Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 DAUT 1. KAPITEL

Waut daut bediet, Gott to leewen

Waut daut bediet, Gott to leewen

“Wan wie Gott goot sent, dan hool wie siene Jebooten, un siene Jebooten sent nich schwoa” (1. JOHANES 5:3)

1-2. Wuarom leefst du Jehova Gott?

LEEFST du Gott? Wan du die aul Jehova hanjejäft hast, woascht du secha fuaz sajen: “Jo, ekj leew Gott.” Wie haben mea aus jenuach Uasoak, Jehova to leewen. Wie sent am goot, wiels hee ons goot es. En de Schreft sajcht daut: “Wie leewen, wiels . . . [Jehova] ons toieescht jeleeft haft” (1. Johanes 4:19, Friesenbibel).

2 Jehova haft ons siene Leew von Aunfank aun bewäsen. Biejlikj haft hee fa ons dän wundascheenen Ieedbaul jemoakt. Hee sorcht uk fa daut, waut ons em tieteljen fält (Matäus 5:45). Un waut noch wichtja es: Jehova sitt doano, daut ons daut em jeisteljen aun nuscht fält. Biejlikj haft hee ons sien Wuat, de Schreft, jejäft. Hee well uk, daut wie to am bäden, un hee haft vesproaken, daut hee no ons horchen un ons met sienen heiljen Jeist halpen woat (Psalm 65:3; Lukas 11:13). Oba de jratsta Bewies fa siene Leew es, daut hee daut wieetvolste jeef, waut hee haud: Hee schekjt sienen Sän, ons von Sind un Doot loostokjeepen. Woo väl Leew Jehova ons doch bewäsen haft! (Läs Johanes 3:16; Reema 5:8.)

3. (a) Waut mott wie doonen, daut wie kjennen en Gott siene Leew bliewen? (b) Äwa waut fa eene Froag sull wie nodenkjen? Waut sajcht de Schreft doatoo?

 3 Jehova well, daut ons siene Leew fa emma togood kjemt. Oba aus daut soo sennen woat, henjt von ons auf. En de Schreft woat ons toojerot: “Blieft en Gott siene Leew, un luat opp . . . daut eewje Läwen” (Judas 21). Wan daut hia sajcht, wie sellen en Gott siene Leew bliewen, jeft daut auntovestonen, daut wie waut doonen motten, om dee nich to velieren. Wie motten bewiesen, daut wie fa siene Leew dankboa sent. Doawäajen sull jieda eena äwa de Froag nodenkjen: “Woo kaun ekj  Jehova miene Leew bewiesen?” De Auntwuat leet Jehova derch dän Apostel Johanes oppschriewen: “Wan wie Gott goot sent, dan hool wie siene Jebooten, un siene Jebooten sent nich schwoa” (1. Johanes 5:3). Disen Bibelvarsch well wie ons nu mol unjastonen, wiels wie wellen je Gott wiesen, woo goot wie am sent.

“WAN WIE GOTT GOOT SENT”

4-5. Woo es diene Leew fa Jehova jrata jeworden?

4 Aus de Apostel Johanes doavon schreef, daut “wie Gott goot sent”, docht hee aun de groote Leew, dee jieda eena von ons fa Gott haft. Weetst du noch, woo daut wia, aus diene Leew fa Jehova aunfunk to waussen?

Met diene Hangow un Doop fangst du een nieet Läwen aun: Du west Gott ut Leew jehorchen

5 Denkj biejlikj mol aun de Tiet, aus du de Woarheit äwa Jehova un sien Väanämen kjanen jelieet hast un dien Gloowen dan emma stoakja jeworden es. Du kust vestonen, daut wie aula aus Sinda jebuaren un bie Gott framd sent. Un daut Jehova daut derch Jesus mäajlich jemoakt haft, daut wie noch mol kjennen eewich läwen un volkomen sennen, soo aus Adam wia (Matäus 20:28; Reema 5:12, 18). Die es uk kloa jeworden, waut fa een grootet Opfa Jehova jebrocht haft, aus hee sienen leewen Sän no de Ieed schekjt, daut dee fa ons storf. Gott siene groote Leew es die soo to Hoaten jegonen, daut du aunfungst, am uk to leewen (läs 1. Johanes 4:9-10).

