Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

Froagen fa Mien Buak met Bibeljeschichten

Froagen fa Mien Buak met Bibeljeschichten

Jeschicht #1

Daut ieeschte, waut Gott muak

 1. Wäa haft aules jemoakt? Kaust du eenje von de Sachen nanen, waut Gott jemoakt haft?

 2. Waut muak Gott daut ieeschte?

 3. Wuarom wia de ieeschta Enjel soo besonda?

 4. Woo leet de Ieed aum Aunfank? (See opp daut Bilt.)

 5. Waut deed Gott, daut de Tieren un de Menschen oppe Ieed läwen kunnen?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Jeremia 10:12.

  Waut lieet de Natua ons äwa Gott siene Ieejenschoften? (Jes. 40:26; Reem. 11:33).

 2. Läs Kolossa 1:15-17.

  Waut fa een Aundeel haud Jesus aun de Schepfunk? Woo sell wie doahäa äwa am denkjen? (Kol. 1:15-17).

 3. Läs 1. Mose 1:1-10.

  1. Wua kjemt de Ieed häa? (1. Mo. 1:1).

  2. Waut passieed aun dän ieeschten Schepfungsdach? (1. Mo. 1:3-5).

  3. Waut passieed aun dän tweeden Schepfungsdach? (1. Mo. 1:7-8).

Jeschicht #2

Een wundascheena Goaden

 1. Woo deed Gott de Ieed fa ons Menschen reedmoaken?

 2. Kaust du eenje Tieren nanen, waut Gott muak? (See opp daut Bilt.)

 3. Wuarom wia de Goaden Eden soo besonda?

 4. Woo sull de gaunze Ieed woaren?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 1:11-25.

  1. Waut muak Gott aun dän dredden Schepfungsdach? (1. Mo. 1:12).

  2. Waut passieed aun dän vieeden Schepfungsdach? (1. Mo. 1:16).

  3. Waut fa Tieren muak Gott aun dän feften un dän sasten Schepfungsdach? (1. Mo. 1:20-21, 25).

 2. Läs 1. Mose 2:8-9.

  Waut fa twee besondre Beem sad Gott en dän Goaden Eden? Waut hauden dee to bedieden?

Jeschicht #3

De ieeschte Menschen

 1. Waut es opp daut Bilt aundasch aus opp daut Bilt von de Jeschicht #2?

 2. Wäa muak dän ieeschten Mensch? Woo heet dee?

 3. Waut säd Gott to Adam, waut hee doonen sull?

 4. Wuarom leet Gott Adam faust enschlopen?

 5. Fa woo lang hauden Adam un Eva kunt läwen? Waut fa eene Oabeit haud Jehova an oppjejäft?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Psalm 83:18 (“Neue-Welt-Übersetzung”).

  Waut es Gott sien Nomen? Waut fa een Aumt haft mau bloos hee auleen en? (Jer. 16:21; Dan. 4:14).

 2. Läs 1. Mose 1:26-31.

  1. Waut wia daut besondre, waut Gott aum sasten Schepfungsdach muak? Wuarom wia dit Jeschepf aundasch aus de Tieren? (1. Mo. 1:26).

  2. Waut jeef Jehova de Menschen un de Tieren to äten? (1. Mo. 1:30).

 3. Läs 1. Mose 2:7-25.

  1. Waut haud daut fa Adam opp sikj, de Tieren Nomes opptojäwen? (1. Mo. 2:19).

  2. Woo wiest 1. Mose 2:24, woo Jehova de Ehe sitt un woo hee äwa Uteneengonen un Ehescheedunk denkjt? (Mat. 19:4-6, 9).

Jeschicht #4

See velieren äa Tus

 1. Waut passieet opp daut Bilt?

 2. Wuarom deed Jehova Adam un Eva bestrofen?

 3. Waut säd eene Schlang to Eva?

 4. Wäa brocht de Schlang toom räden?

 5. Wuarom veluaren Adam un Eva äa Paradies?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 2:16-17 un 3:1-13, 24.

  1. Woo muak de Schlang derch äare Froag Jehova eenen schlajchten Nomen? (1. Mo. 3:1-5; 1. Joh. 5:3).

  2. Woo es daut, waut met Eva passieed, fa ons eene Woarnunk? (Filip. 4:8; Jak. 1:14-15; 1. Joh. 2:16).

  3. Waut wiest, daut Adam un Eva de Schult fa äare Doten nich wullen opp sikj nämen? (1. Mo. 3:12-13).

  4. Woo deeden de Cheruben, waut em Oosten vom Goaden Eden aunjestalt wieren, fa Jehova sien Aumt aus hechsta Harscha enstonen? (1. Mo. 3:24).

 2. Läs Openboarunk 12:9.

  Woo väl Menschen haft Soton kunt veleiden, sikj jäajen Gott siene Harschoft to stalen? (1. Joh. 5:19).

Jeschicht #5

Een schwoaret Läwen fangt aun

 1. Woo jinkj Adam un Eva daut, aus see nich mea em Goaden Eden wieren?

 2. Waut passieed met de Tiet met Adam un Eva? Wuarom kjeem daut soo?

 3. Wuarom worden Adam un Eva äare Kjinja uk oolt un storwen?

 4. Woo wudd Adam un Eva un äare Kjinja daut jegonen haben, wan see Jehova jehorcht hauden?

 5. Waut fa Weedoag un Lieden haud Eva, wiels see ojjehuarsom jewast wia?

 6. Woo heeten Adam un Eva äare ieeschte twee Säns?

 7. Wäa sent de aundre Kjinja opp daut Bilt?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 3:16-23 un 4:1-2.

  1. Waut fa Foljen haud daut fa Adam, daut Gott dän Ieedboddem veflucht haud? (1. Mo. 3:17-19; Reem. 8:20, 22, Friesen).

  2. De Nomen Eva meent “Läwendje”. Wuarom wia daut een paussenda Nomen fa de ieeschte Fru? (1. Mo. 3:20).

  3. Woo sorjd Jehova fa Adam un Eva, uk wan dee jesindicht hauden? (1. Mo. 3:7, 21).

 2. Läs Openboarunk 21:3-4.

  Wan daut, “waut verhäa wia”, ieescht woat veschwungen sennen, woone Sach woat die daut mieeschte freien, daut et dee nich mea jeft?

Jeschicht #6

Een gooda un een schlajchta Sän

 1. Waut wia Kain un Abel äare Oabeit?

 2. Waut wullen Kain un Abel Jehova jäwen?

 3. Wuarom freid Jehova sikj äwa Abel sien Jeschenkj, oba nich äwa Kain sient?

 4. Waut wia Kain fa een Mensch? Woo wull Jehova am halpen?

 5. Waut deed Kain, aus hee met sienen Brooda auleen oppe Stap wia?

 6. Waut wort met Kain, nodäm aus hee sienen Brooda dootjemoakt haud?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 4:2-26.

  1. Woo jeef Jehova Kain to vestonen, daut hee en Jefoa wia? (1. Mo. 4:7).

  2. Woo wees Kain, waut en sien Hoat wia? (1. Mo. 4:9).

  3. Waut helt Jehova doavon, wan oschuldje Menschen omjebrocht woaren? (1. Mo. 4:10; Jes. 26:21).

 2. Läs 1. Johanes 3:11-12.

  1. Wuarom wort Kain soo wuttich? Wuarom es ons daut eene Woarnunk? (1. Mo. 4:4-5; Spr. 14:30; 28:22, Neue-Welt-Übersetzung).

  2. Woo wiest de Bibel, daut wie Jehova kjennen tru sennen, uk wan de aundre en onse Famielje nuscht von Gott weeten wellen? (Psa. 27:10; Mat. 10:21-22).

 3. Läs Johanes 11:25.

  Waut vesprakjt Jehova aul dee, waut om Jerajchtichkjeits haulwen äa Läwen velieren? (Joh. 5:24).

Jeschicht #7

Een forchtloosa Maun

 1. Wuarom wia Henoch aundasch aus de aundre Menschen?

 2. Wuarom wieren de Menschen en Henoch siene Tiet soo schlajcht?

 3. Besee die mol daut Bilt. Waut fa schlajchte Dinja deeden de Menschen?

 4. Wuarom brukt Henoch väl Moot un Krauft?

 5. Woo lang läwden de Menschen to dee Tiet? Oba woo oolt wort Henoch?

 6. Woo jinkj daut met de Menschen wieda, nodäm aus Henoch jestorwen wia?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 5:21-24, 27.

  1. Waut fa een Veheltnis haud Henoch met Jehova? (1. Mo. 5:24).

  2. Wäa es no de Bibel no de Mensch, waut daut lenjste jeläft haft? Woo oolt wia dee, aus dee storf? (1. Mo. 5:27).

 2. Läs 1. Mose 6:5.

  Woo schlemm wort daut oppe Ieed, nodäm aus Henoch jestorwen wia? Woo es daut vondoag dän Dach? (2. Tim. 3:13).

 3. Läs Hebräa 11:5.

  Wuarom haud Gott eenen Jefaulen aun Henoch? Woo beloond Jehova am doafäa? (1. Mo. 5:22).

 4. Läs Judas 14-15.

  Woo kjenn wie aus Christen uk soo forchtloos sennen, aus Henoch wia, wan wie de Menschen fa dän Kjrich von Harmagedon woarnen? (2. Tim. 4:2; Heb. 13:6).

Jeschicht #8

Riesen oppe Ieed

 1. Waut deeden de Enjel, waut no Soton horchten?

 2. Wuarom wullen dise Enjel oppe Ieed läwen?

 3. Wuarom wia daut orrajcht, daut de Enjel hia oppe Ieed läwden soo aus Menschen?

 4. Woo wieren de Kjinja von dise Enjel?

 5. Waut deeden de Riesen? (See opp daut Bilt.)

 6. Waut fa een gooda Maun läwd no Henoch? Wuarom jleicht Gott dän?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 6:1-8.

  Woo wiest 1. Mose 6:6, daut Jehova daut nich endoont es, waut wie doonen? (Psa. 78:40-41; Spr. 27:11).

 2. Läs Judas 6.

  Wuarom sent de Enjel, “dee äare Väarajcht em Himmel nich bewoaden”, fa ons eene Woarnunk? (1. Kor. 3:5-9; 2. Pet. 2:9-10).

Jeschicht #9

De Noahkausten

 1. Äare woo väl wieren daut en Noah siene Famielje? Woo heeten siene dree Säns?

