Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

Aundre nich no daut rechten, waut von buten to seenen es

Aundre nich no daut rechten, waut von buten to seenen es

“Recht nich no Uagenschien, oba lot jun Uadeel een jerajchtet sennen” (JOH. 7:24)

LEEDA: 54, 138

1. (a) Waut sajcht Jesaja äwa Jesus verut? (b) Wuarom jeft ons daut Moot?

DAUT, waut Jesaja äwa onsen Harn Jesus Christus profezeit, jeft ons Moot un Hopninj. Hee sajcht, Jesus woat “nich bloos doano rechten aus waut hee sitt ooda hieet” un hee woat “de oame met een jerajchtet Jerecht rechten” (Jes. 11:3-4). Wuarom jeft ons daut Moot? Wäajen wie en eene Welt läwen, wua se foaken schlajcht äwa aundre denkjen un dee no daut butaliche rechten. Ons fält werkjlich de volkomna Rechta Jesus, waut ons kjeenmol doano rechten woat, waut hee von buten sitt.

2. (a) Waut säd Jesus, waut wie doonen sullen? (b) Von waut woa wie en disen Artikjel räden?

2 Jieda Dach moakj wie, woo aundre daut haben. Oba wiels wie nich volkomen sent soo aus Jesus, denkj wie eenjemol nich rajcht äwa dee. Eenjemol recht wie dee doano, waut wie von buten seenen kjennen. Oba Jesus säd: “Recht nich no Uagenschien, oba lot jun Uadeel een jerajchtet sennen” (Joh. 7:24). Jesus well, daut wie uk soo sent aus hee un aundre nich no daut butaliche rechten. En disen Artikjel woa wie von dreeatlei räden, wuarom väle nich rajcht äwa aundre denkjen. Dee rechten an doano, von waut vonne Rauss ooda Volkj dee sent, woo väl  Jelt dee haben ooda woo oolt dee sent. Wie woaren uk seenen, woo wie kjennen Jesus jehorchen un aundre nich no daut butaliche rechten.

AUNDRE NICH WÄAJEN ÄARE RAUSS OODA VOLKJ RECHTEN

3-4. (a) Woo lieed Petrus daut, aundasch äwa de Nichjuden to denkjen? (See daut Bilt aum Aunfank.) (b) Waut fa nieet lieed Jehova Petrus?

3 Stal die mol väa, woo de Apostel Petrus sikj feeld, aus hee no Kornelius sien Hus en Cäsarea gonen sull, waut nich een Jud wia (Apj. 10:17-29). Krakjt soo aus de aundre Juden to jane Tiet haud Petrus von kjlien aun jelieet, daut de Nichjuden orrein wieren. Oba lota beläwd hee veschiednet, waut sien denkjen endad. Biejlikj wees Gott am eene Vision (Apj. 10:9-16). Waut sach Petrus doa? Hee sach, daut doa waut vom Himmel raufkjeem, waut no een Loaken leet, un doa wieren aulahaunt orreine Tieren bennen. Dan hieed hee eene Stemm, waut säd: “Petrus, sto opp, schlacht un at!” Petrus säd, hee wull daut nich, oba de Stemm vom Himmel säd to am: “Waut Gott jereinicht haft, moak du nich jemeen.” Aus de Vision äwa wia, wundad Petrus, waut dee bedied. Krakjt dan kjeemen doa waut Mana han, waut Kornelius jeschekjt haud, un de heilja Jeist leet Petrus weeten, daut hee met dee toop no Kornelius sien Hus gonen sull.

4 Wan Petrus bloos no daut butaliche jekjikjt haud, dan wia hee newers en Kornelius sien Hus nenjegonen. Juden jinjen eefach nich en Nichjuden äare Hiesa nenn. Wuarom deed Petrus daut dan doch, wan hee uk gaunz aundasch jelieet wia? Derch de Vision, waut hee jeseenen haud, un derch daut, waut de heilja Jeist am säd, endad hee siene Jesennunk. Petrus horcht, waut Kornelius am vetald, un dan säd hee: “Nu see ekj woarhauftich, daut Gott manke Menschen kjeen Unjascheet moakt; oba ut aule Velkja, dee aunnemt, dee am ferchten un doonen waut rajcht es” (Apj. 10:34-35). Waut Petrus doa jelieet haud, wia waut nieet un waut gaunz besondret. Waut wudd daut aun am doonen un uk aun aule aundre Christen?

5. (a) Waut well Jehova aule Christen lieren? (b) Woo kunn wie äwa aundre denkjen, wan wie uk haben de Woarheit kjanen jelieet?

