Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 ONS CHRISTELJET LÄWEN

Metem Bieekjakrota prädjen brinjt väl goodet oppe gaunze Welt

Metem Bieekjakrota prädjen brinjt väl goodet oppe gaunze Welt

Soo aus aun Aposteljeschicht, Kapitel 5 to seenen es, jinjen de ieeschte Christen no dän Tempel, wua see een deel Menschen fungen toom dee de goode Norecht brinjen (Apj 5:19-21, 42). Vondoag dän Dach haft daut uk goodet jebrocht, wiels wie metem Krota opp effentliche Städen prädjen.

KJIKJ DAUT VIDEO METEM BIEEKJAKROTA PRÄDJEN BRINJT VÄL GOODET OPPE GAUNZE WELT, UN DAN BEAUNTWUAT DISE FROAGEN:

  • Wanea funk daut aun, daut wie metem Krota prädjen deeden, un woo funk daut aun?

  • Wuarom es een Krota toom prädjen foaken bäta, aus een Desch?

  • Waut kjenn wie von de Mi Jung You äare Erfoarunk lieren?

  • Woo wiest Jacob Salomé siene Erfoarunk, woo goot daut es, metem Krota to prädjen?

  • Waut kjenn wie von Annies un äaren Maun lieren, woo wie fein kjennen metem Krota prädjen?