 2. Waut fa eene sondaboare Oabeit jeef Gott Noah opp? Wuarom sull dee daut doonen?

 3. Waut deeden de Menschen, aus Noah an säd, wuarom hee dän Kausten bud?

 4. Waut sull Noah met de Tieren doonen?

 5. Waut musten Noah un siene Famielje doonen, aus Gott de Däa von dän Noahkausten ieescht toojemoakt haud?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 6:9-22.

  1. Wuarom haud Gott eenen besondren Jefaulen aun Noah? (1. Mo. 6:9, 22).

  2. Waut helt Jehova von grausome Menschen? Von waut fa Tietvedrief sell wie doahäa wajchbliewen? (1. Mo. 6:11-12; Psa. 11:5; Friesen).

  3. Woo kjenn wie ons Noah toom Väabilt nämen, wan Jehova ons derch siene Organisazion waut sajen lat? (1. Mo. 6:22; 1. Joh. 5:3).

 2. Läs 1. Mose 7:1-9.

  Wuarom jeft ons daut Moot, daut Jehova Noah fa jerajcht tald, uk wan dee onvolkomen wia? (1. Mo. 7:1; Spr. 10:16, Neue-Welt-Übersetzung; Jes. 26:7).

Jeschicht #10

De groote Äwaschwamunk

 1. Wuarom kunn kjeena mea en dän Noahkausten nengonen, aus daut ieescht aunfunk to räajnen?

 2. Woo väl Doag leet Jehova daut räajnen? Woo huach wort daut Wota?

 3. Waut deed de Noahkausten, aus daut Wota emma hecha wort?

 4. Kunnen de Riesen de Äwaschwamunk äwaläwen? Waut wort met de Riesen äare Vodasch?

 5. Waut passieed fief Moonat lota met dän Noahkausten?

 6. Wuarom schekjt Noah eene Krauj rut?

 7. Wuahäa wist Noah, daut daut Wota aul wiet aufjetrocken wia?

 8. Waut säd Gott to Noah, aus see ieescht äwa een Joa en dän Kausten bennen jewast wieren?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 7:10-24.

  1. Woo jrintlich wort daut Läwen oppe Ieed utjerot? (1. Mo. 7:23).

  2. Woo lang dieed daut, bat daut Wota von de Sindflut aufjetrocken wia? (1. Mo. 7:24).

 2. Läs 1. Mose 8:1-17.

  Woo bewiest 1. Mose 8:17, daut Jehova sien Väanämen met de Ieed nich jeendat haft? (1. Mo. 1:22).

 3. Läs 1. Petrus 3:19-20.

  1. Waut fa eene Strof kjrieejen de ojjehuarsome Enjel, aus dee trigj nom Himmel fuaren? (Jud. 6).

  2. Woo bestoakjt de Berecht von Noah un siene Famielje ons Vetruen doaropp, daut Jehova sien Volkj raden kaun? (2. Pet. 2:9).

Jeschicht #11

De ieeschta Räajenboagen

 1. Waut deed Noah daut ieeschte, aus hee ut dän Noahkausten rutkjeem? (See opp daut Bilt.)

 2. Waut säd Gott no de groote Äwaschwamunk to Noah un siene Famielje, waut see doonen sullen?

 3. Waut vespruak Gott?

 4. Aun waut sell wie denkjen, wan wie eenen Räajenboagen seenen?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 8:18-22.

  1. Waut kjenn wie Jehova vondoag jäwen, waut fa am soo es aus een ‘scheenet Jeroch’? (1. Mo. 8:21; Heb. 13:15-16).

  2. Waut säd Jehova äwa daut Menschenhoat? Wuafäa mott wie doahäa oppaussen? (1. Mo. 8:21; Mat. 15:18-19).

 2. Läs 1. Mose 9:9-17.

  1. Waut fa eenen Bunt muak Jehova met aulet Läwen oppe Ieed? (1. Mo. 9:10-11).

  2. Fa woo lang woat de Räajenboagen-Bunt bestonen bliewen? (1. Mo. 9:16, Friesen).

Jeschicht #12

De Menschen buen eenen huagen Torm

 1. Wäa wia Nimrod? Jleicht Gott dän?

 2. Besee die mol daut Bilt. Wuarom doonen de Menschen hia Tieejlen strikjen?

 3. Wuarom jefoll Jehova daut nich, daut de Menschen dän Torm buden?

 4. Waut deed Gott, daut de Menschen nich wiedabuen kunnen?

 5. Woo heet de Staut, wua dee dän Torm buden? Waut meent dis Nomen?

 6. Waut deeden de Menschen, aus Gott äare Sproak derchenaunda jebrocht haud?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Spricha 3:31.

  Waut wia Nimrod fa een Mensch? Woo deent ons daut aus Woarnunk? (Psa. 11:5).

 2. Läs 1. Mose 11:1-9.

  Wuarom buden de Menschen dän Torm? Wuarom kunn de gaunze Sach nich goot utkomen? (1. Mo. 11:4; Spr. 16:18; Joh. 5:44).

Jeschicht #13

Gott sien Frint Abraham

 1. Woo wieren de Menschen en de Staut Ur?

 2. Wäa es de Maun opp daut Bilt? Wanea wort dee jebuaren? Wua wond dee?

 3. Waut säd Gott to Abraham, waut hee doonen sull?

 4. Wuarom wort Abraham Gott sien Frint jenant?

 5. Wäa trock met Abraham toop von Ur wajch?

 6. Waut säd Gott to Abraham, aus dee no Kanaan kjeem?

 7. Waut vespruak Gott Abraham, aus dee 99 Joa oolt wia?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 11:27-32.

  1. Woo wia Loot em Frintschoft met Abraham? (1. Mo. 11:27).

  2. Wuahäa weet wie, daut Abraham de Famielje aunleid, no Kanaan to trakjen, wan daut doch sajcht, daut Terach daut deed? Wuarom deed Abraham daut? (1. Mo. 11:31; Apj. 7:2-4).

 2. Läs 1. Mose 12:1-7.

  Waut fa een Vespräakjen deed Jehova noch to sienen Bunt met Abraham toojäwen, aus dee ieescht en Kanaan wia? (1. Mo. 12:7).

 3. Läs 1. Mose 17:1-8, 15-17.

  1. Waut fa eenen Nomen jeef Gott Abram opp, aus dee 99 Joa oolt wia, un wuarom deed hee daut? (1. Mo. 17:5).

  2. Waut vespruak Jehova Sara? (1. Mo. 17:15-16).

 4. Läs 1. Mose 18:9-19.

  1. Waut woat en 1. Mose 18:19 jesajcht, waut fa eene Veauntwuatunk een Voda haft? (5. Mo. 6:6-7; Efs. 6:4).

  2. Waut fa eene Erfoarunk muak Sara, waut wiest, daut wie ver Jehova nuscht plietsch hoolen kjennen? (1. Mo. 18:12, 15; Psa. 44:22).

Jeschicht #14

Gott stalt Abraham oppe Proow

 1. Waut haud Gott Abraham vesproaken? Woo hilt Gott sien Vespräakjen?

 2. Woo stald Gott Abraham oppe Proow? (See opp daut Bilt.)

 3. Waut deed Abraham, uk wan hee daut nich vestonen kunn, wuarom Gott daut haben wull?

 4. Waut passieed, aus Abraham daut Massa neem un sienen Sän dootmoaken wull?

 5. Woo stoakj wia Abraham sien Gloowen aun Gott?

 6. Waut sull Abraham opfren enne Städ sienen Sän Isaak? Woo sorjd Gott doafäa?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 21:1-7.

  Wuarom deed Abraham sienen Sän Isaak beschnieden, aus dee acht Doag oolt wia? (1. Mo. 17:10-12; 21:4).

 2. Läs 1. Mose 22:1-18.

  Woo bewees Isaak, daut hee sienen Voda unjadon wia? Woo wees daut opp waut jratret han, waut lota noch komen wudd? (1. Mo. 22:7-9; 1. Kor. 5:7; Filip. 2:8-9).

Jeschicht #15

Loot siene Fru kjikjt sikj om

 1. Wuarom trocken Abraham un Loot uteneen?

 2. Wuarom wull Loot en Sodom wonen?

 3. Woo wieren de Menschen en Sodom?

 4. Fa waut deeden twee Enjel Loot woarnen?

 5. Wuarom wort Loot siene Fru to eenen Soltsteen?

 6. Waut kjenn wie von dise Jeschicht lieren?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 13:5-13.

  Woo kjenn wie ons Abraham toom Väabilt nämen, wan wie ons met wäm oneenich sent? (1. Mo. 13:8-9; Reem. 12:10; Filip. 2:3-4).

 2. Läs 1. Mose 18:20-33.

  Woo wiest de Unjahoolunk, waut Jehova met Abraham haud, daut Jehova un Jesus jerajcht rechten woaren? (1. Mo. 18:25-26; Mat. 25:31-33).

 3. Läs 1. Mose 19:1-29.

  1. Waut helt Gott von Jeschlajchtsvekjia tweschen dautselwje Jeschlajcht, soo aus dis Berecht wiest? (1. Mo. 19:5, 13; 3. Mo. 20:13).

  2. Waut wia de Unjascheet tweschen Loot un Abraham, wan daut doarom jinkj, Jehova to jehorchen? Waut lieet ons daut? (1. Mo. 19:15-16, 19-20; 22:3).

 4. Läs Lukas 17:28-32.

  Woo wia Loot siene Fru äwa daut irdische jesonnen? Wuarom deent ons daut aus eene Woarnunk? (Luk. 12:15; 17:31-32; Mat. 6:19-21, 25).

 5. Läs 2. Petrus 2:6-8.

  Woo sell wie, soo aus Loot, de gottloose Welt rom ons aunseenen? (Hes. 9:4; 1. Joh. 2:15-17).

Jeschicht #16

Eene goode Fru fa Isaak

 1. Wäa sent de Jung un de Mejal opp daut Bilt?

 2. Waut deed Abraham, om eene Fru fa sienen Sän Isaak to finjen? Wuarom deed hee daut?

 3. Woo horcht Gott no daut Jebäd von Abraham sienen Deena?

 4. Waut säd Rebecka, aus see ar fruagen, aus see sikj wull met Isaak befrieen?

 5. Waut muak Isaak wada schaftich?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 24:1-67.

  1. Woo bewees Rebecka sikj aus eene goode Fru, aus see Abraham sienen Deena biem Borm troff? (1. Mo. 24:17-20; Spr. 31:17, 31).

