Programblaut fa dän eendachschen Kongress met dän Kjreisoppsechta 2018-2019

Bruk daut Program toom metkjikjen, wan de eendachscha Kongress aufjehoolen woat. Daut Teema von dän Kongress es: “Sie äwanäment!”

Sie äwanäment!

Wuarom kunn daut schwoa sennen, äwanäment to sennen? Un waut kaun ons halpen, daut wie äwanäment sent?

Weetst du de Auntwuaten?

Dise Froagen woaren bie dän eendachschen Kongress beauntwuat.