Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 ONS CHRISTELJET LÄWEN

Jesus es uk fa diene Breeda jestorwen

Jesus es uk fa diene Breeda jestorwen

Jesus jeef sien Läwen fa onvolkomne Menschen (Ree 5:8). Secha es ons daut sea väl wieet, daut Jesus ons soo sea leewd, daut hee sien Läwen fa ons jeef. Oba veleicht mott wie mol fresch doaraun denkjen, daut Jesus uk fa onse Breeda un Sestren storf. Woo kjenn wie dee christelje Leew wiesen, wan dee uk onvolkomen sent, soo aus wie? Well wie mol dreeatlei seenen. Ieeschtens kjenn wie ons mea Frind moaken – uk soone, waut nich soo oppjewossen sent aus wie (Ree 15:7; 2Ko 6:12-13). Tweedens mott wie oppaussen, daut wie nich met eenst waut sajen ooda doonen, waut aundre em Wäaj es (Ree 14:13-15). Un tolatst noch: Wan aundre sikj jäajen ons veschuldjen, dan sull wie dee daut fuaz togoodhoolen (Luk 17:3-4; 23:34). Wan wie Jesus en disen Stekj nodoonen un ons bastet jäwen, dan woat Jehova de Vesaumlunk wieda met Fräd un Eenichkjeit säajnen.

KJIKJ DAUT VIDEO DU KAUST DIEN CHRISTELJET LÄWEN NOCH DOLLA UTSTRAUMEN, UN DAN BEAUNTWUAT DISE FROAGEN:

  • Woo docht Miki aum Aunfank äwa äare Vesaumlunk?

  • Wuahäa docht see met eenst aundasch?

  • Woo holp Jesus sien Väabilt Miki, äa denkjen to endren? (Mar 14:38)

  • Woo kaun Spricha 19:11 ons halpen, onse Gloowesbreeda äare goode Sieden to seenen?