Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 15. ARTIKJEL FA DAUT STUDIUM

Jesus nodoonen un ennalich Fräd haben

Jesus nodoonen un ennalich Fräd haben

“Gott sien Fräd, dee wiet äwa aules jeit waut Menschen vestonen kjennen, woat june Hoaten . . . bewoaren” (FILIP. 4:7)

LEET 110 “De Freid aun Jehova”

WAUT WIE SEENEN WOAREN *

1-2. Wuarom sorjd Jesus sikj?

AUN sienen latsten Dach aus Mensch haud Jesus daut sea schwoa. Hee wist, daut hee boolt wudd von schlajchte Menschen grausom omjebrocht woaren. Oba hee muak sikj nich bloos Sorjen, wäajen hee stoawen wudd. Hee leewd sienen Voda sea un wull am jefaulen. Jesus wist, wan hee en de schwoare Proow, waut ver am wia, wudd tru bliewen, dan wudd hee methalpen, Jehova eenen gooden Nomen to moaken. Un Jesus jleicht uk sea de Menschen. Hee wist, daut wie mau dan wudden de Hopninj opp daut eewje Läwen haben, wan hee batem Doot tru bleef.

2 Jesus haud sea väl Druck, oba hee haud doawäajen ennalich Fräd. Hee haud ea to siene Apostel jesajcht: “Mienen Fräd jäw ekj junt” (Joh. 14:27). Hee haud Gott sienen Fräd; daut es de Ru ooda Fräd, waut eena haft, wan eena Frint met Jehova es. Dis Fräd holp Jesus, daut hee sikj nich too väl Sorjen muak (Filip. 4:6-7).

3. Waut woa wie en disen Artikjel seenen?

3 Kjeena von ons woat noch mol soo unja Druck sennen, aus Jesus wia, oba aul siene Nofolja woaren Schwierichkjeiten haben (Mat. 16:24-25; Joh. 15:20). Un soo aus Jesus woa wie daut uk eenjemol schwoa haben. Waut kjenn wie doonen, daut wie ons nich äwamotich väl Sorjen moaken un onsen Fräd velieren? Well wie dreeatlei seenen, waut Jesus deed, aus hee oppe Ieed wia, un uk, woo wie am kjennen nodoonen, wan wie schwoaret beläwen.

 JESUS BÄD FOAKEN

Wie kjennen wieda ennalich Fräd haben, wan wie bäden (See Varsch 4-7)

4. Waut wiest, daut Jesus aun dän latsten Dach ver sienen Doot daut deed, waut 1. Tessalonicha 5:17 sajcht?

4 Läs 1. Tessalonicha 5:17. Aun dän latsten Dach ver sienen Doot deed Jesus foaken bäden. Hee räd em Jebäd met Jehova äwa aules, waut aun disen besondren Dach passieed. Aus hee siene Jinja wees, waut see doonen sullen toom aun sienen Doot denkjen, dankt hee fa daut Broot un dän Wien (1. Kor. 11:23-25). Un hee bäd uk met dee toop, ea see von doa veleeten, wua see daut Passamol jehaut hauden (Joh. 17:1-26). Aus see dan dänselwjen Owent no Getsemane kjeemen, bäd hee doa uk noch mieremol (Mat. 26:36-39, 42, 44). Un soogoa daut latste, waut Jesus ver sienen Doot säd, wia een Jebäd (Luk. 23:46).

5. Wuarom veluaren de Apostel äaren Moot?

5 Eene Uasoak, wuarom Jesus tru bliewen kunn, wia, daut hee foaken bäd un sienen Voda no Help fruach. Oba de Apostel deeden dee Nacht nich aunhoolent bäden. Doawäajen veluaren see dän Moot, aus see aufjeprooft worden (Mat. 26:40-41, 43, 45, 56). Wan wie Proowen haben, dan woa wie bloos kjennen tru bliewen, wan wie Jesus nodoonen un aunhoolent bäden. Om waut kjenn wie bäden?

