Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

14.-20. Moaz

HIOB 1-5

14.-20. Moaz
 • Leet 89 un Jebäd

 • Aunfangswieed (oppet lenjste 3 Min.)

SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT

 • Hiob bleef volstendich tru, wan hee uk aufjeprooft wort”: (10 Min.)

  • [Wies daut Video Eenselheiten äwa Hiob.]

  • Hi 1:8-11 – De Soton twieweld doaraun, ut waut vont haulwen Hiob volstendich tru wia (w11-X 155. 17 V. 6-8; w09-X 154. 3 V. 3-4)

  • Hi 2:2-5 – De Soton twieweld doaraun, aus irjenteen Mensch Gott wudd volstendich tru bliewen (w09-X 154. 4 V. 6)

 • No jeistelje Schaza sieekjen: (8 Min.)

  • Hi 1:6; 2:1 – Wäa haud de Frieheit, ver Jehova to komen? (w06-X 153. 13 V. 6)

  • Hi 4:7, 18-19 – Waut fa faulsche Jedanken wull Elifas Hiob enbillen? (w14-X 153. 12 V. 3; w05-X 159. 26 V. 4-5; w95-X 152. 27 V. 5-6)

  • Waut kaun eena von daut Bibelläsen fa dise Wäakj äwa Jehova lieren?

  • Waut fa Sachen von daut Bibelläsen kaun eena em Deenst brucken?

 • Bibelläsunk: Hi 4:1-21 (oppet lenjste 4 Min.)

EM PRÄDICHTDEENST BÄTA WOAREN

 • De ieeschte Vetal: wp16.2-X, Teema von de Tietschreft – Schauf bie de Unjahoolunk doaropp, daut du lota eenen Wadabesuch moaken kaust (oppet lenjste 2 Min.)

 • Een Wadabesuch: wp16.2-X, Teema von de Tietschreft – Schauf bie de Unjahoolunk doaropp, daut du lota wada met dänjanjen räden kaust (oppet lenjste 4 Min.)

 • Een Bibelstudium: fg 2. Poat V. 2-3 (oppet lenjste 6 Min.)

ONS CHRISTELJET LÄWEN

 • Leet 88

 • Lot die nich von aundre metrieten!: (15 Min.) Eene Räd met waut Froagen. Wies daut Video Lot die nich von aundre metrieten! von jw.org/de. (Go no BIBEL & PRAXIS > TEENAGER un wäl doa bie daut Video Gruppenzwang? Ohne mich! de plautdietsche Sproak ut.) No daut stal dise Froagen: Met waut motten de Kjinja enne School foadich woaren? Woo kjennen dee sikj no daut rechten, waut en 2. Mose 23:2 steit? Waut fa vea Sachen kjennen dee halpen, sikj nich von aundre metrieten to loten un staunthauft to bliewen? Lot de junge Menschen vetalen, waut see fa goodet beläft haben.

 • Bibelstudium von de Vesaumlunk: gf Kap. 6 V. 5-8 (30 Min.)

 • Wadaholunk un waut de näakjste Wäakj derchjenomen woat (3 Min.)

 • Leet 149 un Jebäd