Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 JESCHICHT 9

Jeremia hieed nich opp, von Jehova to räden

Jeremia hieed nich opp, von Jehova to räden

Wuarom sent de Menschen äwa Jeremia doll?

Jehova sorcht doafäa, daut Jeremia ut daut Loch rut kaun

Eenjemol lachen de Menschen ons ut ooda woaren doll, wan wie an von Jehova vetalen wellen. Veleicht well wie dan goanich mea von Gott räden. Haft die daut mol soo jegonen? – De Schreft rät von eenen jungen Maun, waut meist oppjehieet haud, von Jehova to räden, uk wan hee Jehova sea leeft. Daut es Jeremia. Well wie mol seenen, woo dän daut jinkj.

Jeremia es noch junk, aus Jehova am schekjen deit, de Menschen to woarnen. Hee saul an sajen, daut see opphieren sellen, schlajchtet to doonen. Daut es nich leicht un doawäajen haft Jeremia Angst. Hee sajcht to Jehova: “Ekj weet nich, waut ekj sajen saul. Ekj sie noch mau bloos  een Jung.” Oba Jehova sajcht: “Hab nich Angst. Ekj woa die halpen.”

Jeremia fangt aulsoo aun, de Menschen to woarnen. Hee sajcht, wan see sikj nich endren, woaren see bestroft woaren. Oba waut denkjst du, waut doonen de Menschen? – Dee horchen doa nich no. Eenje spotten äwa am, aundre woaren doll un eenje wellen dän mau rajcht dootmoaken. Woo jeit Jeremia daut nu? – Dee haft Angst un sajcht: “Ekj well nich mea von Jehova räden.” Oba hieet dee werkjlich doamet opp? – Nä, dee deit nich. Jeremia jleicht Jehova soo sea, daut hee goanich opphieren kaun, von dän to räden. Un doawäajen paust Jehova no dän opp.

Eemol biejlikj schmieten schlajchte Menschen Jeremia en een deepet Loch nenn, wua bloos Blott bennen es. Doa haft hee nich Äten uk nich Wota. Dee wellen am doa stoawen loten. Oba Jehova sitt doano, daut Jeremia doa wada rut kaun.

Waut kjenn wie von Jeremia siene Jeschicht lieren? – Wan Jeremia uk Angst haud, hieed hee nich opp, von Jehova to räden. Veleicht woaren de Menschen die uk utlachen ooda doll woaren, wan du an von Jehova vetalst. Dan schämt sikj die daut veleicht ooda du hast Angst. Oba hia doawäajen nich opp, von Jehova to räden. Dee woat die emma halpen, krakjt soo aus dee Jeremia deed.