  2. Woo jeef Abraham een goodet Väabilt fa Christen, aus hee eene Fru fa Isaak socht? (1. Mo. 24:37-38; 1. Kor. 7:39; 2. Kor. 6:14).

  3. Wuarom sell wie ons Tiet nämen toom nodenkjen, soo aus Isaak deed? (1. Mo. 24:63; Psa. 77:13; Filip. 4:8).

Jeschicht #17

Een sea veschiednet Poakje

 1. Wäa wieren Esau un Jakob? En waut wieren dee beid veschieden?

 2. Woo oolt wieren Esau un Jakob, aus äare Groospape Abraham storf?

 3. Waut deed Esau, waut siene Elren sea truarich muak?

 4. Wuarom wort Esau sea doll äwa sienen Brooda Jakob?

 5. Waut säd Isaak to sienen Sän Jakob, waut hee doonen sull?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 25:5-11, 20-34.

  1. Waut säd Jehova äwa Rebecka äare twee Säns verut? (1. Mo. 25:23).

  2. Woo veschieden dochten Jakob un Esau äwa daut Jeburtsrajcht? (1. Mo. 25:31-34).

 2. Läs 1. Mose 26:34-35; 27:1-46 un 28:1-5.

  1. Aun waut wia to seenen, daut Esau jeistliche Dinja nich wieetschazen deed? (1. Mo. 26:34-35; 27:46).

  2. Waut säd Isaak to Jakob, waut hee doonen sull, daut Gott am säajnen wudd? (1. Mo. 28:1-4).

 3. Läs Hebräa 12:16-17.

  Woo kjemt daut met Menschen ut, dee heilje Dinja nich schazen, soo aus daut aun Esau to seenen wia?

Jeschicht #18

Jakob jeit no Haran

 1. Wäa es de Mejal opp daut Bilt? Woo deed Jakob ar halpen?

 2. Waut must Jakob doonen, daut hee sikj kunn met Rahel befrieen?

 3. Waut deed Laban aun dän Dach, aus Jakob un Rahel sikj befrieen wullen?

 4. To waut wia Jakob reed, daut hee sikj kunn met Rahel befrieen?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 29:1-30.

  1. Woo bewees Jakob, daut hee opprechtich wia, uk wan Laban am unjagonen deed? Waut kjenn wie doavon lieren? (1. Mo. 29:26-28; Mat. 5:37).

  2. Waut es de Unjascheet tweschen bloos veleeft sennen un wäm werkjlich leewen, soo aus de Jeschicht von Jakob wiest? (1. Mo. 29:18, 20, 30; Leet 8:6).

  3. Waut fa vea Frues jehieeden schlieslich to Jakob siene Famielje, met dee hee lota Säns haud? (1. Mo. 29:23-24, 28-29).

Jeschicht #19

Jakob haft eene groote Famielje

 1. Woo heeten de sas Säns, waut Jakob met Lea haud?

 2. Waut fa twee Säns haud Lea äare Kjäakjsche Silpa?

 3. Woo heeten de twee Säns von Rahel äare Kjäakjsche Bilha?

 4. Waut fa twee Säns haud Rahel? Waut passieed, aus see äaren tweeden Sän kjrieech?

 5. Woo väl Säns haud Jakob em gaunzen? (See opp daut Bilt.) Wäa staumd von dee auf?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 29:32-35; 30:1-26 un 35:16-19.

  Woo deeden Hebräa foaken de Nomes fa äare Säns utsieekjen, soo aus daut bie Jakob siene twalf Säns to seenen es?

 2. Läs 1. Mose 37:35.

  Wuahäa weet wie, daut Jakob miere Dajchta haud, uk wan enne Bibel bloos Dina biem Nomen jenant woat? (1. Mo. 37:34-35).

Jeschicht #20

Dina kjemt em Trubbel

 1. Wuarom wullen Abraham un Isaak nich haben, daut äare Kjinja sikj sullen met Menschen von Kanaan befrieen?

 2. Jefoll Jakob daut, daut siene Dochta met de Mejalen von Kanaan toop wia?

 3. Wäa es de Maun opp daut Bilt, waut doa no Dina kjikjt? Waut fa schlajchtet deed dee?

 4. Waut deeden Dina äare Breeda Simeon un Levi, aus dee to hieren kjrieejen, waut doa jeworden wia?

 5. Woo jefoll Jakob daut, waut Simeon un Levi jedonen hauden?

 6. Wuamet funk de gaunza Trubbel aun?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 34:1-31.

  1. Wuarom wia Dina nich gaunz oschuldich bie daut, waut Sichem ar aundeed? (Gal. 6:7).

  2. Woo kjennen junge Menschen wiesen, daut see sikj daut to Hoaten nämen, waut met Dina passieed? (Spr. 13:20; 1. Kor. 15:33; 1. Joh. 5:19).

Jeschicht #21

Josef siene Breeda sent spietich äwa am

 1. Wuarom wieren Josef siene Breeda am aufjenstich? Waut deeden dee doahäa?

 2. Waut wullen Josef siene Breeda ieeschtlich met am doonen? Oba waut säd Ruben?

 3. Waut deeden dee met Josef, aus doa ismaelitische Haundelsmana vebiekjeemen?

 4. Waut deeden Josef siene Breeda, daut äa Voda jleewen sull, Josef wia doot?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 37:1-35.

  1. Woo kjennen Christen sikj Josef toom Väabilt nämen, wan see von eene schwoare Sind enne Christenvesaumlunk weeten? (1. Mo. 37:2; 3. Mo. 5:1; 1. Kor. 1:11).

  2. Waut brocht Josef siene Breeda doatoo, met äaren ieejnen Brooda soo ontru to vefoaren? (1. Mo. 37:11, 18; Spr. 27:4; Jak. 3:14-16).

  3. Waut es gaunz natieedlich, wan eena truat, soo aus daut aun Jakob to seenen wia? (1. Mo. 37:35; Joh. 11:33-36).

Jeschicht #22

Josef em Jefenkjnis

 1. Woo oolt wia Josef, aus hee no Ägipten jebrocht wort? Waut wort doa met am?

 2. Wuarom kjeem Josef em Jefenkjnis nenn?

 3. Wuatoo wort Josef em Jefenkjnis aunjestalt?

 4. Waut deed Josef em Jefenkjnis fa dän Enschenkja un dän Brootbakja?

 5. Waut wort met Josef, aus de Enschenkja ieescht utem Jefenkjnis buten wia?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 39:1-23.

  En Josef siene Tiet jeef daut noch kjeen jeschräwnet Jesaz, wua Gott Ehebruch veboden haud. Wuarom rand Josef doawäajen von Potifar siene Fru wajch? (1. Mo. 2:24; 20:3; 39:9).

 2. Läs 1. Mose 40:1-23.

  1. Waut fa eenen Droom haud de Enschenkja? Waut fa eene Diedunk jeef Josef met Jehova siene Help? (1. Mo. 40:9-13).

  2. Waut dreemd dän Brootbakja? Waut bedied dän sien Droom? (1. Mo. 40:16-19).

  3. Woo es de trua un weisa Kjnajcht vondoag krakjt soo jesonnen, aus Josef wia? (1. Mo. 40:8; Psa. 36:10; Joh. 17:17; Apj. 17:2-3).

  4. Woo jeft 1. Mose 40:20, 22 auntovestonen, daut et fa Christen nich rajcht es, dän Jeburtsdach to fieren? (Liera 7:1; Mar. 6:21-28).

Jeschicht #23

Dän Farao siene Dreem

 1. Waut haud de Farao eene Nacht?

 2. Wuarom docht de Enschenkja schlieslich aun Josef?

 3. Waut fa twee Dreem haud de Farao? (See opp daut Bilt.)

 4. Waut säd Josef, waut de Dreem bedieden deeden?

 5. Woo wort Josef de tweeda von daut väaschte en Ägipten?

 6. Wuarom kjeemen Josef siene Breeda no Ägipten? Wuarom kjanden dee Josef nich?

 7. Waut fa een Droom foll Josef nu bie? Waut wist Josef dan?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 41:1-57.

  1. Woo jeef Josef Jehova de Iea? Woo kjennen Christen sikj am toom Väabilt nämen? (1. Mo. 41:16, 25, 28; Mat. 5:16; 1. Pet. 2:12).

  2. Wuarom kaun eena dän Unjascheet tweschen Jehova sien Volkj un de faulsche Christen met de Joaren von Äwafluss un de Joaren von Knaupheit en Ägipten vejlikjen? (1. Mo. 41:29-30; Amos 8:11-12).

 2. Läs 1. Mose 42:1-8 un 50:20.

  Es daut orrajcht, wan Jehova siene Aunbäda sikj ver wäm bekjen ut Achtunk fa dän sien Aumt, wan de Menschen daut doa em Launt soo haben? (1. Mo. 42:6).

Jeschicht #24

Josef stalt siene Breeda oppe Proow

 1. Wuarom säd Josef to siene Breeda, see wieren Spionen?

 2. Wuarom leet Jakob sienen jinjsten Sän Benjamin met no Ägipten gonen?

 3. Woo kjeem Josef sien selwanet Kuffel en Benjamin sienen Sak nenn?

 4. Wuatoo wia Juda reed, daut Benjamin friekjeem?

 5. Hauden Josef siene Breeda sikj jeendat?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 42:9-38.

  Waut kjennen veauntwuatliche Mana en Jehova siene Organisazion sikj ut 1. Mose 42:18 rutnämen? (Neh. 5:15; 2. Kor. 7:1-2).

 2. Läs 1. Mose 43:1-34.

  1. Aun waut wia to seenen, daut Juda siene Breeda väastunt, uk wan Ruben de Ieeschtjebuarna wia? (1. Mo. 43:3, 8-9; 44:14, 18; 1. Chr. 5:2).

  2. Waut deed Josef, woomäajlich om siene Breeda oppe Proow to stalen? Wuarom deed hee daut? (1. Mo. 43:33-34).

 3. Läs 1. Mose 44:1-34.

  1. Waut fa eene Lest brukt Josef, daut siene Breeda am nich kjanen sullen? (1. Mo. 44:5, 15; 3. Mo. 19:26).

  2. Aun waut wia to seenen, daut Josef siene Breeda nich mea aufjenstich wieren? (1. Mo. 44:13, 33-34).

Jeschicht #25

De Famielje trakjt no Ägipten

 1. Waut deeden Josef siene Breeda, aus hee an säd, wäa hee wia?

 2. Waut säd Josef gaunz leeftolich to siene Breeda?

 3. Waut säd de Farao, aus dee daut to hieren kjrieech, daut Josef siene Breeda jekomen wieren?

 4. Äare woo väl wieren daut en Jakob siene Famielje, aus see no Ägipten trocken?

