Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 9. POAT

Aus Famielje Jehova deenen

Aus Famielje Jehova deenen

“Bät dän aun, dee Himmel un Ieed . . . jemoakt haft” (Openboarunk 14:7)

Soo aus jie en dit Heft jeseenen haben, es en de Schreft väl gooda Rot fa june Famielje. Jehova well, daut jie schaftich sent. Wan jie de jeistelje Sachen en jun Läwen dän ieeschten Plauz jäwen, “dan woa jie daut aundre uk aula kjrieen”, soo aus hee vesproaken haft (Matäus 6:33). Hee wenscht sikj, daut jie siene Frind sent. Nämt aule Jeläajenheiten woa, Gott noda to komen. Met Gott Frint to sennen es de jratste Iea, waut eena haben kaun (Matäus 22:37-38).

 1 HOOLT JUNT EMMA FAUSTA AUN JEHOVA

WAUT DE SCHREFT SAJCHT: “Ekj well jun Voda sennen, un jie sellen miene Säns un Dajchta sennen”, sajcht Jehova (2. Korinta 6:18). Gott well, daut jie siene goode Frind woaren. Woo es daut mäajlich? Biejlikj derch daut Jebäd. Jehova selfst sajcht: “Hoolt aun met bäden” (1. Tessalonicha 5:17). Hee freit sikj, wan jie am sajen, waut junt oppem Hoaten licht un waut jie denkjen (Filippa 4:6). Wan eena met de Famielje toop bäden deit, dan kjennen dee seenen, daut eena sikj werkjlich opp Gott velat.

Bloos met Gott to räden es oba nich jenuach; jie motten dän uk toohorchen. Daut kjenn jie, wan jie Gott sien Wuat un uk biblische Bieekja studieren (Psalm 1:1-2). Denkjt doaräwa no, waut jie lieren (Psalm 77:12-13). Om Gott tootohorchen es daut uk needich, pinkjlich no de christelje Toopkomes to wanken (Psalm 122:1-4).

Daut jie junt emma fausta aun Jehova hoolen kjennen, sull jie uk met aundre von dän räden. Je mea jie daut doonen, je dolla woa jie junt met dän vebungen feelen (Matäus 28:19-20).

WAUT JIE DOONEN KJENNEN:

  • Nämt junt Tiet, jieda Dach en de Schreft to läsen un to bäden

  • Siet dolla om daut jeistelje todoonen aus om Tietvedrief un Scheengonen

2 DOOT TOOP DE SCHREFT STUDIEREN UN JEHOVA DEENEN

WAUT DE SCHREFT SAJCHT: “Nodat junt no Gott, dan woat hee uk dicht no junt komen” (Jakobus 4:8). Moakt junt eenen Plon, wanea jie emma wellen aus Famielje de Schreft studieren, un hoolt junt doaraun (1. Mose 18:19). Oba daut es nich aules. Gott mott jieda Dach Poat von jun Läwen sennen. Rät von Gott, “wan jie en jun Hus setten, un wan jie reisen, wan jie junt dol lajen, un wan jie oppstonen” (5. Mose 6:6-7). Soo woat june Famielje Gott emma noda komen. Siet soo jesonnen aus Josua; hee säd: “Ekj oba, un dee waut to mien Hus jehieren, wellen däm HARN deenen” (Josua 24:15).

WAUT JIE DOONEN KJENNEN:

  • Seet doano, daut jie räajelmässich aus Famielje studieren; studieet soont, waut jieda eena em jeisteljen brukt