6. Aun waut es woare Leew to seenen? Waut hast du jedonen, wiels du Gott leefst?

6 Oba dit Jefeel, Jehova to leewen, wia mau bloos de Aunfank. Woare Leew wiest sikj derch Woakjen, krakjt soo aus woara Gloowen (Jakobus 2:26). Doawäajen es daut nich jenuach, de Leew fa Jehova em Hoat to feelen ooda bloos to sajen: “Ekj leew Jehova.” Doa es noch mea met en. Wan eena wäm väl räakjent, dan well eena  daut doonen, waut dee jleicht. Soo wia daut uk, aus du aunjefongen hast, Jehova to leewen. Du wust dan daut doonen, waut dien himlischa Voda jleicht. Hast du die veleicht aul deepen loten? Dan hast du daut secha jedonen, wiels du Jehova väl räakjenst un am jefaulen west. Die Jehova hantojäwen, om sienen Wellen to doonen, un die deepen to loten, wia de wichtichste Entscheidunk en dien Läwen (läs Reema 14:7-8). Woo kaust du uk fa wieda soo läwen, aus du Jehova daut vesproaken hast? Well wie mol seenen, waut de Apostel Johanes noch säd.

“DAN HOOL WIE SIENE JEBOOTEN”

7. Waut fa Jebooten biejlikj haft Gott ons jejäft? Waut bediet daut, dise Jebooten to hoolen?

7 Johanes schreef, wan wie Gott werkjlich leewen, “dan hool wie siene Jebooten”. Waut sent daut fa Jebooten? Daut sent biejlikj de gaunz kloare Jesazen, waut Gott ons en de Schreft jejäft haft. Toom Biespel sent ons Sachen aufjesajcht soo aus supen, Huararie driewen, Jettadeenst, stälen un lieejen (1. Korinta 5:11; 6:18; 10:14; Efeesa 4:28; Kolossa 3:9). Gott siene Jebooten to hoolen bediet, soo to läwen, aus hee daut no de Schreft no haben well.

8-9. Fa jewesse Sachen jeft daut kjeen biblischet Jesaz. Woo kjenn wie dan weeten, waut Jehova jefelt? Jeff een Biespel.

8 Oba doa es noch mea met en, aus bloos de kloare biblische Jesazen notokomen. Jehova haft ons nich fa aules em Läwen Jesazen jejäft. Doawäajen jeft daut foaken Omstend, wua wie nich een kloaret biblischet Jesaz fa haben. Woo kjenn wie en soone Loag dan weeten, waut Jehova fa goot talt? De Schreft halpt ons to vestonen, woo Jehova denkjt. Wan wie dee studieren, lia wie, waut  Jehova jefelt un waut am jäajenaun es (läs Psalm 97:10; Spricha 6:16-19). Soo kjenn wie emma bäta vestonen, waut fa eene Jesennunk un waut fa een Vehoolen hee jleicht. Un je bäta wie Jehova kjanen lieren, je dolla woa wie kjennen soo denkjen un haundlen, aus hee daut fa rajcht talt. Dan kjenn wie uk en soone Omstend, wua daut en de Schreft nich een Jesaz fa jeft, emma kloara seenen, “waut de Har . . . velangt” (Efeesa 5:17).

9 Daut jeft biejlikj noanich en de Schreft een Jesaz, daut wie nich sellen Tellewizhen ooda Films kjikjen, wua Onmoral ooda Grausomkjeit jewäsen woat. Oba bruck wie werkjlich een Jesaz, om to weeten, aus daut orrajcht es? Wie weeten je, waut Jehova von soone Sachen helt. En sien Wuat sajcht daut gaunz kloa: “Däm, dee Jewault leeft, haust siene Seel” (Psalm 11:5, Friesenbibel). Daut sajcht uk: “Gott woat de Huara un Ehebräakja rechten” (Hebräa 13:4). Wan wie äwa soone Bibelvarzh nodenkjen, dan see wie gaunz kloa, waut Jehova velangt. Doawäajen well wie biejlikj nich Films kjikjen, wua soone Sachen fa goot jetalt woaren, waut ons Voda em Himmel haust. Wie weeten, daut Jehova sikj äwa ons freit, wan wie von aul daut schwiensche un schlajchte wajchbliewen, waut dise Welt fa gooden Tietvedrief talt. *

10-11. Wuarom jehorch wie Jehova en aules? Woo sent wie doaräwa jesonnen, am to jehorchen?

