Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT | 1. MOSE 3-5

De schlemme Foljen von de ieeschte Lieej

De schlemme Foljen von de ieeschte Lieej

3:1-6, 15-19

De Soton haft de Menschen von don aun, aus dee to Eva luach, noch emma veleit (Opb 12:9). Woo doonen dise Läajes, waut de Soton vebreet, de Menschen hindren Jehova noda to komen?

  • Daut daut kjeenen Gott jeft

  • Daut Gott eene onbejriepelje Dree-Eenichkjeit es

  • Daut Gott kjeenen Nomen haft

  • Daut Gott de Menschen fa emma en eene brennende Hal kjwält

  • Daut aules, waut doa passieet, Gott sien Wellen es

  • Daut Gott nich om de Menschen bekjemmat es

Waut denkjst du von dise Läajes äwa Gott?

Woo kaust du halpen, daut Gott sien Nomen jereinicht woat?