Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT | 2. KORINTA 4-6

Wie jäwen nich opp

Wie jäwen nich opp

4:16-18

Stal die mol väa, twee Famieljes wonen en dautselwje Hus, waut oolt un twei es. Eene von dee es mootloos un vedrislich doaräwa, waut uk nich toom wundren es. Oba de aundre Famielje es tofräd. Wuarom? Wäajen dee woat boolt en een schmocket, nieet Hus nentrakjen.

Wan uk “de gaunze Kjreatua noch emma stänent en Jeburtsweedoag lieden deit”, haben Gott siene Deena oba eene Hopninj, waut an Moot un Krauft jeft (Ree 8:22). Wie weeten, daut onse Trubbels, waut ons aul joarenlank jeploacht haben, “bejrenst un leicht” sent, wan wie dee met de Eewichkjeit vejlikjen en Gott siene niee Welt. De Säajnungen em Uag to hoolen, waut daut Kjennichrikj brinjen woat, halpt ons doawäajen noch Freid to haben un nich opptojäwen.