 5. Woo wort Jakob siene Famielje jenant? Wuarom worden dee soo jenant?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Mose 45:1-28.

  Woo wiest de Jeschicht von Josef, daut Jehova eenen Plon, dee jedocht es toom siene Deena schoden, soo lenkjen kaun, daut doa tolatst waut goodet bie rutkjemt? (1. Mo. 45:5-8; Jes. 8:10; Filip. 1:12-14).

 2. Läs 1. Mose 46:1-27.

  Waut vespruak Jehova Jakob oppem Wajch no Ägipten? (1. Mo. 46:1-4).

Jeschicht #26

Hiob blift Gott tru

 1. Wäa wia Hiob?

 2. Waut docht Soton, waut hee doonen kunn? Oba kunn dee daut?

 3. Waut jeef Jehova Soton frie? Woosoo deed Jehova daut?

 4. Wuarom säd Hiob siene Fru to am: ‘Flieekj Gott ut un stoaw!’? (See opp daut Bilt.)

 5. Besee die mol daut tweede Bilt. Woo deed Jehova Hiob beloonen? Wuarom deed Jehova daut?

 6. Woo woat Jehova ons beloonen, wan wie am soo tru sent, aus Hiob wia?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Hiob 1:1-22.

  Waut kjennen Christen vondoag von Hiob lieren? (Hiob 1:1; Filip. 2:15; 2. Pet. 3:14).

 2. Läs Hiob 2:1-13.

  Woo vehilt Hiob sikj, aus Soton Ojjlekj äwa an brocht, oba woo vehilt siene Fru sikj? (Hiob 2:9-10; Spr. 19:3; Micha 7:7; Mal. 3:14).

 3. Läs Hiob 42:10-17.

  1. Woo wort Jesus uk soo beloont aus Hiob, wiels hee Jehova tru wia? (Hiob 42:12; Filip. 2:9-11).

  2. Wuarom kaun ons daut Moot jäwen, wan wie seenen, woo Jehova Hiob säajend, wiels dee am tru bleef? (Hiob 42:10, 12; Heb. 6:10; Jak. 1:2-4, 12; 5:11).

Jeschicht #27

Een beesa Kjennich en Ägipten

 1. Besee die mol daut Bilt. Waut es daut fa een Maun met de Pitsch? Wäm vekjielt dee?

 2. Waut wort met de Israeliten, aus Josef ieescht jestorwen wia?

 3. Wuarom kjrieejen de Ägipta Angst fa de Israeliten?

 4. Waut säd de Farao to de Nursen, waut de israelitische Frues holpen, wan dee een Bäbe kjrieejen?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 2. Mose 1:6-22.

  1. Woo funk Jehova aun, sien Vespräakjen to erfellen, waut hee Abraham jejäft haud? (2. Mo. 1:7; 1. Mo. 12:2; Apj. 7:17).

  2. Woo beweesen de hebräische Bäbenursen, daut see daut Läwen aus heilich aunsagen? (2. Mo. 1:17; 1. Mo. 9:6).

  3. Woo worden de Nursen doafäa beloont, daut see Jehova tru wieren? (2. Mo. 1:20-21; Spr. 19:17).

  4. Woo wull Soton daut vehinjren, waut Jehova met dän vesproaknen Nokomen von Abraham em Väanämen haud? (2. Mo. 1:22; Mat. 2:16).

Jeschicht #28

De kjliena Moses woat jerat

 1. Wäa es daut Bäbe opp daut Bilt? Wäa es de schmocke Fru?

 2. Waut deed Moses siene Mame, om am to raden?

 3. Wäa es de kjliene Mejal opp daut Bilt? Waut sull dee doonen?

 4. Waut säd Mirjam to dän Farao siene Dochta, aus dee daut Bäbe funk?

 5. Waut säd de Kjennichsdochta to Moses siene Mame?

Toosauzfroag:

 1. Läs 2. Mose 2:1-10.

  Wuarom kunn Moses siene Mutta äaren kjlienen Jung opptrakjen un belieren? Waut kjennen Elren vondoag doavon lieren? (2. Mo. 2:9-10; 5. Mo. 6:6-9; Spr. 22:6; Efs. 6:4; 2. Tim. 3:15).

Jeschicht #29

Moses mott wajchranen

 1. Wua wia Moses groot jeworden? Oba waut wist hee äwa siene Elren?

 2. Waut deed Moses, aus hee 40 Joa oolt wia?

 3. Waut säd Moses to eenen israelitischen Maun, waut met eenen aundren feiten deed? Waut säd de Maun to Moses?

 4. Wuarom must Moses Ägipten veloten?

 5. Wua rand Moses han? Wäm lieed hee dort kjanen?

 6. Waut deed Moses doa 40 Joa lank?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 2. Mose 2:11-25.

  Woo bewees Moses, daut hee Jehova un sien Volkj tru wia, uk wan hee joarenlank wia en de Ägipta äare Weisheit utjelieet worden? (2. Mo. 2:11-12; Heb. 11:24).

 2. Läs Aposteljeschicht 7:22-29.

  Waut kjenn wie doavon lieren, daut Moses selfst vesocht, de Israeliten von äare Sklowarie en Ägipten frietomoaken? (Apj. 7:23-25; 1. Pet. 5:6, 10).

Jeschicht #30

Daut brennende Bosch

 1. Woo heet de Boajch opp daut Bilt?

 2. Waut sach Moses, aus hee met siene Schop bat dän Boajch kjeem?

 3. Waut säd eene Stemm ut daut brennende Bosch? Wäms Stemm wia daut?

 4. Waut säd Moses, aus Gott haben wull, hee sull de Israeliten ut Ägipten rutbrinjen?

 5. Waut sull Moses sajen, wan de Israeliten fruagen, wäa am jeschekjt haud?

 6. Woo wudd Moses bewiesen kjennen, daut Gott am jeschekjt haud?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 2. Mose 3:1-22.

  Woo wiest Moses siene Erfoarunk ons, daut Jehova ons biesteit, wan wie ons fa eene Oppgow em Deenst fa am nich fäich feelen? (2. Mo. 3:11, 13; 2. Kor. 3:5-6).

 2. Läs 2. Mose 4:1-20.

  1. Woo haud Moses sikj en de 40 Joa jeendat, waut hee en Midian jewast wia? Waut kjennen deejanje, waut en de Christenvesaumlunk no Väarajchten sträwen, doavon lieren? (2. Mo. 2:11-12; 4:10, 13; Micha 6:8; 1. Tim. 3:1, 6, 10).

  2. Wuaropp kjenn wie ons veloten, wan Jehova ons derch siene Organisazion trajchtwiest, soo aus daut aun Moses to seenen wia? (2. Mo. 4:12-14; Psa. 103:14; Heb. 12:4-11).

Jeschicht #31

Moses un Aaron gonen no dän Farao

 1. Aus Moses un Aaron de Israeliten de Wunda weesen, waut jleewden dee an dan?

 2. Waut säden Moses un Aaron to dän Farao? Waut wia dän Farao siene Auntwuat?

 3. Waut passieed, aus Aaron sienen Stock no de Ieed schmeet? (See opp daut Bilt.)

 4. Woo deed Jehova dän Farao waut biebrinjen? Oba waut deed de Farao?

 5. Waut passieed no de tieende Ploag?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 2. Mose 4:27-31 un 5:1-23.

  Waut meend de Farao doamet, aus dee säd: “Ekj weet nich wäa de HAR es”? (2. Mo. 5:2; 1. Sam. 2:12; Reem. 1:21).

 2. Läs 2. Mose 6:1-13, 26-30.

  1. Woo es daut jemeent, daut Abraham, Isaak un Jakob Jehova nich biem Nomen kjanden? (2. Mo. 3:13-14, Neue-Welt-Übersetzung [NW]; 6:3; 1. Mo. 12:8, NW).

  2. Waut fa een Jefeel jeft ons daut, to weeten, daut Jehova Moses eene Oppgow aunvetrud, uk wan Moses sikj doatoo nich fäich feeld? (2. Mo. 6:12, 30; Luk. 21:13-15).

 3. Läs 2. Mose 7:1-13.

  1. Waut kjennen Gott siene Deena vondoag von Moses un Aaron lieren, dee dän Farao forchtloos Jehova siene Bootschoften metdeelden? (2. Mo. 7:2-3, 6; Apj. 4:29-31).

  2. Woo bewees Jehova, daut hee de Jetta von Ägipten wiet äwaläajen wia? (2. Mo. 7:12; 1. Chr. 29:12).

Jeschicht #32

De tieen Ploagen

 1. Waut wieren de ieeschte dree Ploagen, waut Jehova opp Ägipten komen leet? (See opp de Bilda.)

 2. Waut wia bie de ieeschte dree Ploagen aundasch aus bie de äwaje?

 3. Waut passieed bie de vieede, de fefte un de saste Ploag?

 4. Waut wieren de säwende, de achte un de näajende Ploag?

 5. Waut säd Jehova, waut de Israeliten ver de tieende Ploag doonen sullen?

 6. Waut wia de tieende Ploag? Waut passieed doano?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 2. Mose 7:19-29 un 8:1-19.

  1. De ägiptische Priestasch kunnen de ieeschte twee Ploagen met äare Zaubarie nodoonen. Oba waut musten dee no de dredde Ploag toostonen? (2. Mo. 8:14-15; Mat. 12:24-28).

  2. Woo bewees de vieede Ploag, daut Jehova sien Volkj beschitzen kaun? Woo kaun ons daut Moot jäwen, wan wie aun de “groote Bedrenjnis” denkjen? (2. Mo. 8:18-19; Opb. 7:13-14, Friesen; 2. Chr. 16:9).

 2. Läs 2. Mose 8:20; 9:3, 6, 10-11, 14, 16, 23-25 un 10:13-15, 21-23.

  1. Waut fa twee Gruppen worden derch de 10 Ploagen beschämt? Woo denkj wie doahäa äwa dise beid Gruppen vondoag? (2. Mo. 8:6, 14-15; 9:14).

  2. Woo halpt ons 2. Mose 9:16 to vestonen, wuarom Jehova Soton bat nu haft bestonen loten? (Reem. 9:21-22).

 3. Läs 2. Mose 12:21-32.

  Woo worden bie daut Passa väle Menschen jerat? Wuaropp wees daut Passa han? (2. Mo. 12:21-23; Joh. 1:29; Reem. 5:18-19, 21; 1. Kor. 5:7).

