Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

De Woarheit äwa daut, waut noch komen woat

De Woarheit äwa daut, waut noch komen woat

Hast du mol doaräwa nojedocht, waut doa noch aules komen woat? De Schreft sajcht, daut doa boolt Dinj passieren woaren, wua aule Menschen oppe Ieed woaren von betroffen sennen.

Jesus säd, aun waut wie wudden seenen kjennen, “daut daut Gottesrikj dicht bie es” (Lukas 21:31). Hee säd verut, daut doa biejlikj wudd väl Kjrich, groote Ieedbäbens, Hungaschnoot un Krankheiten sennen – krakjt daut, waut vondoag dän Dach passieet (Lukas 21:10-17).

De Schreft sajcht uk, daut de Menschen wudden een schlajchtet Benämen haben, un daut wudd uk een Tieekjen sennen fa de “latste Doag”. Daut steit en 2. Timotäus 3:1-5. Wan du de Menschen äare Jesennunk un Benämen sitst, dan woascht du secha metstemmen, daut dise Profezeiunk sea met daut tooppaust, woo daut vondoag dän Dach enne Welt dreit.

Dit bediet, daut de Tiet gaunz dicht bie es, daut Gott sien Kjennichrikj hia oppe Ieed väl toom gooden veendren woat (Lukas 21:36). Gott sajcht enne Schreft goodet verut fa de Ieed un fa dee, waut doabowen läwen woaren. Räd wie mol äwa waut Biespels.

EENE GOODE REJIERUNK

“Dee jeef däm [Jesus] Macht un Pracht un Krauft. Un de Menschen von aule Velkja, Lenda, un Sproaken bäden am aun. Sien Rajcht to rejieren wudd nienich to Enj komen, un sien Rikj wudd kjeena äwanämen” (DANIEL 7:14).

Waut bediet daut? Du kaust een scheenet Läwen haben unja eene Rejierunk, waut äwa de gaunze Welt rejieren woat un wua Gott sienen Sän toom Kjennich aunstalt.

 GOODE JESUNTHEIT

“Kjeena von june Menschen woat sajen: ‘Ekj sie nich jesunt’” (JESAJA 33:24).

Waut bediet daut? Du woascht kjeenmol krank ooda behindat sennen un du woascht uk nienich stoawen.

GAUNZ FRÄDLICH

“[Hee moakt] en aule Welt met aulem Kjrich een Enj” (PSALM 46:10).

Waut bediet daut? Doa woat kjeen Kjrich mea sennen un uk kjeen Lieden, waut de Kjrich veuasoakt.

OPPE GAUNZE WELT WOAREN GOODE MENSCHEN LÄWEN

“Dan woaren de gottloose nich mea sennen . . . Oba de deemootje woaren daut Launt oawen” (PSALM 37:10-11).

Waut bediet daut? Doa woaren kjeene beese Menschen mea sennen, bloos noch soone, waut Gott jehorchen wellen.

DE GAUNZE IEED WOAT EEN PARADIES SENNEN

“Dee woaren Hiesa buen un en dee wonen; see woaren Wiengoades aunplaunten un von de Frucht äten” (JESAJA 65:21-22).

Waut bediet daut? Daut woat oppe gaunze Welt wundascheen sennen. Gott woat onse Jebäda erfellen, daut sien Wellen “oppe Ieed” jedonen woat (Matäus 6:10).