Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 JESCHICHT 3

Rahab jleewd aun Jehova

Rahab jleewd aun Jehova

Stal die väa, wie sent en de ieeschtemmasche Staut Jericho. Dise Staut es en daut Launt Kanaan, wua de Menschen nich aun Jehova jleewen. Doa läft eene Fru, waut Rahab heet.

Aus Rahab eene kjliene Mejal wia, haft see aul jehieet, daut Moses daut Mäa uteneen jedeelt un de Israeliten ut Ägipten rutjeleit haft. See haft uk jehieet, woo Jehova de Israeliten jeholpen haft, jäajen äare Fiend to kjamfen. Un nu hieet see, daut de Israeliten dicht bie Jericho sent.

Rahab halpt de Spionen, wiels see aun Jehova jleeft

Eenen Owent komen twee israelitische Spionen no Jericho. Dee wellen de Staut utforschen. Nu komen dee no Rahab äa Hus. See kroacht an nenn, daut dee doa bliewen kjennen. Dänselwjen Owent woat de Kjennich von Jericho daut en, daut doa Spionen no de Staut jekomen un no Rahab äa Hus jegonen sent. Hee schekjt fuaz Mana doahan, an to holen. Rahab vestakjt de beid Spionen opp äa Dak un sajcht dan to dän Kjennich siene Mana: “De Spionen wieren hia, oba dee sent aul ut de Staut rutjegonen. Wan jie dee fuaz hinjaraun joagen, woa jie dee noch to hoolen kjrieen!” Waut denkjst du, wuarom halpt Rahab de Spionen? – Rahab jleeft aun Jehova un see weet, daut Jehova de Israeliten daut Launt Kanaan jäwen woat.

Ea de Spionen veloten, vespräakjen dee Rahab, daut see un äare Famielje woaren veschoont bliewen, wan Jericho venicht woat. Oba Rahab mott doatoo waut doonen. Weetst du, waut daut es? – De Mana sajen: “Henj disen rooden Strank ut dien Fensta rut. Wan du dit deist, woaren aul dee, waut en dien Hus sent, veschoont bliewen.” Rahab deit aules krakjt soo, aus de Spionen jesajcht haben. Weetst du, waut nodäm passieet? –

Jehova deit Rahab un äare Famielje raden

Eenje Doag lota gonen de Israeliten rom Jericho. Sas Doag lank gonen dee jieda Dach eemol rom de Staut onen waut to sajen. Oba dän säwenden Dach gonen dee doa säwen Mol rom. Un dan fangen dee aula aun, lud to schrieen. Nu passieet waut gaunz besondret: Jehova lat  de Stautsmia omkjeiwlen. Oba daut Hus, wua de rooda Strank raufhenjt, blift stonen. Kaust du daut oppem Bilt seenen? – Rahab un äare Famielje es nuscht jeworden.

Waut kjenn wie von Rahab lieren? – Rahab jleewd aun Jehova, wiels dee väl goodet äwa am jehieet haud. Du lieescht uk een Deel goodet äwa Jehova. Jleefst du uk soo faust aun Jehova, aus Rahab deed? – Gaunz secha!