Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 14. POAT

Wies wie, daut wie Jehova truhoatich deenen wellen!

Wies wie, daut wie Jehova truhoatich deenen wellen!

Stal die opp Jehova siene Sied. 1. Petrus 5:6-9

Hab nuscht met Sachen to doonen, waut nich no de Schreft sent. Daut kost eenjemol väl Krauft.

Wie motten oppaussen, daut wie ons nich en de Rejierungssachen met enmischen. De Rejierungen unjastetten nich Jehova un dän sien Kjennichrikj.

 Entscheid die fa daut rajchte un horch no Gott! Matäus 7:24-25

Wan du no Jehova siene Zeijen äare Toopkomes jeist, woaren dee die halpen, daut du die Gott noda feelst.

Lia emma mea von Gott un hool dän siene Jebooten.

Wan dien Gloowen ieescht stoakj jenuach es, dan jeff die Jehova han un lot die deepen (Matäus 28:19).

Horch doano, waut Gott sajcht. Läs de Schreft un lot die von Jehova siene Zeijen halpen, dee to vestonen. Proow daut notokomen waut du lieescht un du woascht kjennen fa emma läwen (Psalm 37:29).