Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 KAPITEL 3

Woo kjeem de biblische Woarheit wada verendach?

Woo kjeem de biblische Woarheit wada verendach?

Eenje Bibelforscha enne 1870ja Joaren

De ieeschta Wachtturm (1879, opp Enjlisch)

Der Wachtturm nu

De Schreft säd verut, daut no Christus sienen Doot faulsche Liera mank de Christen wudden oppstonen un de biblische Woarheit vedreien (Aposteljeschicht 20:29-30). Un krakjt soo kjeem daut uk. Dee vemischten Jesus siene Lieren met faulsche Glooweslieren, un soo kjeem een Christengloowen opp, waut nich met de woare Lia stemd (2. Timotäus 4:3-4). Woo kaun eena sikj dan nu secha sennen, waut de Schreft werkjlich lieet?

De Tiet kjeem, daut Jehova de Woarheit openboad. Gott säd fa de latste Tiet verut, daut “de Weise . . . [wudden] vestonen” kjennen, waut de woare Lia wia (Daniel 12:9-10). Aune 1870 socht eene kjliene Grupp Menschen no de Woarheit. Dee worden en, daut välet, waut en de Kjoakjen jelieet wort, nich met de Schreft stemd. Doawäajen fungen dee aun, sikj daut to unjastonen, waut de Schreft werkjlich lieed, un Jehova holp dee doamet.

Opprechtje Mana unjastunden sikj, waut de Schreft säd. Dise Bibelforscha, soo aus wie don jenant worden, deeden daut biejlikj soo, aus wie daut vondoag dän Dach doonen. Dee jinjen veschiedne Lieren eenselwies derch un unjasochten, waut de Schreft doaräwa säd. Wan eenje Varzh schwoa to vestonen wieren, dan vejlikjten dee dee met aundre Bibelvarzh, om dee bäta to vestonen. Un wan see dan ieescht Kloarheit hauden un daut uk met daut äwaje en de Schreft tooppaust, dan schreewen see daut opp. Soo läd de Schreft sikj selfst ut, un dee kunnen biejlikj vestonen, woo daut met Gott sienen Nomen un sien Kjennichrikj stunt. Dee wort daut uk kloa, waut Gott sikj met de Menschen un de Ieed väajenomen haud un woo daut met de Vestorwne un met daut Oppstonen vom Doot stunt. Soo worden see von väl faulsche Lieren un Jewanheiten friejemoakt (Johanes 8:31-32).

Rom daut Joa 1879 vestunden de Bibelforscha, daut de Tiet jekomen wia, de Woarheit aulawäajen to vebreeden. Krakjt dan fungen dee aun, de Tietschreft ruttojäwen, waut vondoag aus Der Wachtturm verkündigt Jehovas Königreich bekaunt es. Nu moak wie de biblische Woarheit en 240 Lenda bekaunt un opp mea aus 750 Sproaken. Noch kjeenmol ea es de Woarheit soo wiet vebreet worden!

  • Waut wort met de biblische Woarheit no Christus sienen Doot?

  • Woo es de Woarheit ut Gott sien Wuat wada verendach jekomen?