goot kjanen mott wie mea äwa am lieren un uk sienen Wellen doonen. Vondoag dän Dach well Jehova, “daut aule Menschen sellen jerat woaren un de Woarheit kjanen lieren” (1. Tim. 2:3-4). Un wie kjennen sienen Wellen doonen, wan wie biejlikj aundre halpen, mea von Jehova to lieren.

11. Wuarom lia wie Jehova bäta kjanen, wan wie aundre von am lieren?

11 Foaken lia wie Jehova selfst bäta kjanen, wan wie aundre von am lieren. Wie woaren biejlikj en, woo väl Metjefeel Jehova haft, wan hee ons halpt, deejanje to finjen, waut rajcht enjestalt sent (Joh. 6:44; Apj. 13:48NW). Wie seenen uk, woo väl Macht Gott sien Wuat haft, wiels daut onse Bibelschiela halpt, schlajchte Jewanheiten tochtoloten un eene niee Natua auntonämen (Kol. 3:9-10). Un wie seenen, daut Gott sea väl Jedult haft, wiels hee ons emma wada no de Menschen schekjt toom prädjen (Reem. 10:13-15).

12. No waut fruach Moses en 2. Mose 33:13, un wuarom?

12 Moses räakjend daut väl, daut hee Jehova sien Frint sennen kunn. Mau rajcht nodäm aus Moses derch Gott siene Krauft groote Woakjen doonen kunn, fruach hee Jehova no Help, daut hee am noch bäta kjanen lieren kunn (läs 2. Mose 33:13). Moses wia dan aul äwa 80 Joa, oba hee wist, daut hee doawäajen noch väl von sienen leeftoljen himlischen Voda lieren must.

13. Woo kjenn wie biejlikj wiesen, woo väl wieet Gott bie ons es?

13 Waut lia wie doavon? Wie sellen daut emma väl räakjnen, daut wie Jehova siene Frind sennen kjennen, endoont woo lang wie am aul deenen. Un besonda wan wie em Jebäd to am räden, kjenn wie wiesen, woo väl wieet Gott bie ons es.

14. Woo halpt daut Jebäd ons, mea äwa Gott to lieren?

14 Wan wie met wäm goode Frind sennen wellen, dan mott wie pinkjlich met dän räden. Doo pinkjlich bäden un hool die nich trigj, Gott aul diene deepste Jedanken to vetalen (Efs. 6:18). Krista, waut en de Turkei wont, sajcht: “Jiedatsmol, wan ekj Jehova saj, waut ekj denkj, un dan see, woo hee mie halpt, leew ekj am noch dolla un velot mie noch mea opp am. Aus ekj daut enwort, woo Jehova no miene Jebäda horcht, holp mie daut, am aus mienen Voda un Frint to seenen.”

EEN MAUN, DÄN JEHOVA JLEICHT

15. Waut säd Jehova von dän Kjennich David?

15 Aus de Kjennich David jebuaren wort, deenden siene Elren un de aundre Israeliten aula Jehova. Oba David deend  Jehova nich bloos wäajen siene Famielje. Hee strenjd sikj selfst aun, dän noda to komen un Jehova jleicht am sea. Jehova säd: “Ekj hab en David . . . een Maun no mienem Hoaten jefungen” (Apj. 13:22). Waut deed David, daut hee soon groota Frint wort met Jehova?

16. Waut lieed David derch de Natua von Jehova?

16 David lieed Jehova derch de Natua kjanen. Aus David junk wia, wia hee väl buten un paust no sienen Voda siene Schop opp. Veleicht funk hee en dise Tiet aun, äwa daut notodenkjen, waut Jehova jemoakt haud. Wan David biejlikj bie diesta nom Himmel kjikjt, dan kunn hee doa dusende Stierns seenen. Oba hee docht uk doaräwa no, woo deejanja wia, waut dee aula jemoakt haud. Doawäajen schreef hee: “De Himmel räden kloa von Gott siene Harlichkjeit, un loten ons sien Hauntwoakj seenen” (Psa. 19:2-3). Un aus David sikj doamet aufjeef, woo wundaboa de Menschen jemoakt wieren, kunn hee seenen, woo väl Weisheit Jehova haud (Psa. 139:14). Aus David sikj Jehova siene Woakjen unjastunt, feeld hee sikj sea kjlien (Psa. 139:6).

17. Waut kjenn wie lieren, wan wie äwa de Natua nodenkjen?

17 Waut lia wie doavon? Intressia die fa de Natua! Nemm die Tiet un frei die äwa de wundascheene Natua, waut Jehova jemoakt haft. Denkj doaräwa no, waut du biejlikj derch de Plaunten, de Tieren un de Menschen von Jehova lieren kaust. Dan woascht du dienen leeftoljen himlischen Voda jieda Dach bäta kjanen lieren (Reem. 1:20). Un du woascht am jieda Dach mea räakjnen.