6. Woo woat de Gloowen ons halpen, wieda ennalich Fräd to haben?

6 Wie kjennen to Jehova bäden un sajen: “Stoakj ons dän Gloowen” (Luk. 17:5; Joh. 14:1). Ons fält Gloowen, wiels de Fient aulem aufproowen woat, waut Jesus nofoljen (Luk. 22:31). Woo woat de Gloowen ons halpen, wieda ennalich Fräd to haben, wan wie veleicht uk eenen Trubbel  no dän aundren haben? Wan wie aules doonen, waut wie kjennen, om met eenen Trubbel foadich to woaren, dan woat de Gloowen aun Jehova ons halpen, ons nich mea Sorjen doaräwa to moaken. Wie woaren ons dan doaropp veloten, daut Jehova sikj bäta om de Sach kjemren kaun aus wie. Daut woat ons halpen, ennalich Fräd to haben (1. Pet. 5:6-7).

7. Waut kjenn wie von Robert lieren?

7 Bäden halpt ons, wieda ennalich Fräd to haben, endoont waut vonne Schwierichkjeiten wie derchgonen. Robert, een trua Eltesta, waut äwa 80 Joa es, haft daut beläft. Hee sajcht: “De Rot ut Filippa 4:6-7 holp mie, met een deel Schwierichkjeiten en mien Läwen foadich to woaren. Ekj haud biejlikj Trubbel met Jelt. Un fa een Stootje kunn ekj nich mea Eltesta sennen.” Waut haft Robert jeholpen, wieda ennalich Fräd to haben? Hee sajcht: “Soo schwind aus ekj mie Sorjen moak, bäd ekj. Un mie feelt sikj soo, je mea un je dolla ekj bäd, je mea Fräd hab ekj.”

JESUS PRÄDIJD FLIETICH

Wie kjennen wieda ennalich Fräd haben, wan wie prädjen (See Varsch 8-10)

8. Waut es noch eene Uasoak, wuarom Jesus ennalich Fräd haud, soo aus daut en Johanes 8:29 sajcht?

8 Läs Johanes 8:29. Jesus haud mau rajcht dan ennalich Fräd, wan se am vefoljden, wiels hee wist, daut sien Voda met am tofräd wia. Hee bleef uk dan jehuarsom, wan daut schwoa wia. Hee leewd sienen Voda, un dän to deenen wia daut wichtichste fa am. Ea hee no de Ieed kjeem, wia hee Gott sien “Bumeista” (Spr. 8:30). Un  aus hee oppe Ieed wia, lieed hee aundre flietich von sienen Voda (Mat. 6:9; Joh. 5:17). Daut brocht Jesus väl Freid (Joh. 4:34-36).

9. Wuarom kaun ons daut halpen, wieda ennalich Fräd to haben, wan wie em Deenst drock sent?

9 Wie doonen Jesus no, wan wie Jehova jehuarsom sent un emma drock sent en onse “Oabeit fa dän Harn” (1. Kor. 15:58). Wan wie ons em Prädichtwoakj “gaunz un goa [hanjäwen]”, dan es daut leichta fa ons, rajcht äwa onse Trubbels jesonnen to sennen (Apj. 18:5). Biejlikj haben dee, waut wie em Prädichtdeenst trafen, foaken väl jratre Trubbels aus wie. Oba wan dee lieren, Jehova to leewen un sienen Rot notokomen, dan jeit dee daut bäta un woaren schaftja. Jiedatsmol, wan wie soont seenen, dan feel wie ons noch sechra, daut Jehova om ons todoonen es. Un daut halpt ons, wieda ennalich Fräd to haben. Eene Sesta, waut sikj äa Läwen lank aul nuscht wieet feelt un narfenkrank es, haft krakjt soont beläft. See sajcht: “Wan ekj drock em Deenst sie, dan feel ekj mie bäta un schaftja. Ekj jleew, daut es, wäajen ekj mie kjeenmol dichta bie Jehova feel, aus wan ekj em Deenst sie.”