Jeschicht #33

Derch daut Roode Mäa

 1. Woo väl israelitische Mana trocken met äare Frues un Kjinja toop von Ägipten wajch? Wäa veleet noch met an toop?

 2. Waut docht de Farao, aus de Israeliten ieescht wajch wieren? Waut deed dee dan?

 3. Waut deed Jehova, daut de Ägipta sien Volkj nich kunnen aunkomen?

 4. Waut passieed, aus Moses sienen Stock äwa daut Roode Mäa hilt? Waut deeden de Israeliten dan?

 5. Waut passieed, aus de Ägipta de Israeliten hinjaraun juagen em Mäa nenn?

 6. Woo weesen de Israeliten, daut see froo un dankboa wieren, daut Jehova an jerat haud?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 2. Mose 12:33-36.

  Woo sorjd Jehova doafäa, daut sien Volkj betolt wort fa aul de Joaren, wua see de Ägipta aus Sklowen jedeent hauden? (2. Mo. 3:21-22; 12:35-36).

 2. Läs 2. Mose 14:1-31.

  Waut kjennen Moses siene Wieed en 2. Mose 14:13-14 fa Jehova siene Deena bedieden, wan de Kjrich von Harmagedon kjemt? (2. Chr. 20:17; Psa. 91:8).

 3. Läs 2. Mose 15:1-8, 20-21.

  1. Wuarom sell wie Leeda sinjen, om Jehova to lowen? (2. Mo. 15:1-2; Psa. 105:2-3; Opb. 15:3-4).

  2. Woo kjennen christliche Frues sikj Mirjam un de aundre Frues toom Väabilt nämen, dee Jehova aum Rooden Mäa lowen deeden? (2. Mo. 15:20-21; Psa. 68:11, Neue-Welt-Übersetzung).

Jeschicht #34

Eene niee Sort Äten

 1. Besee die mol daut Bilt. Waut läsen de Israeliten hia oppe Ieed toop, un woo nanden see daut?

 2. Woo väl Mauna durwen de Israeliten opp eemol toopläsen? Waut sullen see nich doonen?

 3. Waut sullen de Israeliten aun dän sasten Dach doonen? Wuarom sullen see daut doonen?

 4. Waut fa een Wunda deed Jehova met daut Mauna aun dän säwenden Dach?

 5. Woo lang jeef Jehova de Israeliten daut Mauna to äten?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 2. Mose 16:1-36 un 4. Mose 11:7-9.

  1. Woo wiest 2. Mose 16:8, daut wie deejanje achten sellen, waut en de Christenvesaumlunk derch dän heiljen Jeist en een Aumt enjesat sent? (Heb. 13:17).

  2. Waut holp de Israeliten en de Wiltnis, jieda Dach doaraun to denkjen, daut see von Jehova aufhenjich wieren? (2. Mo. 16:14-16, 35; 5. Mo. 8:2-3).

  3. Waut säd Jesus, wuafäa daut Mauna een Väabilt wia? Woo kaun dit “Broot vom Himmel” ons nutzen? (Joh. 6:31-35, 40).

 2. Läs Josua 5:10-12.

  Woo väl Joa eeten de Israeliten daut Mauna, un woo worden see doaderch aufjeprooft? Waut lieet ons dis Berecht? (2. Mo. 16:35; 4. Mo. 11:4-6; 1. Kor. 10:10-11).

Jeschicht #35

Jehova jeft Israel siene Jesazen

 1. No waut fa eene Städ kjeemen de Israeliten ojjefäa twee Moonat nodäm aus see Ägipten veloten hauden?

 2. Waut wull Jehova haben, waut de Israeliten doonen sullen? Waut säd daut Volkj doatoo?

 3. Wuarom jeef Jehova Moses twee Steentoflen?

 4. Wieren de Tieen Jebooten de eensje Jesazen, waut Jehova de Israeliten jeef?

 5. Waut säd Jesus Christus, woont de beid wichtichste Jesazen wieren?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 2. Mose 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18 un 31:18.

  Woo halpt ons 2. Mose 19:8 to vestonen, waut daut bediet, sikj Jehova hantojäwen? (Mat. 16:24; 1. Pet. 4:1-3).

 2. Läs 5. Mose 6:4-6; 3. Mose 19:18 un Matäus 22:36-40.

  Woo bewiesen Christen äare Leew to Gott un toom Näakjsten? (Mar. 6:34; Apj. 4:20; Reem. 15:2).

Jeschicht #36

Daut goldne Kaulf

 1. Waut doonen de Menschen doa opp daut Bilt? Wuarom deeden dee daut?

 2. Wuarom wort Jehova doll äwa daut Volkj? Waut deed Moses, aus hee sach, waut de Israeliten deeden?

 3. Waut befool Moses eenje Mana to doonen?

 4. Waut kjenn wie von dise Jeschicht lieren?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 2. Mose 32:1-35.

  1. Waut helt Jehova doavon, wan de faulsche Relijion met de woare Aunbädunk vemischt woat, soo aus dise Jeschicht wiest? (2. Mo. 32:4-6, 10; 1. Kor. 10:7, 11).

  2. Wuarom motten Christen väasechtich sennen, wan daut om Tietvedrief jeit, soo aus sinjen ooda daunzen? (2. Mo. 32:18-19; Efs. 5:15-16; 1. Joh. 2:15-17).

  3. Wuarom es de Staum Levi een goodet Väabilt doarenn, fa daut rajchte entostonen? (2. Mo. 32:25-28; Psa. 18:26).

Jeschicht #37

Daut Aunbädungszelt

 1. Waut es daut fa een Zelt opp daut Bilt? Wuatoo wort daut jebrukt?

 2. Wuarom säd Jehova to Moses, daut Zelt sull soo jemoakt, daut daut leicht jinkj uteneen to nämen?

 3. Waut es daut fa een Kausten en de kjliene Stow? Waut wia doa bennen?

 4. Wäm deed Jehova toom Huagen Priesta wälen? Waut must de Huaga Priesta doonen?

 5. Waut fa dree Sachen wieren en de jratre Stow von daut Zelt bennen?

 6. Waut fa twee Sachen wieren doa buten ver daut Zelt? To waut worden dee jebrukt?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 2. Mose 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8 un 28:1.

  Waut hauden de Cheruben to bedieden, waut opp de “Kjist met de Jebooten” wieren? (2. Mo. 25:20, 22; 4. Mo. 7:89; 2. Kjen. 19:15).

 2. Läs 2. Mose 30:1-10, 17-21; 34:1-2 un Hebräa 9:1-5.

  1. Wuarom musten de Priestasch onbedinjt kjarpalich rein sennen, wan dee en daut Aunbädungszelt deenden? Waut kjenn wie doavon lieren? (2. Mo. 30:18-21; 40:30-31; Heb. 10:22).

  2. Woo wees de Apostel Paulus, daut daut Aunbädungszelt un de Jesazesbunt aul nich mea jeltich wieren, aus hee sienen Breef aun de hebräische Christen schreef? (Heb. 9:1, 9; 10:1).

Jeschicht #38

De twalf Spionen

 1. Besee die mol daut Bilt. Woo lat die dän Pungel Wiendruwen? Wua kjeem dee häa?

 2. Wuarom schekjt Moses twalf Spionen no Kanaan?

 3. Waut säden tieen von de Spionen, aus see trigjkjeemen?

 4. Woo beweesen twee von de Spionen, daut see opp Jehova vetruden? Wäa wieren daut, dee beid?

 5. Wuarom wort Jehova doll? Waut säd hee to Moses?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 4. Mose 13:1-33.

  1. Wäa wort utjewält, daut Launt Kanaan uttoforschen? Waut fa eene besondre Jeläajenheit hauden dee doaderch? (4. Mo. 13:2-3, 18-20).

  2. Wuarom wieren Josua un Kaleb aundasch jesonnen aus de aundre Spionen? Waut lieet ons daut? (4. Mo. 13:28-30; Mat. 17:20; 2. Kor. 5:7, Friesen).

 2. Läs 4. Mose 14:1-38.

  1. Wuarom sell wie äwa Jehova siene Veträda oppe Ieed nich grumsaujen? (4. Mo. 14:2-3, 27; Mat. 25:40, 45; 1. Kor. 10:10).

  2. Woo wiest 4. Mose 14:24 ons, daut Jehova sikj fa jiedren eenen von siene Deena perseenlich intressieet? (1. Kjen. 19:18; Spr. 15:3).

Jeschicht #39

Aaron sien Stock blieecht

 1. Wäa stald sikj jäajen Moses un Aaron? Waut säden dee to Moses?

 2. Waut säd Moses to Korach un siene 250 Mana, waut see doonen sullen?

 3. Waut säd Moses dan to daut Volkj? Waut passieed, aus Moses daut ieescht jesajcht haud?

 4. Waut passieed met Korach un siene 250 Mana?

 5. Waut deed Aaron sien Sän Eleasar met de doodje Mana äare Paunen? Wuarom sull hee daut doonen?

 6. Wuarom leet Jehova Aaron sienen Stock blieejen? (See opp daut Bilt.)

Toosauzfroagen:

 1. Läs 4. Mose 16:1-35 un 17:1-14.

  1. Waut deeden Korach un siene Aunhenja? Wuarom stalden dee sikj doaderch jäajen Jehova? (4. Mo. 16:9-10, 18; 3. Mo. 10:1-2; Spr. 11:2).

  2. Waut fa eene faulsche Meeninj hauden Korach un de 250 “Leida vom Volkj”? (4. Mo. 16:1-3; Spr. 15:33; Jes. 49:7).

 2. Läs 4. Mose 17:16-26.

  1. Waut jeef daut auntovestonen, daut Aaron sien Stock utleet? Wuarom säd Jehova, de Stock sull en de Bundeskjist oppbewoat woaren? (4. Mo. 17:20, 23, 25; Heb. 9:4).

  2. Waut fa eene wichtje Lia es ons daut Wunda met Aaron sienen Stock? (4. Mo. 17:25; Apj. 20:28; Filip. 2:14; Heb. 13:17).

Jeschicht #40

Moses schleit dän Steen

 1. Woo sorjd Jehova fa de Israeliten, aus see enne Wiltnis wieren?

 2. Äwa waut bekloagden de Israeliten sikj, aus see en Kadesch wieren?

