Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 JESCHICHT 5

Samuel deed daut, waut rajcht wia

Samuel deed daut, waut rajcht wia

Samuel es noch mau een kjliena Jung, aus hee aunfangt, bie daut Aunbädungszelt to wonen un to schaufen. Doa komen de Menschen han, Jehova auntobäden. Samuel siene Mame heet Hana. Well wie mol seenen, woo daut kjemt, daut Samuel bie daut Aunbädungszelt wont.

Hana wenscht sikj aul lang emma een Bäbe, oba see kaun nich Kjinja haben. Doawäajen bät see to Jehova. See vesprakjt am: “Jehova, wan du mie halpst, daut ekj kaun eenen Sän haben, woa ekj dän no daut Aunbädungszelt schekjen. Doa saul dee dan wonen un schaufen.” Jehova horcht no ar un see haft dan een Bäbe. See nant daut Samuel. Un soo aus Hana vesproaken haft, brinjt see äaren kjlienen Jung no daut Aunbädungszelt, aus dee dree ooda vea Joa oolt es. Doa saul dee Gott deenen.

Eli es de Huaga Priesta bie daut Aunbädungszelt. Siene twee Säns, waut aul groot sent, schaufen uk doa. Bie daut Aunbädungszelt bäden de Menschen Gott aun, un doa mott eena sikj fein oppstalen. Oba Eli siene Säns doonen daut nich. Dee sent sea schlajcht. Un Samuel sitt daut. Waut denkjst du, deit Samuel uk soon schlajchtet aus Eli siene Säns? – Samuel deit daut, waut rajcht es, soo aus siene Elren am daut jelieet haben.

Waut jleefst du, waut sull Eli nu met siene beid Säns doonen? – Dee wudd an sellen trajchtwiesen un daut nich tooloten, daut see fa wieda en Gott sien Aunbädungszelt schaufen kjennen. Oba Eli deit daut nich. Daut jefelt Jehova sea schlajcht un dee woat sikj eenich, Eli un siene beid Säns to bestrofen.

Samuel vetalt Eli, waut Jehova jesajcht haft

Eene Nacht, aus Samuel schlapt, hieet hee wäm roopen: “Samuel!” Hee rant no Eli, oba Eli sajcht: “Ekj hab die nich jeroopt.” Un krakjt dautselwje passieet noch twee Mol. Dan sajcht Eli to Samuel: “Wan du de Stemm noch eemol  hieescht, dan saust sajen: ‘Räd Jehova. Ekj woa horchen.’” Samuel deit daut, un Jehova sajcht to am: “Saj Eli, ekj woa siene Famielje bestrofen fa aul daut schlajchte, waut see jedonen haben.” Waut denkjst du, woo jeit Samuel daut, Eli dit sajen? – Secha es daut schwoa fa am. Samuel haft Angst, Eli daut to sajen. Oba hee jehorcht Jehova. Un waut Jehova jesajcht haft, kjemt krakjt soo rom. Eli siene beid Säns woaren dootjemoakt un Eli stoaft uk.

Wie kjennen väl von Samuel lieren. Hee deed daut, waut rajcht wia, uk wan aundre Menschen schlajchtet deeden. Woascht du daut uk doonen? Woascht du soo aus Samuel no Jehova horchen? Dan woat Jehova sikj sea freien un Mame un Pape uk.

LÄST TOOP EN DE SCHREFT: