Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

Weetst du de Auntwuaten?

Weetst du de Auntwuaten?
  1. Wäa jeft ons de Krauft, stoakj to woaren? (Jos. 1:9, Friesenbibel; Psa. 68:36)

  2. Woo kjenn wie wieda onsen Gloowen oppbuen? (Heb. 11:6)

  3. Wuarom kjenn wie ons secha sennen, daut wie daut Woakj volbrinjen kjennen, waut Jehova ons oppjejäft haft? (Hag. 2:4-9)

  4.   Woo stoakjt Jehova ons, wan wie schwoaret beläwen? (Psa. 18:7, 31; Kol. 4:10-11)

  5. Waut woat Jugentliche un Ehelied halpen, fa Jehova aus hechsten Harscha entostonen? (Mat. 22:37, 39)

  6. Woo kjenn wie “faust em Gloowen” stonen un “stoakj [woaren]”? (1. Kor. 16:13; Reem. 15:5; Heb. 5:11–6:1; 12:16-17)