 3. Woo jeef Jehova daut Volkj un de Tieren Wota?

 4. Wäa es de Maun opp daut Bilt, waut no sikj wiest? Wuarom wiest dee no sikj?

 5. Wuarom wia Jehova ontofräd äwa Moses un Aaron? Woo bestroft Jehova an?

 6. Waut passieed opp dän Boajch Hor? Wäa wort de näakjsta Huaga Priesta en Israel?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 4. Mose 20:1-13, 22-29 un 5. Mose 29:4.

  1. Waut lieet ons daut, soo aus Jehova enne Wiltnis fa de Israeliten sorjd? (5. Mo. 29:4; Mat. 6:31; Heb. 13:5; Jak. 1:17).

  2. Woo docht Jehova doaräwa, daut Moses un Aaron am ver de Israeliten nich heiljen deeden? (4. Mo. 20:12; 1. Kor. 10:12; Opb. 4:11).

  3. Waut deed Moses, aus hee von Jehova trajchtjewäsen wort? Waut kjenn wie doavon lieren? (4. Mo. 12:3; 20:12, 27-28; 5. Mo. 32:4; Heb. 12:7-11).

Jeschicht #41

De koppane Schlang

 1. Besee die mol daut Bilt. Waut es daut doa rom dän Pol? Wuarom säd Jehova to Moses, hee sull dee doa aunmoaken?

 2. Wuarom bekloagden de Israeliten sikj?

 3. Waut säden de Israeliten to Moses, aus Jehova jeftje Schlangen schekjt toom an bestrofen?

 4. Wuarom säd Jehova to Moses, hee sull eene koppane Schlang moaken?

 5. Waut kjenn wie von dise Jeschicht lieren?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 4. Mose 21:4-9.

  1. De Israeliten bekloagden sikj, soo aus Jehova fa an sorjd. Wuarom es ons daut eene Woarnunk? (4. Mo. 21:5-6; Reem. 2:4).

  2. Waut deeden de Israeliten väle Joaren lota met de koppane Schlang? Waut deed Kjennich Hiskia schlieslich doamet? (4. Mo. 21:9; 2. Kjen. 18:1-4).

 2. Läs Johanes 3:14-15.

  Wuarom wia de koppane Schlang aum Pol een paussendet Bilt fa Jesus Christus aum Moatapol? (Gal. 3:13; 1. Pet. 2:24).

Jeschicht #42

Een Äsel, waut doa rät

 1. Wäa wia Balak? Wuarom leet dee Bieleam roopen?

 2. Wuarom läd Bieleam sien Äsel sikj oppem Wajch dol?

 3. Waut säd de Äsel to Bieleam?

 4. Waut säd de Enjel to Bieleam?

 5. Waut passieed, aus Bieleam Israel schlajchtet wenschen wull?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 4. Mose 21:21-35.

  Wuarom muaken de Israeliten een Enj met Sihon, dän Kjennich von de Amorita, un met Og, dän Kjennich von Baschan? (4. Mo. 21:21, 23, 33-34).

 2. Läs 4. Mose 22:1-40.

  Wuarom wia Bieleam soo voll doavon, de Israeliten to vefluchen? Waut lieet ons daut? (4. Mo. 22:16-17; Spr. 6:16, 18; 2. Pet. 2:15; Jud. 11).

 3. Läs 4. Mose 23:1-30.

  Uk wan Bieleam väajeef, Jehova sien Aunbäda to sennen, waut beweesen siene Woakjen? (4. Mo. 23:3, 11-14; 1. Sam. 15:22).

 4. Läs 4. Mose 24:1-25.

  Woo bestoakjt dis Bibelberecht ons Vetruen doaropp, daut sikj aules erfellen woat, waut Jehova sikj väajenomen haft? (4. Mo. 24:10; Jes. 54:17).

Jeschicht #43

Josua woat de niea Leida

 1. Besee die mol daut Bilt. Wäa sent de beid Mana, waut doa biesied Moses stonen?

 2. Waut säd Jehova to Josua?

 3. Wuarom stieech Moses opp dän Boajch Nebo nopp? Waut säd Jehova to am?

 4. Woo oolt wia Moses, aus hee storf?

 5. Wuarom wia daut Volkj truarich? Oba äwa waut freiden see sikj?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 4. Mose 27:12-23.

  Waut fa eene schwoare Veauntwuatunk jeef Jehova Josua? Wuaraun es vondoag to seenen, daut Jehova fa sien Volkj sorcht? (4. Mo. 27:15-19; Apj. 20:28; Heb. 13:7, Friesen).

 2. Läs 5. Mose 3:23-29.

  Wuarom leet Jehova Moses un Aaron nich en daut vesproakne Launt nengonen? Waut lieet ons daut? (5. Mo. 3:25-27; 4. Mo. 20:12-13).

 3. Läs 5. Mose 31:1-8, 14-23.

  Woo wiesen Moses siene latste Wieed, daut hee sikj deemootich haud von Jehova trajchtwiesen loten? (5. Mo. 31:6-8, 23).

 4. Läs 5. Mose 32:45-52.

  Waut saul Gott sien Wuat en ons Läwen bewirkjen? (5. Mo. 32:47; 3. Mo. 18:5; Heb. 4:12).

 5. Läs 5. Mose 34:1-12.

  Moses haud Jehova kjeenmol werkjlich jeseenen, oba waut jeft 5. Mose 34:10 äwa sien Veheltnis met Jehova auntovestonen? (2. Mo. 33:11, 20; 4. Mo. 12:8).

Jeschicht #44

Rahab halpt de Spionen

 1. Wua wond Rahab?

 2. Wäa sent de beid Mana opp daut Bilt? Wuarom wieren dee en Jericho?

 3. Waut leet de Kjennich von Jericho Rahab sajen? Waut auntwuad Rahab?

 4. Woo holp Rahab de beid Spionen? No waut fa eenen Jefaulen fruach Rahab an?

 5. Waut vespruaken de twee Spionen Rahab?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Josua 2:1-24.

  Woo erfeld sikj Jehova sien Vespräakjen en 2. Mose 23:28, aus de Israeliten kjeemen jäajen Jericho kjamfen? (Jos. 2:9-11).

 2. Läs Hebräa 11:31.

  Woo wiest de Jeschicht von Rahab, woo wichtich Gloowen es? (Reem. 1:17; Heb. 10:39; Jak. 2:25).

Jeschicht #45

Derch dän Jordan Riefa

 1. Waut fa een Wunda deed Jehova, daut de Israeliten kunnen derch dän Jordan derchgonen?

 2. Woo beweesen de Israeliten, daut see opp Jehova vetruden, aus see bat aum Wota wieren?

 3. Wuarom sull Josua loten twalf groote Steena von utem Riefa oppflieen?

 4. Waut passieed, sooboolt de Priestasch ut dän Jordan buten wieren?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Josua 3:1-17.

  1. Waut mott wie doonen, daut Jehova ons halpt un säajent, soo aus dis Berecht wiest? (Jos. 3:13, 15; Spr. 3:5; Jak. 2:22, 26).

  2. Woo wia de Jordan en de Joarestiet, wua de Israeliten doa derchjinjen en daut vesproakne Launt nenn? Woo muak Jehova sikj doaderch eenen grooten Nomen? (Jos. 3:15; 4:18; Psa. 66:5-7).

 2. Läs Josua 4:1-18.

  Wuatoo worden en Gilgal twalf Steena von utem Jordan oppjefliet? (Jos. 4:4-7, 19-24).

Jeschicht #46

De Mia von Jericho

 1. Waut säd Jehova, waut de Kjrichsmana un de Priestasch sas Doag lank doonen sullen?

 2. Waut sullen de Mana aun dän säwenden Dach doonen?

 3. Waut passieed met de Mia von Jericho? (See opp daut Bilt.)

 4. Wuarom henjt dort een rooda Baunt utem Fensta rut?

 5. Waut säd Josua to de Kjrichsmana, waut see met de Staut un met de Menschen doa bennen doonen sullen? Waut sullen see met daut Selwa, Golt, Koppa un Iesa doonen?

 6. Waut säd Josua to de twee Spionen?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Josua 6:1-25.

  1. Wuarom kaun eena daut Prädichtwoakj von Jehova siene Zeijen nu en de latste Doag met don vejlikjen, aus de Israeliten aun dän säwenden Dach rom Jericho marschieeden? (Jos. 6:15-16; Jes. 60:22, Neue-Welt-Übersetzung; Mat. 24:14; 1. Kor. 9:16).

  2. Woo erfeld sikj de Profezeiunk en Josua 6:26 ojjefäa 500 Joa lota? Waut lieet ons daut äwa Jehova sien Wuat? (1. Kjen. 16:34; Jes. 55:11).

Jeschicht #47

Een Stäla en Israel

 1. Wäa es de Maun opp daut Bilt, waut doa Schaza von Jericho vegroft? Wäa sent de aundre?

 2. Wuarom wia daut soo schlemm, waut Achan un siene Famielje deeden?

 3. Wuarom vespälden de Israeliten dän Kaumf jäajen de Staut Ai?

 4. Waut passieed met Achan un siene Famielje, aus dee no Josua jebrocht worden?

 5. Waut lieet ons de Jeschicht von Achan?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Josua 7:1-26.

  1. Waut fa een Veheltnis haud Josua met sienen Schepfa, soo aus aun siene Jebäda to seenen es? (Jos. 7:7-9; Psa. 119:145; 1. Joh. 5:14).

  2. Waut lieet ons de Jeschicht von Achan? Wuarom es daut fa ons eene Woarnunk? (Jos. 7:11, 14-15; Spr. 15:3; 1. Tim. 5:24; Heb. 4:13).

 2. Läs Josua 8:1-29.

  Waut fa eene Veauntwuatunk haft jieda eena von ons en de Christenvesaumlunk? (Jos. 7:13; 3. Mo. 5:1; Spr. 28:13).

Jeschicht #48

De kluake Gibeonita

 1. Wuarom wieren de Gibeonita aundasch aus de aundre Kanaanita?

 2. Waut deeden de Gibeonita? (See opp daut Bilt.) Wuarom deeden dee daut?

 3. Waut vespruaken Josua un de väaschte Mana von Israel de Gibeonita? Waut worden see oba dree Doag lota en?

 4. Waut passieed, aus de Kjennichs von aundre Städa hieeden, daut de Gibeonita met Israel Fräd jemoakt hauden?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Josua 9:1-27.