5 Derch Petrus holp Jehova aule Christen to vestonen, daut hee kjeenen Unjascheet manke Menschen muak. Fa Jehova talt nich, von woone Rauss, Volkj, Launt, Staum ooda Sproak eena es. Hee nemt aule aun, waut am ferchten un daut rajchte doonen (Gal. 3:26-28; Opb. 7:9-10). Secha weet wie daut. Oba veleicht sent wie en een Launt ooda en eene Famielje oppjewossen, wua se aundre läaja talen. Woomäajlich jleew wie, daut wie kjeenen Unjascheet moaken. Oba es daut werkjlich soo? Mau rajcht Petrus, waut aundre dietlich moaken kunn, daut Jehova kjeenem aufschoof, muak lota doch wada Unjascheet manke Menschen (Gal. 2:11-14). Woo kjenn wie Jesus jehorchen un aundre nich no daut butaliche rechten?

6. (a) Waut kaun ons halpen, rajcht äwa aundre jesonnen to sennen? (b) Waut wia aun eenen Berecht to seenen, waut een Brooda schreef?

6 Wie motten onse Jesennunk met daut jäajenäwa hoolen, waut wie en Gott sien Wuat lieren. Dan woa wie seenen, aus wie noch en jewesse Stekjen eenen Unjascheet moaken manke Menschen (Psa. 119:105). Wie kjennen uk goode Frind froagen, aus dee bie ons mol soont enjeworden sent. Eenjemol woat eena daut  selfst goanich en, daut eena aundre fa läaja talt (Gal. 2:11, 14). Eena kaun sikj doa soo to wanen, daut eenem selfst daut nich mol oppfelt. Soo jinkj eenen Brooda daut, waut väl Veauntwuatunk haud. Hee schreef eenen Berecht von een flietjet Poa Lied, waut em Voltietdeenst wieren. De Ehemaun wia von een Volkj, waut foaken fa läaja jetalt wort. Woomäajlich wort de Brooda, waut dän Berecht schreef, daut nich mol en, daut hee daut uk deed. Hee schreef väl goodet von dän Ehemaun, oba tolatst säd hee noch: “Hee staumt von [dit Volkj], oba aun sien Benämen un sien Läwen es to seenen, daut eena nich soo schwiensch un prost läwen doaf, aus de Menschen von [doa] daut jeweenlich doonen, wan eena uk von [dit Volkj] es.” Waut kjenn wie doavon lieren? Krakjt endoont woo väl Veauntwuatunk wie haben, wie motten ons selfst jeneiw unjasieekjen un uk Help von aundre aunnämen, daut wie enwoaren, aus wie en jewesse Stekjen noch eene orrajchte Jesennunk haben. Waut kjenn wie noch doonen?

7. Woo kjenn wie bewiesen, daut wie ons Hoat wiet opmoaken?

7 Wan wie ons Hoat wiet opmoaken, dan woa wie aundre leewen enne Städ dee fa läaja talen (2. Kor. 6:11-13). Best du bloos emma met soone toop, waut von deeselwje Rauss, Volkj, Launt, Staum ooda Sproak sent aus du? Dan proow doch uk mol, met aundre toop to sennen. Du wurscht biejlikj kjennen met dee toop em Deenst gonen ooda dee hankroagen (Apj. 16:14-15). Wan du daut deist, dan woat dien Hoat met de Tiet soo voll Leew sennen, daut du kjeenen Unjascheet moaken woascht manke Menschen. Nu woa wie noch waut seenen, wuarom wie aundre wudden kjennen väatrakjen ooda tosied schuwen.

AUNDRE NICH DOANO RECHTEN, AUS DEE OAM OODA RIKJ SENT

8. Waut kaun daut no 3. Mose 19:15 no aun ons doonen, aus aundre oam ooda rikj sent?

8 Woo wie äwa aundre denkjen, wudd uk kjennen doano sennen, woo väl dee em tieteljen haben. En 3. Mose 19:15 sajcht daut: “Du saust dän eefachen nich väatrakjen, oba uk dän Enflussrikjen [ooda Rikjen] nich bejensjen. Du saust dienen näakjsten rajcht rechten.” Waut kaun daut aun ons denkjen doonen, aus aundre oam ooda rikj sent?

9. (a) Waut säd Salomo äwa de Menschen? (b) Waut lia wie doavon?

