Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 KAPITEL 28

Waut es opp onse Websied to finjen?

Waut es opp onse Websied to finjen?

Frankreich

Poolen

Russlaunt

Jesus Christus säd to siene Nofolja: “Lot uk jun Licht ver de Menschen schienen, daut see june goode Woakjen seenen un jun Voda em Himmel doafäa lowen” (Matäus 5:16). Om daut to doonen, näm wie niemootsche Sachen to Help, soo aus daut Internet. Wie haben biejlikj de Websied jw.org oppjestalt, daut de Menschen opp dise Sied seenen kjennen, waut wie jleewen un waut wie doonen. Waut kaun eena doa aules finjen?

Doa woaren met de Schreft Sachen utjelajcht, wua väle no nieschierich sent. Daut sent Froagen, waut de Menschen aul emma jehaut haben. Biejlikj jeft daut opp onse Websied de Zeichnisbläda Woat daut met daut lieden noch mol een Enj nämen? un Woaren dee, waut jestorwen sent, oppstonen? opp äwa 600 Sproaken. Doa es uk de Neue-Welt-Übersetzung opp mea aus 130 Sproaken un noch väl aundret toom de Schreft studieren, soo aus daut Buak Waut lieet de Schreft werkjlich? un de Tietschreften Der Wachtturm un Erwachet!, waut de latste Tiet rutjekomen sent. Väl von dise Bieekja kaun eena em Internet läsen un äwahorchen ooda biejlikj aus MP3, PDF ooda EPUB raufloden. Un wan sikj doa wäa fa de Schreft intressieet, waut eene aundre Sproak rät, dan kaun eena fa dän waut von jw.org utdrekjen. Doa kaun eena uk Videos opp väl Finjasproaken finjen ooda väajeläsde biblische Jeschichten, biblische Dramasch un scheene Mellodieen raufloden.

Doa kaun eena seenen, woo Jehova siene Zeijen werkjlich sent. Opp onse Websied sent uk Videos un Norechten von ons Woakj oppe gaunze Welt un aundret, waut met Jehova siene Zeijen to doonen haft. Eena kaun doa uk seenen, woo wie halpen, wan wua waut schlemmet jeworden es, wua un wanea onse Kongressen sent un woo eena no onse Offizen schriewen ooda fonen kaun.

Opp dee Wajch lot wie daut Licht von de biblische Woarheit bat en de hinjaschte Akj oppe Welt schienen. Un Menschen von aulawäajen kjennen daut seenen, mau rajcht dee, waut wiet auf en de Antartika sent. Wie bäden, “daut Gott sien Wuat sikj schwind vebreeden” mucht, soo daut Gott oppe gaunze Ieed veharlicht woat (2. Tessalonicha 3:1).

  • Woo halpt de Websied jw.org met, daut emma mea Menschen de biblische Woarheit hieren?

  • Waut wurscht du die opp onse Websied jleichen to beseenen?