Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT | LIERA 7-12

“Hool em Denkj, wäa die jemoakt haft, . . . wan du junk best”

“Hool em Denkj, wäa die jemoakt haft, . . . wan du junk best”

Hool dienen grooten Schepfa em Denkj, doaderch daut du dän en diene junge Joaren deenst, soo goot aus du kaust

12:1, 13

 • Väl junge Menschen haben de Jesuntheit un Krauft, daut see scheene Oppgowen doonen kjennen, waut veleicht uk noch waut opp sikj haben

 • Junge Menschen sullen äare Tiet un Krauft utnutzen toom Gott deenen, ea daut Ella an daut schwoa muak

Derch Jlikjnisen wees Salomo, woo schwoa daut en de elre Joaren sennen kaun

12:2-7

 • Varsch 3: “Daut [woat] fa dee diesta . . ., dee derch de Fenstren kjikjen”

  Nich mea soo fein seenen

 • Varsch 4: “De scheene Leeda vegonen”

  Nich mea soo fein hieren

 • Varsch 5, NW: “De Kapernbäa ritt op”

  Nich mea soo väl Hunga