Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 ONS CHRISTELJET LÄWEN

Lua wieda un bliew aunhoolent

Lua wieda un bliew aunhoolent

Woo lang hast du aul jeluat, daut Gott sien Kjennichrikj saul komen? Hast du jeduldich utjehoolen, wan daut uk schwoa wia? (Ree 8:25). Eenje Christen woaren von aundre jehaust, schlajcht behaundelt ooda sellen mau rajcht dootjemoakt woaren. Aundre sent met eene Krankheit jeploacht ooda met daut Ella.

Woo kjenn wie met Freiden luaren, wan doa Proowen oppkomen? Wan wie jieda Dach de Schreft läsen un doaräwa nodenkjen toom onsen Gloowen stoakjen un wan wie onse Hopninj em Uag hoolen (2Ko 4:16-18; Heb 12:2NW). Wie motten Jehova uk em Jebäd prachren un am no de Krauft froagen von dän heiljen Jeist (Luk 11:10, 13; Heb 5:7). Ons leeftolja Voda woat ons halpen, daut wie “aules jeduldich un met Freid uthoolen kjennen” (Kol 1:11).

KJIKJ DAUT VIDEO WIE MOTTEN “AUNHOOLENT RANEN” – DOAROPP VETRUEN, DAUT WIE DÄN PRIES KJRIEEN, UN DAN BEAUNTWUAT DISE FROAGEN:

  • Waut kaun doa em Läwen onverhofs oppkomen? (Lie 9:11)

  • Woo halpt daut Jebäd ons, wan wie Proowen derchgonen?

  • Wan wie uk aul nich mea daut doonen kjennen, waut wie mol kunnen, wuarom sellen wie no daut kjikjen, waut wie noch doonen kjennen?

  • Hool dän Pries em Uag

    Waut halpt die, doaropp to vetruen, daut du dän Pries kjrieen woascht?