10 Wuarom hool wie Gott siene Jebooten? Un wuarom well wie jieda Dach soo läwen, aus Gott daut fa rajcht talt? Daut doo wie nich eefach ut Angst fa Strof ooda om ons Trubbel to spoaren (Galata 6:7). Wie weeten, daut wie derch onsen Jehuarsom bewiesen  kjennen, daut wie Jehova leewen. Soo aus een kjliena Jung sikj wenscht, daut sien Voda met am tofräd es, soo wensch wie ons, daut Jehova met ons tofräd es (Spricha 23:15). Jehova es ons leewa Voda un wie wellen soo läwen, daut dee sikj äwa ons freien kaun. Daut jeft ons de jratste Freid un Tofrädenheit (Spricha 15:9).

11 Doawäajen doo wie daut, waut Jehova von ons velangt, nich owwellich. * Wie jehorchen am nich bloos en jewesse Stekjen ooda opp jewesse Bedinjungen. Ooda mau dan, wan ons daut paust ooda wan daut gaunz leicht es. Nä, wie sent “von Hoaten jehuarsom” (Reema 6:17). Krakjt soo aus de Psalmenschriewa saj wie uk: “Ekj hab miene Freid aun diene Jebooten dee ekj jieren hab” (Psalm 119:47). Fa ons es daut eene Freid, Jehova to jehorchen. Hee haft onsen Jehuarsom vedeent un hee well uk, daut wie emma daut doonen, waut am jefelt (5. Mose 13:1). En de Schreft läs wie von eenen truen Maun, waut Gott hundade Joaren lank jehuarsom wia un doaderch siene Leew fa Gott bewees. Daut wia Noah. Von am sajcht daut: “Noah deed aules waut de HAR am väajesajcht haud” (1. Mose 6:22). Wie wellen, daut Jehova dautselwje von ons sajen kaun.

12. Woo kjenn wie Jehova daut Hoat froo moaken?

12 Woo feelt Jehova sikj, wan wie reed sent, sienen Wellen to doonen? Kjenn wie dän hechsten Harscha äwa Himmel un Ieed werkjlich Freid moaken, wan wie am jehorchen? Jo, wiels Gott sien Wuat sajcht, daut moakt am “daut Hoat froo” (Spricha 27:11). Wuarom? Jehova haft ons dän frieen Wellen jejäft. Daut bediet,  wie kjennen ons wälen, aus wie am jehorchen wellen ooda nich (5. Mose 30:15-16, 19-20). Wan wie ons dan selfst wälen, Jehova to jehorchen, un daut ut Leew doonen, moakt am daut sea froo (Spricha 11:20). Un daut es uk fa ons selfst daut baste.

“SIENE JEBOOTEN SENT NICH SCHWOA”

13-14. Wuarom kjenn wie sajen, daut Gott “siene Jebooten . . . nich schwoa” sent? Met waut jeit daut to vejlikjen?

13 De Apostel Johanes schreef uk noch: “[Gott] siene Jebooten sent nich schwoa” (1. Johanes 5:3). * En eene aundre Bibeläwasatunk sajcht daut: “Siene Jebooten sent nich ne Laust” (Reimerbibel). Jeft ons daut nich Moot? Waut Jehova velangt, es nich too väl, un daut moakt ons daut Läwen uk nich schwoa. Hee wudd kjeenmol Jesazen moaken, waut onvolkomne Menschen nich hoolen kunnen.

14 Doatoo mol een Jlikjnis: Stal die väa, een gooda Frint well wajchtrakjen un frajcht die, aus du am wurscht halpen kjennen. Dee haft aul een Deel Doosen voll jemoakt. Eenje Doosen kaun eena goot auleen droagen. Oba aundre sent soo schwoa, daut daut twee doatoo brukt. Wudd dien Frint nu wellen, daut du dee auleen druachst? Secha nich. Dee wudd je nich wellen, daut du die opplatst noch dän Rigjen tonicht muakst. Jehova wudd ons krakjt soo goot nich Jebooten jäwen, waut fa ons väl too schwoa wieren (5. Mose 30:11-14). Soone schwoare Lausten wudd hee ons kjeenmol opplajen.  Jehova weet, woo väl wie doonen kjennen, wiels “hee weet von waut wie jemoakt sent; hee denkjt doaraun, daut wie bloos Stoff sent” (Psalm 103:14).