9 Gott leet Salomo oppschriewen, woo truarich daut met ons onvolkomne Menschen sennen kunn. En Spricha 14:20 sajcht daut: “De oama woat soogoa von siene Nobasch vestat, oba de rikje haben väl Frind.” Waut lia wie von disen Varsch? Wan wie nich oppaussen, dan well wie veleicht bloos met dee Breeda Frind sennen, waut rikj sent, un wiesen de Oame auf. Wuarom es daut soo jefäadlich, aundre doano to rechten, woo väl dee em tieteljen haben?

10. Fa waut woarnd Jakobus de Christen?

10 Wan wie aundre doano rechten, woo väl dee haben, dan kaun daut Spoolungen en de Vesaumlunk jäwen. Soo wia daut biejlikj en waut Vesaumlungen von de ieeschte Christen un doawäajen jeef de Jinja Jakobus an Rot (läs Jakobus 2:1-4). Wie motten oppaussen, daut et nich uk en onse Vesaumlunk wäajen soont Spoolungen jeft. Waut kjenn wie doonen, daut wie nich eenen Unjascheet moaken tweschen de Oame un de Rikje?

11. Henjt daut von tietelje Sachen auf, aus eena Jehova sien Frint sennen kaun? Laj daut ut.

11 Wie motten soo äwa onse Breeda denkjen, aus Jehova deit. Hee jleicht de  Menschen, endoont aus dee rikj ooda oam sent. Daut wie kjennen siene Frind sennen henjt nich doavon auf, woo väl ooda woo weinich wie haben. Jesus säd, daut wudd “fa een rikjen Maun schwoa sennen em Himmelrikj to komen”, oba hee säd nich, daut et ommäajlich wia (Mat. 19:23). Un Jesus säd uk: “Seelich sent jie oame; wiels daut Gottesrikj es junt” (Luk. 6:20). Doamet wull hee nich sajen, daut aul de oame Menschen besonda jesäajent wieren un am nofoljen wudden. Een deel Oame horchten nich no am. Aus eena Jehova sien Frint es, es aulsoo nich doaraun to seenen, woo väl eena em tieteljen haft.

12. Waut von Rot jeft de Schreft de Rikje un uk de Oame?

12 En Jehova sien Volkj jeft daut rikje uk oame Breeda un Sestren, waut Jehova leewen un am met äa gaunzet Hoat deenen. De Schreft rot de Rikje too, “daut see nich sellen . . . äare Hopninj opp daut onsechre Jelt saten, oba opp Gott” (läs 1. Timotäus 6:17-19). Un Gott sien Wuat woarnt uk aule, waut Gott deenen, daut see nich daut Jelt leewen sellen, endoont aus see rikj ooda oam sent (1. Tim. 6:9-10). Wan wie onse Breeda soo seenen, aus Jehova deit, dan woa wie dee nich doano rechten, woo väl dee em tieteljen haben. Oba eenjemol recht eena wäm uk doano, woo oolt dee es. Es daut rajcht? Well wie mol seenen.

AUNDRE NICH DOANO RECHTEN, WOO OOLT DEE SENT

13. Woo sell wie no de Schreft no äwa elre Menschen denkjen?

13 De Schreft rät foaken doavon, daut eena de elre Menschen respakjten saul. En 3. Mose 19:32 sajcht daut: “Ver greiwe Hoa saust du oppstonen un eene elre Persoon saust du ieren, un saust die ferchten ver dienen Gott.” Spricha 16:31 sajcht: “Greiwe Hoa sent eene Ierenkroon, dee derch jerajcht sennen jefungen woat.” Un Paulus säd to Timotäus, daut hee elre Mana nich sull sea utgrunzen, oba met dee soo omgonen aus met eenen Voda (1. Tim. 5:1-2). Timotäus wia äwa de elre Breeda aunjestalt, oba doawäajen sull hee dee met Metjefeel un Respakjt behaundlen.

14. Wudd eena kjennen wäm Rot jäwen ooda trajchtwiesen, waut ella es aus eena? Laj daut ut.

14 Oba waut, wan een elra Mensch met Fliet sindicht ooda fa waut stritt, waut Jehova nich fa rajcht talt? Jehova woat kjeenem tochloten, waut mootwellens sindicht, endoont woo oolt dee es. Daut wiest ons de Gruntsauz en Jesaja 65:20 (NW). Doa sajcht daut: “De Sinda woat veflucht woaren, wan dee uk aul hundat Joa es.” Sea soonen Gruntsauz finj wie uk en Hesekiel siene Vision (Hes. 9:5-7). Daut ieeschte fa ons saul emma sennen, daut wie Jehova Gott, dän siene Doag nich to talen sent, respakjten (Dan. 7:9-10, 13-14). Wan wie daut em Denkj hoolen, dan woa wie ons daut woagen, wäm Rot to jäwen ooda trajchttowiesen, wan daut fält, endoont woo oolt dee es (Gal. 6:1).

