Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT | HOSEA 1-7

Jehova jleicht truhoatje Leew – deist du uk?

Jehova jleicht truhoatje Leew – deist du uk?

Truhoatje Leew wiest sikj doaderch, daut eena Wuat helt, tru un opprechtich es un aun waut sea faust es. Jehova brukt Hosea un dän siene ontrue Fru Gomer, om de Menschen waut von truhoatje Leew un vejäwen to lieren (Hos 1:2; 2:9; 3:1-5).

Woo wees Gomer, daut ar daut aun truhoatje Leew fäld?

Woo weesen de Israeliten, daut dee daut aun truhoatje Leew fäld?

Woo wees Hosea truhoatje Leew?

Woo wees Jehova truhoatje Leew?

TOOM NODENKJEN: Woo kaun ekj Jehova truhoatje Leew wiesen?