  1. Jehova haud de Israeliten befolen, “aule Enwona em Launt . . . uttoroden.” Waut fa Ieejenschoften bewees Jehova oba doaderch, daut hee de Gibeonita veschoond? (Jos. 9:22, 24; Mat. 9:13; Apj. 10:34-35; 2. Pet. 3:9).

  2. Josua hilt sikj aun dän Bunt, waut hee met de Gibeonita jemoakt haud. Waut kjennen Christen vondoag doavon lieren? (Jos. 9:18-19; Mat. 5:37; Efs. 4:25).

 2. Läs Josua 10:1-5.

  Woo es de groote Schoa vondoag met de Gibeonita to vejlikjen? Met waut motten dee uk räakjnen, soo aus de Gibeonita? (Jos. 10:4; Sach. 8:23; Mat. 25:35-40; Opb. 12:17).

Jeschicht #49

De Sonn blift stonen

 1. Waut sajcht Josua opp daut Bilt? Wuarom säd hee daut?

 2. Woo deed Jehova Josua un siene Mana halpen?

 3. Woo väl Kjennichs deed Josua venichten? Woo lang dieed daut?

 4. Wuarom deed Josua daut Launt Kanaan endeelen?

 5. Woo oolt wia Josua, aus hee storf? Waut deed daut Volkj lota?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Josua 10:6-15.

  Waut fa een Vetruen jeft ons daut vondoag, to weeten, daut Jehova fa Israel soogoa de Sonn un de Mon stellstonen leet? (Jos. 10:8, 10, 12-13; Psa. 18:4; Spr. 18:10).

 2. Läs Josua 12:7-24.

  Wäm wia daut en Werkjlichkjeit to vedanken, daut 31 Kjennichs en Kanaan venicht worden? Wuarom es daut fa ons vondoag dän Dach wichtich to weeten? (Jos. 12:7; 24:11-13; 5. Mo. 31:8; Luk. 21:9, 25-28).

 3. Läs Josua 14:1-5.

  Woo wort daut Launt mank de Stam Israel enjedeelt? Woo woat daut Launt em Paradies doahäa woomäajlich vedeelt woaren? (Jos. 14:2; Jes. 65:21; Hes. 47:21-23; 1. Kor. 14:33).

 4. Läs Rechta 2:8-13.

  Wäa wirkjt vondoag dän Dach soo aus Josua en Israel jäajen dän Auffaul von de woare Aunbädunk? (Rech. 2:8, 10-11; Mat. 24:45-47; 2. Tess. 2:3-6; Tit. 1:7-9; Opb. 1:1; 2:1-2).

Jeschicht #50

Twee forchtloose Frues

 1. Wäa wieren de Rechtasch? Woo heeten eenje von dee?

 2. Waut fa een Aumt haud Debora? Waut deed see bie dise Oabeit?

 3. Waut sull Debora to dän Rechta Barak sajen, aus de Israeliten von Jabin un Sisera bedrenjt worden? Wäa wudd de Iea kjrieen fa dän Kaumf jewennen?

 4. Woo bewees Jael, daut see eene forchtloose Fru wia?

 5. Woo jinkj de Israeliten daut, aus Kjennich Jabin ieescht doot wia?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Rechta 2:14-22.

  Wuaderch brochten de Israeliten Jehova sienen Oaja opp sikj? Waut lieet ons daut? (Rech. 2:20; Spr. 3:1-2; Hes. 18:21-23).

 2. Läs Rechta 4:1-24.

  Waut kjennen christliche Frues vondoag von Debora un Jael äwa Gloowen un Moot lieren? (Rech. 4:4, 8-9, 14, 21-22; Spr. 31:30; 1. Kor. 16:13).

 3. Läs Rechta 5:1-31.

  Wuarom kaun daut Leet von Barak un Debora een paussendet Jebäd sennen, wan wie aun dän Kjrich von Harmagedon denkjen? (Rech. 5:3, 31; 1. Chr. 16:8-10; Opb. 7:9-10; 16:16; 19:19-21).

Jeschicht #51

Rut un Noomi

 1. Wuarom trock Noomi no daut Launt Moab?

 2. Wäa wieren Rut un Orpa?

 3. Waut deeden Rut un Orpa, aus Noomi to an säd, see sullen trigj no Hus gonen?

 4. Wäa wia Boas? Woo holp dee Rut un Noomi?

 5. Woo heet Boas un Rut äa Kjint? Wuarom sell wie daut em Denkj hoolen?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Rut 1:1-17.

  1. Met waut fa wundascheene Wieed brocht Rut äare truhoatje Leew verendach? (Rut 1:16-17).

  2. Woo sent de “aundre Schop” biejlikj soo aus Rut, soo aus dee sikj aun de jesaulwde Christen hoolen, waut vondoag noch oppe Ieed sent? (Joh. 10:16; Sach. 8:23).

 2. Läs Rut 2:1-23.

  Wuarom es Rut een goodet Väabilt fa junge Frues vondoag? (Rut 2:17-18; Spr. 23:22; 31:15).

 3. Läs Rut 3:5-13.

  1. Woo docht Boas doaräwa, daut Rut envestonen wia, sikj met am to befrieen enne Städ met eenen jinjren Maun?

  2. Waut kjenn wie von Rut äwa truhoatje Leew lieren? (Rut 3:10; 1. Kor. 13:4-5).

 4. Läs Rut 4:7-17.

  Woo kjennen christliche Mana sikj Boas toom Väabilt nämen? (Rut 4:9-10; 1. Tim. 3:1, 12-13; 5:8).

Jeschicht #52

Gideon un siene 300 Mana

 1. Wuarom hauden de Israeliten wada väl Trubbel?

 2. Wuarom säd Jehova to Gideon, hee haud too väl Kjrichsmana?

 3. Woo väl Mana bleewen noch äwa, aus aul dee, waut doa Angst hauden, no Hus jinjen?

 4. Wuarom bleewen Gideon tolatst mau bloos noch 300 Kjrichsmana äwrich? (See opp daut Bilt.)

 5. Woo deed Gideon siene 300 Mana vedeelen? Woo kunnen de Israeliten dän Kaumf jewennen?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Rechta 6:36-40.

  1. Waut deed Gideon, daut hee sikj kunn secha sennen, waut Jehova sien Wellen wia?

  2. Woo kjenn wie vondoag rutfinjen, waut Jehova sien Wellen es? (Spr. 2:3-6; Mat. 7:7-11; 2. Tim. 3:16-17).

 2. Läs Rechta 7:1-25.

  1. Waut kjenn wie von de 300 Mana lieren, waut doa oppausten un nich onväasechtich wieren soo aus de aundre? (Rech. 7:3, 6; Reem. 13:11-12; Efs. 5:15-17).

  2. De 300 Mana sullen Gideon tookjikjen un lieren, waut see doonen sullen. Woo kjenn wie daut bie dän jratren Gideon, Jesus Christus, krakjt soo doonen? (Rech. 7:17; Mat. 11:29-30; 28:19-20; 1. Pet. 2:21).

  3. Woo kaun Rechta 7:21 ons halpen tofräd to sennen, endoont wua wie en Jehova siene Organisazion deenen? (1. Kor. 4:2; 12:14-18; Jak. 4:10).

 3. Läs Rechta 8:1-3.

  Wan wie ons met eenen Brooda ooda eene Sesta oneenich sent, waut kjenn wie dan von Gideon lieren, soo aus dee met de Efraimita Fräd muak? (Spr. 15:1; Mat. 5:23-24; Luk. 9:48).

Jeschicht #53

Jefta sien Vespräakjen

 1. Wäa wia Jefta? Waut deeden de Israeliten to siene Tiet?

 2. Waut vespruak Jefta Jehova?

 3. Wuarom wia Jefta truarich, aus hee von dän Kaumf jäajen de Amonita trigj no Hus kjeem?

 4. Waut säd Jefta siene Dochta, aus see von äaren Voda sien Vespräakjen enwort?

 5. Wuarom jleicht daut Volkj Jefta siene Dochta?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Rechta 10:6-18.

  Wuarom es ons daut eene Woarnunk, daut de Israeliten Jehova emma wada ontru wieren? (Rech. 10:6, 15-16; Reem. 15:4; Opb. 2:10).

 2. Läs Rechta 11:1-11, 29-40.

  1. Wuarom weet wie, daut Jefta siene Dochta nich aus een Opfa vebrent wort, uk wan Jefta von een “Brauntopfa” räd? (Rech. 11:31; 3. Mo. 16:24; 5. Mo. 18:10, 12).

  2. En waut fa eenen Senn opfad Jefta siene Dochta?

  3. Waut kjenn wie doavon lieren, woo Jefta äwa daut Vespräakjen docht, waut hee Jehova jejäft haud? (Rech. 11:35, 39; Liera 5:3-4; Mat. 16:24).

  4. Woo jeef Jefta siene Dochta junge Christen een goodet Väabilt doarenn, sikj dän Voltietdeenst toom Läwesziel to moaken? (Rech. 11:36; Mat. 6:33; Filip. 3:8).

Jeschicht #54

De stoakjsta Mensch

 1. Wäa wia de stoakjsta Mensch, waut jeemols jeläft haft? Von wäm haud hee siene Krauft?

 2. Waut deed Simson eemol met eenen grooten Leiw? (See opp daut Bilt.)

 3. Waut fa een Jeheemnis deed Simson Delila veroden? Wuarom kunnen de Filista am dan faustnämen?

 4. Woo kjeem daut, daut doa 3 000 Filista met Simson toop storwen?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Rechta 13:1-14.

  Woo kjennen Elren sikj Manoach un siene Fru toom Väabilt nämen? (Rech. 13:8; Psa. 127:3; Efs. 6:4).

 2. Läs Rechta 14:5-9 un 15:9-16.

  1. Simson muak eenen Leiw doot, vereet niee Strenj un muak met eenen Äselbakknoaken 1 000 Maun doot. Waut wiest ons daut doaräwa, woo Jehova sien heilja Jeist wirkjen kaun?

  2. Woo halpt de heilja Jeist ons vondoag dän Dach? (Rech. 14:6; 15:14; Sach. 4:6; Apj. 4:31).

 3. Läs Rechta 16:18-31.

  Waut fa Foljen haud de schlajchte Jesalschoft fa Simson? Waut lieet ons daut? (Rech. 16:18-19; 1. Kor. 15:33).