18. Waut wist David no Psalm 18 no?

18 David wist, daut Jehova am holp. Aus David biejlikj sienen Voda siene Schop fa eenen Leiw un eenen Boa beschizt, wort hee en, daut Jehova am jeholpen haud, dise wille Tieren doottomoaken. Un aus David dän grooten Kjrichsmaun Goliat jewonn, sach hee dietlich, woo Jehova am biestunt (1. Sam. 17:37). Un aus hee sikj von dän aufjenstjen Kjennich Saul fuatbrinjen kunn, säd David, daut Jehova am jerat haud (Psa. 18:1). Wan David wia stolt jewast, wudd hee jedocht haben, daut hee daut aules auleen kunn. Oba wiels hee deemootich wia, wort hee en, woo Jehova am holp (Psa. 138:6).

19. Waut lia wie von David?

19 Waut kjenn wie von David lieren? Daut es nich jenuach, Jehova bloos no Help to froagen. Wie motten uk oppaussen, wanea un woo hee ons halpt. Wan wie deemootich toostonen, daut wie nich aules auleen kjennen, dan woa wie enwoaren, woo Jehova ons halpt. Un jiedatsmol, wan wie daut moakjen, kom wie Jehova noch noda. Daut haft Isaac beläft, waut en Fidschi wont un Jehova aul Joaren deent. Hee sajcht: “Wan ekj trigjdenkj, dan kaun ekj seenen, woo Jehova mie noch emma jeholpen haft von dan, aus ekj aunfunk de Bibel to studieren bat vondoag. Doawäajen feel ekj mie sea met am vebungen.”

20. Waut lia wie doavon, daut David Gott soo goot kjand?

20 David deed Jehova siene Ieejenschoften no. Jehova haft ons soo jemoakt, daut wie am nodoonen kjennen (1. Mo. 1:26). Je mea wie von Jehova siene Ieejenschoften lieren, je bäta woa wie am nodoonen kjennen. David lieed sienen  himlischen Voda soo goot kjanen, daut hee met aundre kunn soo omgonen, aus Jehova daut deed. Well wie mol seenen, woo daut utkjeem, aus David jäajen Jehova sindijd un met Batseba de Ehe bruak un dee äaren Maun dootmoaken leet (2. Sam. 11:1-4, 15). Jehova wort sikj eenich, Metleet to haben met am. David haud je ea uk Metleet met aundre jehaut. Wiels David enj met Jehova vebungen wia, leewden de Israeliten am sea un Jehova brukt am aus een goodet Biespel fa de lotre Kjennichs en Israel (1. Kjen. 15:11; 2. Kjen. 14:1-3).

21. Woo kjemt daut ut, wan wie doano sträwen, Gott “emma änelja to woaren”, soo aus Efeesa 4:23-24 un 5:1 sajcht?

21 Waut lia wie doavon? Wie motten doano sträwen, Gott “emma änelja to woaren”. Wan wie daut doonen, dan es ons daut selfst toom gooden un wie woaren Gott emma bäta kjanen lieren. Wan wie am soo goot aus mäajlich nodoonen, dan bewies wie, daut wie siene Kjinja sent (läs Efeesa 4:23-24; 5:1).

LIA MEA VON JEHOVA

22-23. Woo kjemt daut ut, wan wie daut nokomen, waut wie von Jehova lieren?

22 Soo aus wie jeseenen haben, kjenn wie derch de Natua mea von Jehova lieren un uk derch de Schreft. En dit besondre Buak finj wie een deel Biespels von Gott siene Deena, waut wie nodoonen kjennen, soo aus Moses un David. Jehova haft sien Poat jedonen. Nu mott wie uk ons Poat doonen un soo väl aus mäajlich von am lieren.

23 Wie woaren kjeenmol opphieren, waut nieet von Jehova to lieren (Liera 3:11). Daut kjemt nich soo sea doaropp aun, woo väl wie von am weeten, aus doaropp, waut wie met daut doonen, waut wie weeten. Wan wie daut nokomen, waut wie lieren, un ons bemieejen, onsen leeftoljen himlischen Voda notodoonen, dan woat hee ons uk emma noda komen (Jak. 4:8). Hee vesprakjt ons en sien Wuat, daut hee deejanje kjeenmol em Stäakj loten woat, waut am sieekjen.

LEET 6 De Himmel räden von Gott siene Harlichkjeit

^ Varsch 5 Väle jleewen, daut et eenen Gott jeft, oba dee kjanen am nich werkjlich. Waut bediet daut dan, Jehova to kjanen? Un waut kjenn wie von Moses un dän Kjennich David lieren, woo wie goode Frind met Jehova woaren kjennen? Daut woa wie en disen Artikjel seenen.