Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 ONS CHRISTELJET LÄWEN

Junge Menschen – Siemt nich, derch de groote Däa to gonen

Junge Menschen – Siemt nich, derch de groote Däa to gonen

En de junge Joaren späat sikj daut veleicht soo, daut eena emma woat junk bliewen un “de schwoare Tiet” nienich beläwen woat, waut de elre Joaren en dän Soton siene Welt met sikj brinjen (Lie 12:1). Wan du junk best, kaust du die dan secha sennen, daut die noch äwajenuach Tiet blift, no jeisteljet to sträwen, biejlikj met dän Voltietdeenst auntofangen?

Bie aulem kaun onverhofs waut oppkomen, uk bie de junge Menschen (Lie 9:11). “Jie weeten äwahaupt nich waut morjen sennen woat” (Jak 4:14). Doawäajen doo daut nich onneedich veschluaren, wan du no jeisteljet sträwen west. Go derch de groote “Däa . . . fa eene vespräakjende Oabeit”, soo lang aus dee noch opsteit (1Ko 16:9). Du woascht daut nich beschoden.

No waut eena em jeisteljen sträwen kaun:

  • opp eene aundre Sproak prädjen

  • Pionia sennen

  • eene Bibelschool derchgonen

  • biem Buwoakj methalpen

  • em Betel deenen

  • Kjreisoppsechta woaren

Schriew opp, no waut du em jeisteljen sträwen west.