10. Waut kjenn wie von Brenda lieren?

10 See wie mol, waut eene Sesta beläwd, waut Brenda heet. See un uk äare Dochta haben beid deeselwje schlemme Krankheit. Brenda es oppem Foastool un haft weinich Krauft. Eenjemol kaun see von Hus to Hus prädjen, oba mieeschtens deit see derch Breew Zeichnis jäwen. See sajcht: “Aus mie daut kloa wort, daut miene Krankheit en dise Welt nich mea wudd bäta woaren, un ekj mie doatoo schekjt, dan kunn ekj miene Krauft wada fa dän Deenst brucken. Daut prädjen lenkjt mie von miene Sorjen auf, wiels dan mott ekj doaraun denkjen, woo ekj de Menschen en ons Jebiet halpen kaun. Un daut halpt mie uk emma, aun de scheene Hopninj to denkjen, waut ekj hab.”

JESUS LEET SIKJ VON SIENE FRIND HALPEN

Wie kjennen wieda ennalich Fräd haben, wan wie goode Frind haben (See Varsch 11-15)

11-13. (a) Woo weesen de Apostel un uk aundre, daut see woare Frind aun Jesus wieren? (b) Waut deed daut aun Jesus, daut siene Frind am biestunden?

11 Jesus sien Deenst oppe Ieed wia nich emma leicht, oba de Apostel beweesen, daut see siene woare Frind wieren. Dee wieren krakjt soo, aus daut en Spricha sajcht: “Doa es een Frint dee fausta biesteit aus een Brooda” (Spr. 18:24). Jesus räakjend soone Frind sea väl. Aus hee prädjen deed, jleewd kjeena von siene Breeda aun am (Joh. 7:3-5). Opp eene Sauz docht sien Frintschoft mau rajcht, daut hee nich gaunz kloa em Kopp wia (Mar. 3:21). Oba to de true Apostel kunn Jesus dän Owent ver sienen Doot sajen: “Jie . . . sent daut, dee mie en miene Vesieekjungen biestunden” (Luk. 22:28).

12 De Apostel enteischten Jesus eenjemol, oba hee kjikjt dolla no dee äaren Gloowen aus no dee äare Fäla (Mat. 26:40; Mar. 10:13-14; Joh. 6:66-69). Aun dän latsten Owent ver sienen Doot säd hee to dise true Mana: “Ekj hab junt Frind jenant, wiels ekj junt aules jesajcht hab, waut ekj von mienem Voda jehieet hab” (Joh. 15:15). Onen Twiewel jeewen Jesus siene Frind am väl Moot. Jesus freid sikj sea, daut dee am em Deenst biestunden (Luk. 10:17, 21).

13 Doa wieren uk noch aundre aus de Apostel, waut Jesus siene Frind wieren. Daut wieren Mana un Frues, waut am en daut Prädichtwoakj un uk en aundret holpen. Eenje kroagden am biejlikj han,  daut hee bie an äten kunn (Luk. 10:38-42; Joh. 12:1-2). Aundre reisden met am toop un leeten am von daut, waut see hauden (Luk. 8:3). Jesus haud goode Frind, wiels hee een gooda Frint wia. Hee deed goodet fa siene Frind un velangd nich mea von dee, aus dee doonen kunnen. Jesus wia volkomen, oba hee wia doawäajen dankboa, daut siene onvolkomne Frind am unjastetten deeden. Un secha holpen dee am, wieda ennalich Fräd to haben.

14-15. (a) Woo kjenn wie goode Frind kjrieen? (b) Woo kjennen dee ons halpen?

