Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

17. Daut es väl wieet, daut wie bäden kjennen

17. Daut es väl wieet, daut wie bäden kjennen

1 JEHOVA WELL HABEN, DAUT WIE TO AM BÄDEN

“De HAR es aul dee noaun, dee am aunroopen, aul dee, dee am en Woarheit aunroopen” (Psalm 145:18)

Waut mott wie doonen, daut Jehova no onse Jebäda horcht?

 • Hebräa 11:6

  Wie motten Gloowen haben.

 • Psalm 138:6

  Wie motten deemootich un respakjtvoll sennen.

 • Jakobus 2:26

  Ons Waundel mott met onse Jebäda tooppaussen.

 • Matäus 6:7-8

  Wie motten iernstlich un opprechtich bäden. Wie sellen biem bäden nich emma dautselwje sajen.

 • Jesaja 1:15

  Wie motten soo läwen, aus Gott daut well.

2 FROAGEN ÄWA DAUT JEBÄD

3 OM WAUT WIE BÄDEN KJENNEN

“Wie kjennen ons secha sennen, daut hee ons hieren deit, wan wie am no waut froagen, daut no sienem Wellen es” (1. Johanes 5:14)

Om waut kjenn wie aules bäden?

4 JEHOVA BEAUNTWUAT ONSE JEBÄDA

“Du hieescht onse Jebäda, doawäajen kjemt aulemaun no die” (Psalm 65:3)

Woo deit Jehova onse Jebäda beauntwuaten?