Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT | PSALM 34-37

Vetru opp Jehova un doo goodet

Vetru opp Jehova un doo goodet

“Sie . . . nich aufjenstich äwa dee, dee orrajcht doonen”

37:1-2

  • Lot die nich doavon auflenkjen Jehova to deenen, wan daut nu uk noch soo lat, daut de Schlajchte daut scheen jeit. Sträw no jeistelje Zielen un denkj emma doaraun, woo Jehova ons säajent

“Vetru dän HARN un doo goodet”

37:3

  • Velot die doaropp, daut Jehova die emma biestonen woat, wan du Twiewel ooda Angst hast. Dee woat die halpen, tru to bliewen

  • Moak de goode Norecht von Gott sien Rikj flietich bekaunt

“Hab diene Freid aum HARN

37:4

  • Nemm die Tiet, Gott sien Wuat to läsen un doaräwa notodenkjen, om Jehova bäta kjanen to lieren

“Jeff die dän HARN han”

37:5-6

  • Vetru doa gaunz opp, daut Jehova die halpen woat, met jieda Trubbel omtogonen

  • Proow die emma goot to vehoolen, wan se sikj uk jäajen die stalen, die vefoljen ooda Läajes von die vetalen

“Sie ruich em HARN, un lua jeduldich no am”

37:7-9

  • Haundel nich onbedocht, soo daut du nich diene Freid velist un die em jeisteljen enne Jefoa jefst

“De deemootje woaren daut Launt oawen”

37:10-11

  • Sie saunftmootich, ooda gootjesonnen, un wacht deemootich doaropp, daut Jehova aule Ojjerajchtichkjeit äwatsied schauft, waut du beläfst

  • Sto diene Gloowesbreeda bie un treest de Bedrekjte doaderch, daut du dee von de niee Welt vetalst, waut Gott vesproaken haft un aul dicht bie es

Daut Kjennichrikj, wua Jesus de Kjennich es, woat väl Säajen brinjen