15. Wuarom kjenn wie ons doaropp veloten, daut Jehova siene Jebooten ons emma toom gooden sent?

15 Jehova siene Jebooten sent nich eene Laust fa ons. Em Jäajendeel, dee sent ons bloos toom gooden (läs Jesaja 48:17). Jehova säd äwa daut Volkj Israel: “Muchten see doch emma . . . miene Jebooten hoolen. Dan wudd an un äare Kjinja daut opp emma goot gonen” (5. Mose 5:29). Wie kjennen ons uk secha sennen, daut Jehova ons siene Jebooten jeft, wiels hee daut baste fa ons well; hee well, daut ons daut opp emma goot jeit. Daut jeit je uk nich mol aundasch, wiels Jehova haft aule Weisheit; hee weet krakjt, waut fa ons daut baste es (Reema 11:33). Jehova es uk gaunz un goa Leew (1. Johanes 4:8, NW). Aules, waut hee sajcht un deit, es ut Leew. Un siene Jebooten jeft hee ons uk, wiels hee ons leeft.

16. Woo kjenn wie aus onvolkomne Menschen en dise vedorwne Welt Gott jehorchen?

16 Oba nich emma es daut leicht, Gott to jehorchen. Biejlikj mott wie oppaussen, daut dise Welt, waut “vom beesen beharscht woat”, ons nich toom schlajchten veuasoakt (1. Johanes 5:19). Un dan es doa uk noch ons onvolkomnet Fleesch, waut ons doatoo brinjen well, jäajen Gott siene Jesazen to gonen (Reema 7:21-25). Oba onse Leew fa Gott kaun stoakja sennen. Jehova säajent aul dee, dee am leewen un jehorchen wellen. Deejanje, “dee am jehorchen”, jeft hee sienen heiljen Jeist (Aposteljeschicht 5:32). Gott sien Jeist kaun en ons goode Frucht verendach brinjen; daut sent goode Ieejenschoften, waut ons halpen, jehuarsom to sennen (Galata 5:22).

17-18. (a) Waut woa wie en dit Buak betrachten? Waut well wie doabie em Denkj hoolen? (b) Von waut haundelt daut näakjste Kapitel sikj?

 17 En dit Buak woa wie Jehova siene Gruntsauzen betrachten uk daut, waut hee von ons velangt, un noch aundret, waut ons halpt, sienen Wellen to doonen. Doabie well wie emma dreeatlei em Denkj hoolen: Daut ieeschte es, daut Jehova ons nich bemotten deit, no siene Jesazen un Gruntsauzen to läwen; hee wenscht sikj, daut wie von Hoaten jieren sienen Wellen doonen. Daut tweede es, daut ons daut bloos toom gooden es, Jehova to jehorchen. Wie woaren doa nu aul eenen Nutzen von haben un lota noch mol eewich läwen kjennen. Un daut dredde es, daut wie derch onsen Jehuarsom wiesen kjennen, woo väl wie Jehova räakjnen.

18 Daut wie weeten kjennen, waut rajcht un orrajcht es, haft Jehova ons een sea wieetvollet Jeschenkj jejäft. Daut es daut Jewessen. Oba daut ons daut Jewessen werkjlich eene Help es, mott wie daut oppschoapen. Doavon haundelt sikj daut näakjste Kapitel.

^ Varsch 11 Soogoa de beese Jeista jehorchen, oba dee doonen daut nich jieren. Aus Jesus de beese Jeista säd, dee sullen ut de Menschen rutfoaren, musten dee siene Macht aunerkjanen un am jehorchen, aus dee wullen ooda nich (Markus 1:27; 5:7-13).

^ Varsch 13 Dautselwje griechische Wuat, waut en 1. Johanes 5:3 met “schwoa” äwasat es, es uk en Matäus 23:4 to finjen. Doa woat dit Wuat jebrukt, om de “schwoare Lausten” to beschriewen, waut de Schreftjelieede un Farisäa daut Volkj oppläden; daut wieren dee äare väle Räajlen un Menschenjebooten.