Wiest du jinjre Breeda Respakjt? (See Varsch 15)

15. Waut lia wie von dän Apostel Paulus doaräwa, woo wie äwa jinjre Breeda sellen jesonnen sennen?

15 Woo steit daut met de jinjre Breeda en de Vesaumlunk? Sell wie fa dee uk Respakjt haben? De Apostel Paulus schreef aun dän jungen Timotäus: “Lot kjeenem opp die rauf kjikjen doawäajen, daut du noch junk best. Sie fa de jleewende een Väabilt em Wuat, em Waundel, en Leew, em Jeist, em Gloowen un en Reinheit” (1. Tim. 4:12). Aus Paulus dise Wieed schreef, wia Timotäus veleicht rom 30 Joa, oba Paulus haud dän doawäajen aul äwa väl aunjestalt. Waut wiest  ons daut? Wie sellen jinjre Breeda nich wäajen äa Ella rechten. Denkj mol han, waut Jesus aul aules volbrocht haud, aus hee noch mau 33 Joa wia.

16-17. (a) Woo kjennen de Eltestasch weeten, aus een Brooda aul soo wiet es, Deenstaumthelpa ooda Eltesta to woaren? (b) En waut fa Stekjen kunnen onse ieejne Iedeeen ooda daut, waut se en onse Jäajent denkjen, nich met de Schreft stemmen?

16 Veleicht talen se en onse Jäajent de junge Mana fa weinja wieet aus soone, waut aul ella sent. Dan wellen eenje Eltestasch daut veleicht nich haben, daut een junga Brooda, waut em jeisteljen aul goot veraunjekomen es, Deenstaumthelpa ooda Eltesta woat. Oba de Schreft sajcht noanich, daut eena mott een jewesset Ella haben toom Deenstaumthelpa ooda Eltesta woaren (1. Tim. 3:1-10, 12-13; Tit. 1:5-9). Wan een Eltesta wudd eene Räajel oppstalen, woo oolt eena sennen mott toom een Aumt kjrieen, dan wudd daut nich met de Schreft stemmen. Eltestasch sellen jinjre Mana nich no äare ieejne Iedeeen rechten ooda doano, woo daut en äare Jäajent Mood es, oba doano, waut Gott sien Wuat sajcht (2. Tim. 3:16-17).

17 See wie mol, woo daut utkomen kaun, wan de Eltestasch sikj dolla aun daut hoolen, waut de Menschen en äare Jäajent denkjen, aus aun daut, waut de Schreft sajcht. En een Launt biejlikj haud een Deenstaumthelpa väl Veauntwuatunk un hee deed eene sea goode Oabeit. De Eltestasch doa säden, daut hee aules nokjeem, waut de Schreft von Eltestasch velangd. Oba een poa Eltestasch, waut aul ella wieren, säden, daut dän too junk leet toom Eltesta sennen. Dee leeten daut bloos doawäajen nich, wäajen see doano kjikjten, woo dän von buten sach. Un daut späat sikj soo, soont jeft daut en väl Lenda. Doawäajen mott wie sea oppaussen, daut wie nich onse ieejne Iedeeen ooda daut, waut en onse Jäajent Mood es, hecha talen aus de Schreft. Soo jehorch wie Jesus un hieren opp, aundre no daut to rechten, woo dee von buten lat.

LOT JUN UADEEL EEN JERAJCHTET SENNEN

18-19. Woo kjenn wie lieren, aundre soo to seenen, aus Jehova dee sitt?

18 Wie sent onvolkomen, oba wie kjennen lieren, aundre soo to seenen, aus Jehova deit, un kjeenen Unjascheet manke Menschen to moaken (Apj. 10:34-35). Doatoo mott wie emma no daut kjikjen, waut Gott sien Wuat sajcht un daut uk doonen. Dan kjenn wie Jesus sien Jeboot emma bäta nokomen, daut wie aundre nich no daut butaliche rechten sellen (Joh. 7:24).

19 Boolt woat ons Kjennich Jesus Christus aule Menschen rechten. Hee woat daut nich bloos doano doonen, waut hee sitt ooda hieet; hee woat jerajcht rechten (Jes. 11:3-4). Woo scheen woat daut nich sennen!