Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 AUNHANK

Wan daut bie Jeschaftssachen Oneenichkjeit jeft

Wan daut bie Jeschaftssachen Oneenichkjeit jeft

En 1. Korinta 6:1-8 räd de Apostel Paulus von Oneenichkjeit manke Breeda. Hee tald daut fa schlajcht, daut eenje Christen en Korint aundre “ver eenen ojjerajchten Rechta” brochten (Varsch 1). Paulus muak dietlich, daut soone Striedarieen nich sullen verem Jerecht jeräajelt, oba manke Breeda. Wuarom leet Gott disen Rot oppschriewen? Bediet dis Rot, daut eena kjeenmol met eenen Brooda kaun verem Jerecht gonen?

Wan daut mank Breeda wäajen Jeschaftssachen Oneenichkjeit jeft, sell wie doa soo met omgonen, aus Jehova daut well, un nich soo, aus wie daut fa rajcht talen (Spricha 14:12). Jesus muak dietlich, waut daut baste es: Soo schwind aus mäajlich Fräd moaken, ea de Trubbel noch jrata woat (Matäus 5:23-26). Daut es schod, daut eenje Christen sea opp strieden sent un aundre mau rajcht verem Jerecht brinjen. Paulus säd: “Daut jie junt äwahaupt unjarenaunda strieden un ver Jerecht gonen, es aul schlemm jenuach.” Wuarom? Besonda doawäajen, wiels daut opp onsen Gott un opp de Vesaumlunk Schaund brinjen kaun. Daut wudd bäta sennen, sikj Paulus siene Wieed to Hoaten to nämen: “Wuarom lot jie junt nich leewa orrajcht doonen?” (Varsch 7).

Paulus räd uk doavon, daut Gott de Vesaumlunk eene goode Help jejäft haft, om väle Trubbels to fiksen. Daut sent de Eltestasch. Dee weeten goot om de Schreft om un kjennen feinen Rot jäwen un “tweschen Brooda un Brooda . . . rechten”, wan daut om “de Sachen vom däachlichen Läwen” jeit (Varsch 3-5). Veleicht haft een Brooda sikj jäajen dän aundren schwoa vesindicht un dän biejlikj unjagonen ooda jelastat. Woo kaun daut oppem kloaren jebrocht? En Matäus 18:15-17 räd Jesus von dreeatlei. Ieescht mol sellen de Breeda daut unjarenaunda proowen to fiksen. Wan daut nich schauft, kjennen dee sikj eent ooda twee Zeijen metnämen un daut noch eemol proowen. Wan daut dan noch nuscht deit, kjennen dee de Sach ver de Vesaumlunk brinjen, aulsoo met de Eltestasch räden.

 Jeweenlich sent de Eltestasch nich Ofkoten ooda Rotjäwa fa Jeschaftslied un daut es uk goanich needich. Dee äare Oppgow es nich, de Bedinjungen opptostalen, woo de Breeda äare Jeschaftssachen krakjt räajlen sellen. Enne Städ daut halpen dee an, dän Rot ut de Schreft auntonämen un met de Sach frädlich äwarem Wajch to komen. Wan daut eene schwieeje Sach es, kjennen de Eltestasch uk dän Kjreisoppsechta ooda de Offiz von Jehova siene Zeijen no Help froagen. Wull Paulus oba sajen, daut eena kjeenmol verem Jerecht gonen kaun? Nich onbedinjt.

Eenjemol mott eena eene Sach verem Jerecht brinjen, wiels dee aundasch nich to leesen jeit. Daut jeft uk eenjet, waut bloos een Rechta doonen kaun. Veleicht mott eena verem Rechta, om sikj scheeden to loten; om verem Jesaz daut Rajcht to kjrieejen, siene Kjinja to hoolen; om de Help toom läwen to kjrieejen, waut eenem traft; om von de Vesechrunk Jelt to fodren; om een Tastament bestädjen to loten ooda daut eena sien Jelt trigjkjrieen kaun, wan een Jeschaft tonuscht jegonen es. Daut kunn uk passieren, daut een Brooda daut bie eenen Jerechtsstriet fa needich talt, eene aundre Kloag entobrinjen, om sikj selfst to schitzen. *

Wan een Christ eene Sach verem Jerecht brinjt, om dee frädlich to leesen, un nich, wiels dee strieden well, es daut nich onbedinjt jäajen dän Rot, waut Gott derch Paulus oppschriewen leet. * Een Christ saul oba daut ieeschte doarom bedocht sennen, daut Jehova sien Nomen jeheilicht woat un daut en de Vesaumlunk Fräd un Eenichkjeit es. Daut, waut bie Christus siene Nofolja daut dolste oppfelt, es de Leew, un de “Leew . . . es nich nosikj” (1. Korinta 13:4-5; Johanes 13:34-35).

^ Varsch 2 Daut kunn mol soont jäwen, daut een Christ sikj sea schwoa jäajen eenen aundren Christ veschulcht, biejlikj wan dee met Jewault met dän Schaund drift, dän aunjript, dootmoakt ooda sea bestält. Dan wudd daut nich jäajen de Schreft sennen, daut biem Jesaz auntomalden, endoont aus de Sach dan verem Jerecht kjemt.

^ Varsch 3 Em Wachtturm vom 15. Moaz 1997 opp de Sieden 17-22 un vom 15. Oktooba 1991 opp de Sieden 25-28 jeit noch mea doaräwa notoläsen.