Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 10. POAT

Opp waut kjenn wie hopen, wan wie no Gott horchen?

Opp waut kjenn wie hopen, wan wie no Gott horchen?

De mieeschte waut jestorwen sent, woaren wada oppstonen un oppe Ieed läwen. Aposteljeschicht 24:15

Stal die mol väa, waut fa scheenet du woascht beläwen kjennen, wan du no Jehova horchst! Du woascht gaunz jesunt sennen. Kjeena woat mea krank ooda schwak sennen. Schlajchte Menschen woat daut nich mea jäwen un du woascht jiedren eenen vetruen kjennen.

Kjeena woat mea Weedoag haben ooda lieden motten un kjeenem woat daut mea schlajcht gonen. Doa woat uk kjeena mea oolt woaren un stoawen.

 Du woascht doa kjennen met väle Frind un Vewaunte toop sennen. Daut Läwen em Paradies woat eefach wundascheen sennen.

Eena woat nich mea brucken Angst haben. De Menschen woaren werkjlich en Freiden läwen.

Derch Gott sien Kjennichrikj woat aul daut Lieden opphieren. Openboarunk 21:3-4