Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 ONS CHRISTELJET LÄWEN

“Ekj sie hia. Du kaust mie schekjen”

“Ekj sie hia. Du kaust mie schekjen”

Soo aus Jesaja jesonnen wia, es een goodet Biespel fa ons. Hee haud Gloowen un wia fuaz oppe Städ reed to doonen, waut doa needich wia, wan hee uk nich om aules krakjt omwist (Jes 6:8). Kaust du die daut doafäa enrechten, daut Kjennichrikj doa to prädjen, wua mea Help fält? (Ps 110:3). Secha mott eena sikj “de Kosten äwaräakjnen”, wan eena aundatwäajen hantrakjen well (Luk 14:27-28). Oba eena sull doawäajen reed sennen, Opfa to brinjen, om daut Prädichtwoakj to unjastetten (Mat 8:20; Mar 10:28-30). Soo aus en daut Video Doahan trakjen, wua mea Help fält kloa to seenen es, es de Säajen, waut eena en Jehova sienen Deenst kjricht, väl jrata aus irjenteen Opfa, waut eena brinjt.

WAN DU DAUT VIDEO IEESCHT JESEENEN HAST, DAN BEAUNTWUAT DISE FROAGEN:

  • Waut fa Opfa must jieda eena en de Williams-Famielje brinjen, daut see kunnen en Ekuador deenen?

  • Äwa waut dochten dee no, ea dee sikj eenich worden, wua see deenen wullen?

  • Woo worden dee jesäajent?

  • Wua kaun eena mea doaräwa rutfinjen, wan daut doarom jeit, doa to deenen, wua mea Help fält?

DAUT NÄAKJSTE MOL KJENN JIE EN JUN FAMIELJENSTUDIUM ÄWA DISE FROAGEN RÄDEN:

  • Woo kjenn wie aus Famielje mea em Deenst doonen? (km-X 8/11 4-6)

  • Wan daut fa ons nich mäajlich es doa to deenen, wua mea Help fält, woo wudd wie doawäajen kjennen dee Vesaumlunk unjastetten, wua wie sent? (w16.03-X 23-25)