14 Goode Frind woaren ons halpen, Jehova tru to bliewen. Un de baste Wajch, goode Frind to kjrieen, es, een gooda Frint to sennen (Mat. 7:12). De Schreft rot ons biejlikj too, ons auntostrenjen aundre to halpen, besonda soone, “dee nuscht haben” (Efs. 4:28). Es doa en diene Vesaumlunk wäa, waut du wurscht halpen kjennen? Kaust du fa wäm enkjeepen, waut nich von tus kaun? Kaust du eene Famielje hankroagen toom äten, waut et knaup jeit? Wan du die met de Websied jw.org® un de JW Library®-App vesteist, wurscht du dan kjennen aundre en de Vesaumlunk wiesen, woo eena dise Sachen brucken kaun? Wan wie ons aunstrenjen, aundre to halpen, dan woa wie secha uk selfst schaftja sennen (Apj. 20:35).

15 Onse Frind woaren ons biestonen, wan wie schwoaret beläwen, un ons halpen, wieda ennalich Fräd to haben. Elihu horcht Hiob too, aus hee äwa siene Schwierichkjeiten räd; krakjt soo halpt ons daut uk, wan wie ons to onse Frind utschedden kjennen un dee ons jeduldich  toohorchen (Hiob 32:4, NW). Wie sellen nich velangen, daut onse Frind ons sajen, waut wie doonen sellen, oba daut es kluak, wan wie no dee äaren biblischen Rot horchen (Spr. 15:22). Un krakjt soo aus de Kjennich David sikj deemootich von siene Frind halpen leet, sell wie uk nich too stolt sennen, ons von onse Frind halpen to loten, wan daut fält (2. Sam. 17:27-29). Soone goode Frind sent werkjlich een Jeschenkj von Jehova (Jak. 1:17).

WOO WIE WIEDA ENNALICH FRÄD HABEN KJENNEN

16. Wanea kjenn wie no Filippa 4:6-7 no ennalich Fräd haben? Laj daut ut.

16 Läs Filippa 4:6-7. Wuarom sajcht Jehova, daut wie sienen Fräd “en Christus Jesus” kjrieen kjennen? Wiels wie vestonen un jleewen motten, waut vonne Oppgow Jesus en Jehova sien Väanämen haft, om daut wie kjennen en ons Hoat un en onse Jedanken Fräd haben un dän bewoaren. Toom Biespel kjennen ons derch Jesus sien Opfa aul onse Sinden vejäft woaren (1. Joh. 2:12). Daut es een groota Troost fa ons! Aus Kjennich von Gott sien Kjennichrikj woat Jesus uk aul daut schlajchte, waut de Fient un siene Welt ons veleicht aundoonen, wada gootmoaken (Jes. 65:17; 1. Joh. 3:8; Opb. 21:3-4). Woat daut nich wundascheen sennen? De Oppgow, waut Jesus ons jeef, es nich emma leicht, oba hee es bie ons un steit ons en de latste Doag von dise Welt bie (Mat. 28:19-20). Daut jeft ons väl Moot! Dis Troost, de wundascheene Hopninj un de Moot, waut Jesus ons jeft, halpen ons, wieda ennalich Fräd to haben.

17. (a) Woo kjenn wie wieda ennalich Fräd haben? (b) Waut woa wie doonen kjennen, soo aus daut en Johanes 16:33 sajcht?

17 Woo kjenn wie dan wieda ennalich Fräd haben, wan wie uk groote Schwierichkjeiten beläwen? Wan wie dreeatlei doonen, waut Jesus uk deed: Bäd un hool aun em Jebäd. Jehorch Jehova un doo mau rajcht dan flietich prädjen, wan daut schwoa es. Un froag diene Frind no Help, wan du Trubbels hast. Dan woat Gott sien Fräd dien Hoat un diene Jedanken bewoaren. Un du woascht, soo aus Jesus, aule Schwierichkjeiten äwakomen (läs Johanes 16:33).

LEET 44 Een Jebäd von eenen Bedrekjten

^ Varsch 5 Wie aula motten met Trubbels foadich woaren, waut ons dän Fräd wajchnämen kjennen. Dis Artikjel haundelt sikj von dreeatlei, waut Jesus holp ennalich Fräd to haben. Krakjt dee Sachen kjennen ons uk halpen, soogoa wan wie groote Schwierichkjeiten haben.