Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 KAPITEL 14

Gott rät derch siene Profeeten

Gott rät derch siene Profeeten

Jehova sat Profeeten en. Dee doonen de Menschen woarnen, dee sajen, woo see Gott rajcht aunbäden sellen, un räden uk von dän Messias.

EN DE Tiet von de Kjennichs en Israel un Juda jeef daut besondre Mana, daut wieren de Profeeten. Dee hauden eenen sea stoakjen Gloowen un brochten de Menschen forchtloos Gott siene Bootschoften. Well wie mol veatlei seenen, von waut dee räden deeden.

1. Jerusalem wudd venicht woaren. Väle Joaren em verut hauden de Profeeten, besonda Jesaja un Jeremia, aul doafäa jewoarnt, daut Jerusalem wudd venicht woaren un onbewont sennen. Dee muaken daut sea dietlich, wuarom Gott äwa de Bewona von Jerusalem veoajat wia. De Bewona jeewen väa, Jehova auntobäden, weesen oba derch äa Läwen gaunz daut Jäajendeel. De Staut wia voll von Jettadeenst un de Menschen wieren onopprechtich un grausom (2. Kjennichs 21:10-15; Jesaja 3:1-8, 16-26; Jeremia 2:1 bat 3:13).

2. Gott wada rajcht aunbäden. No 70 Joa wudd Gott sien Volkj von de Jefangenschoft en Babielon friejemoakt woaren. Dee wudden trigj no Jerusalem gonen un dän Tempel wada oppbuen, soo daut see Jehova wada rajcht aunbäden kunnen (Jeremia 46:27; Amos 9:13-15). Woo wudd daut doatoo komen? Ojjefäa 200 Joa em verut säd Jesaja, daut Babielon wudd enjenomen woaren. Hee nand soogoa dän Väaschten von de Armee, waut daut doonen wudd. Dee wudd Kierus heeten. Dee wudd Gott sien Volkj frieloten, daut dee wada trigj no äa Launt gonen kunnen. Jesaja säd uk Eenselheiten verut, woo Kierus de Staut ennämen wudd (Jesaja 44:24 bat 45:3).

3. De Messias un waut dee beläwen wudd. De Messias wudd en de Staut Betlehem jebuaren woaren (Micha 5:1). Dee wudd deemootich opp eenen Äsel en Jerusalem nenrieden (Sacharja 9:9). Uk wan dee wudd frintlich un leeftolich sennen, wudden de mieeschte dän nich jleichen un väle wudden dän soogoa aufwiesen (Jesaja 42:1-3; 53:1, 3). Dee wudd eenen grausomen Doot haben. Daut wudd oba nich daut Enj sennen von dän Messias, wiels dee wudd wada vom Doot oppstonen. Mau dan wudd sien Opfa daut mäajlich moaken, daut de Menschen kunnen de Sinden vejäft woaren (Jesaja 53:4-5, 9-12).

4. Dän Messias siene Harschoft äwa de Ieed. Onvolkomne Menschen kjennen nich soo harschen, daut et Fräd jeft. De Messias oba jo. Dee wudd Frädensprins jenant woaren (Jesaja 9:5-6; Jeremia 10:23, Friesen). Unja dän siene Harschoft wudden de Menschen unjarenaunda Fräd haben, soogoa met de Tieren (Jesaja 11:3-7). Daut wudd uk kjeene Krankheiten mea jäwen (Jesaja 33:24). Mau rajcht de Doot wudd opp emma wajchjenomen woaren (Jesaja 25:8). Un de Vestorwne wudden wada oppstonen (Daniel 12:13).

Stett sikj opp de Bibelbieekja Jesaja, Jeremia, Daniel, Amos, Micha un Sacharja.