Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 2. POAT

Wäa es Gott?

Wäa es Gott?

Doa es mau een woara Gott un dän sien Nomen es Jehova. Enne Schreft sajcht daut: “Daut de Menschen weeten muchten, daut du, dee du Jehova heeten deist, du auleen de Hechsta best äwa de gaunze Ieed” (Psalm 83:18, Neue-Welt-Übersetzung). Gott es een Jeist un wie kjennen dän nich seenen. Jehova es ons goot un hee well uk, daut wie am goot sent. Wie sellen uk aundre goot sennen (Matäus 22:35-40). Gott es de Aulahechsta un es dee, waut aules jemoakt haft.

Daut ieeschte, waut Gott muak, wia een majchtja Enjel, waut lota Jesus Christus jenant wort. Jehova haft uk de aundre Enjel jeschaufen.

Jehova muak aules em Himmel . . . un oppe Ieed. Openboarunk 4:11

 Jehova Gott muak de Stierns, de Ieed un aules, waut daut oppe Ieed jeft (1. Mose 1:1).

Hee muak dän ieeschten Mensch von Ieed. Daut wia Adam (1. Mose 2:7).