Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT | TITUS 1 – FILEMON

Stal Eltestasch aun

Stal Eltestasch aun

Tit 1:5-9

Titus kjrieech von Paulus de Oppgow, “en jieda Staut Jemeenten Leidasch [ooda Eltestasch] auntostalen”. Opp soone Wajch woat daut vondoag dän Dach uk jedonen: Kjreisoppsechtasch stalen enne Vesaumlunk Mana aun.

DE VÄASTAUNT

Soo aus de ieeschte Christen daut deeden, soo deit de Väastaunt daut von vondoag dän Dach uk. Dee jäwen de Kjreisoppsechtasch de iernste Oppgow, Eltestasch un Deenstaumthelpa auntostalen.

DE KJREISOPPSECHTASCH

Ea een Kjreisoppsechta wäm aus Deena aunstalt, mott dee ieescht goot doaräwa denkjen un bäden, waut de Eltestasch von dänjanjen jesajcht haben, un dan kaun dee dän aunstalen, waut aul soo wiet es.

AUNJESTALDE ELTESTASCH

Wäa aus Eltesta aunjestalt woat, mott uk wieda daut nokomen, waut de Schreft von Eltestasch velangt.