Jeschicht #55

Een kjliena Jung deent Gott

 1. Wäa es de kjliena Jung opp daut Bilt? Wäa sent de aundre?

 2. Om waut deed Hana eenen Dach bäden, aus see bie daut Aunbädungszelt wia? Woo horcht Jehova no äa Jebäd?

 3. Woo oolt wia Samuel, aus hee no Jehova sien Zelt jebrocht wort? Waut deed siene Mutta jieda Joa fa am?

 4. Woo heeten Eli siene Säns? Woo wieren dee soo?

 5. Woo deed Jehova Samuel roopen? Waut säd Jehova dan to am?

 6. Waut fa een Aumt haud Samuel, aus hee ieescht groot wia? Waut passieed, aus hee oolt jeworden wia?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Samuel 1:1-28.

  1. Woo jeef Elkana een goodet Väabilt doarenn, aus Voda de Famielje en de woare Aunbädunk auntoleiden? (1. Sam. 1:3, 21; Mat. 6:33; Filip. 1:10, Neue-Welt-Übersetzung).

  2. Waut kjenn wie doavon lieren, waut Hana deed, aus see sikj nich mea Rot wist? (1. Sam. 1:10-11; Psa. 55:23; Reem. 12:12).

 2. Läs 1. Samuel 2:11-36.

  Wuaderch deed Eli siene Säns mea ieren aus Jehova? Wuarom deent ons daut aus eene Woarnunk? (1. Sam. 2:22-24, 27, 29; 5. Mo. 21:18-21; Mat. 10:36-37).

 3. Läs 1. Samuel 4:16-18.

  Waut fa vea schlajchte Norechten kjeemen von de Schlacht? Waut passieed met Eli, aus hee daut hieed?

 4. Läs 1. Samuel 8:4-9.

  Wuaderch deeden de Israeliten Jehova sea beleidjen? Woo kjenn wie Gott sien Kjennichrikj vondoag tru unjastetten? (1. Sam. 8:5, 7; Joh. 17:16; Jak. 4:4).

Jeschicht #56

Saul woat de ieeschta Kjennich en Israel

 1. Waut deit Samuel doa opp daut Bilt? Wuarom deit hee daut?

 2. Wuarom jleicht Jehova Saul? Waut wia Saul fa een Maun?

 3. Woo heet Saul sien Sän? Waut deed dee fa Israel?

 4. Wuarom brocht Saul daut Opfa selfst un deed nich wachten, bat Samuel kjeem un daut deed?

 5. Waut kjenn wie von dise Jeschicht lieren?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Samuel 9:15-21 un 10:17-27.

  Saul wia bescheiden. Woo holp am daut, sikj nich to oajren, aus eenje Mana am veachten deeden? (1. Sam. 9:21; 10:21-22, 27; Spr. 17:27).

 2. Läs 1. Samuel 13:5-14.

  Derch waut deed Saul sikj en Gilgal vesindjen? (1. Sam. 10:8; 13:8-9, 13).

 3. Läs 1. Samuel 15:1-35.

  1. Waut fa eene schwoare Sind bejinkj Saul, waut Agag, dän Kjennich von Amalek, aunbelangd? (1. Sam. 15:2-3, 8-9, 22).

  2. Woo vesocht Saul, sikj to rajchtfoadjen un de Schult opp aundre to schuwen? (1. Sam. 15:24).

  3. Wuafäa sell wie ons heeden, wan ons wäa opp eenen Fäla hanwiest? (1. Sam. 15:19-21; Psa. 141:5; Spr. 9:8-9; 11:2).

Jeschicht #57

Gott wält David ut

 1. Wäa es de Jung opp daut Bilt? Wuarom weet wie, daut daut een äwanämenda Jung wia?

 2. Wua wond David? Woo heeten sien Voda un sien Grootvoda?

 3. Wuarom säd Jehova to Samuel, hee sull no Betlehem no Isai gonen?

 4. Waut passieed, aus Isai säwen von siene Junges no Samuel brocht?

 5. Waut säd Jehova to Samuel, aus David kjeem?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Samuel 17:34-35.

  Woo wiesen dise Bejäwenheiten, daut David een äwanämenda Jung wia un sikj opp Jehova veleet? (1. Sam. 17:37).

 2. Läs 1. Samuel 16:1-14.

  1. Woo halpt 1. Samuel 16:7 ons, kjeenem väatotrakjen un Menschen nich no daut to beuadeelen, waut von buten to seenen es? (Apj. 10:34-35; 1. Tim. 2:4).

  2. Woo es aun Saul to seenen, daut een schlajchta Jeist, ooda eene ennaliche Neijunk toom schlajchten äwahaunt nämen kaun, wan Jehova sienen heiljen Jeist von eenem wajchnemt? (1. Sam. 16:14; Mat. 12:43-45; Gal. 5:16).

Jeschicht #58

David un Goliat

 1. Wuatoo foddad Goliat de Israeliten opp?

 2. Woo groot wia Goliat? Waut vespruak Kjennich Saul dänjanjen, dee Goliat wudd dootmoaken?

 3. Waut säd David, aus Saul to am säd, hee wia noch too junk toom met Goliat kjamfen?

 4. Aun waut wia to seenen, daut David sikj opp Jehova veleet?

 5. Met waut muak David Goliat doot? (See opp daut Bilt.) Waut deeden de Filista dan?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Samuel 17:1-54.

  1. Wuarom kunn David soo forchtloos sennen? Woo kjenn wie uk dän Moot haben, waut David haud? (1. Sam. 17:37, 45; Efs. 6:10-11).

  2. Wuarom sellen Christen biem spälen ooda Tietvedrief nich soo aus Goliat doaropp bedocht sennen, sikj met aundre to mäten? (1. Sam. 17:8; Gal. 5:26; 1. Tim. 4:8).

  3. Woo wiesen David siene Wieed, daut hee sikj gaunz opp Gott siene Help veleet? (1. Sam. 17:45-47; 2. Chr. 20:15).

  4. Wuaraun es to seenen, daut et en disen Bibelberecht nich bloos om eenen Kaumf tweschen twee Armeeen jeit, oba en Werkjlichkjeit om eenen Kaumf tweschen faulsche Jetta un dän woaren Gott, Jehova? (1. Sam. 17:43, 46-47).

  5. Woo veloten de Jeistjesaulwde, waut noch oppe Ieed läwen, sikj krakjt soo opp Jehova, aus David deed? (1. Sam. 17:37; Jer. 1:17-19; Opb. 12:17).

Jeschicht #59

David mott sikj fuatbrinjen

 1. Wuarom wort Saul aufjenstich äwa David? Woo docht sien Sän Jonatan äwa David?

 2. Waut passieed eenen Dach, aus David fa Saul met de Hoap spälen deed?

 3. Waut must David doonen, daut hee sikj kunn met Saul siene Dochta Michal befrieen? Wuarom velangd Saul daut?

 4. Waut deed Saul toom dredde Mol, aus David fa am met de Hoap spälen deed? (See opp daut Bilt.)

 5. Woo rad Michal David daut Läwen? Waut must David dan säwen Joa lank doonen?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Samuel 18:1-30.

  1. De Leew tweschen David un Jonatan wia soo stoakj, daut nuscht dee beid uteneen brinjen kunn. Woo wia daut een Väabilt fa de Leew tweschen de “aundre Schop” un de “kjliene Häad”? (1. Sam. 18:1; Joh. 10:16; Luk. 12:32; Sach. 8:23).

  2. Jonatan wudd rajcht jesajcht sennen de näakjsta Kjennich no Saul jewast. Woo wiest 1. Samuel 18:4, daut hee doawäajen dän Kjennich, waut Gott bestemt haud, jieren unjadon wia?

  3. Woo kaun Aufgonst to schwoare Sinden fieren, soo aus daut aun Saul to seenen wia? Wuarom deent ons daut aus Woarnunk? (1. Sam. 18:7-9, 25; Jak. 3:14-16).

 2. Läs 1. Samuel 19:1-17.

  Wuarom brocht Jonatan sien Läwen en Jefoa, aus hee Saul wadaspruak? (1. Sam. 19:1, 4-6; Spr. 16:14).

Jeschicht #60

Abigajil un David

 1. Wäa es de Fru opp daut Bilt, waut David doa entjäajen kjemt? Waut wia see fa eene Fru?

 2. Wäa wia Nabal?

 3. Wuarom schekjt David waut Mana no Nabal un fruach dän no eenen Jefaulen?

 4. Waut säd Nabal to David siene Mana? Waut deed David dan?

 5. Woo bewees Abigajil, daut see eene kluake Fru wia?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Samuel 22:1-4.

  Wuarom es David siene Famielje een goodet Väabilt doarenn, woo wie ons aus christliche Breeda unjarenaunda sellen biestonen? (Spr. 17:17; 1. Tess. 5:14).

 2. Läs 1. Samuel 25:1-43.

  1. Wuarom rät de Bibel soo veachtent von Nabal? (1. Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25).

  2. Waut kjennen christliche Frues von Abigajil lieren? (1. Sam. 25:32-33; Spr. 31:26; Efs. 5:24).

  3. Von waut fa twee schlajchte Sachen hilt Abigajil David auf? (1. Sam. 25:31, 33; Reem. 12:19; Efs. 4:26).

  4. Woo docht David äwa daut, waut Abigajil to am säd? Woo kaun Mana daut vondoag halpen, äwa Frues soo to denkjen, aus Jehova deit? (Apj. 21:8-9; Reem. 2:11; 1. Pet. 3:7).

Jeschicht #61

David woat Kjennich

 1. Waut deeden David un Abischai, aus Saul em Loaga schleep?

 2. Waut fruach David Saul?

 3. Wua jinkj David han toom sikj fa Saul fuatbrinjen?

 4. Waut muak David sea truarich, soo daut hee een scheenet Leet schreef?

 5. Woo oolt wia David, aus hee en Hebron Kjennich wort? Woo heeten dree von siene Junges?

 6. Wua rejieed David lota aus Kjennich?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Samuel 26:1-25.

  1. Woo docht David äwa daut, waut Gott bestemt haud, soo aus 1. Samuel 26:11 wiest? (Psa. 37:7; Reem. 13:2).

  2. Wan wie ons iernstlich bemieejen, aundre goodet to doonen, un deejanje oba ondankboa sent, woo kaun 1. Samuel 26:23 ons dan halpen, de rechtje Jesennunk to bewoaren? (1. Kjen. 8:32; Psa. 18:21).

 2. Läs 2. Samuel 1:26.

  Woo kjennen Christen uk soone groote “Leew, eena toom aundren” haben, aus David un Jonatan hauden? (1. Pet. 4:8; Kol. 3:14; 1. Joh. 4:12).

 3. Läs 2. Samuel 5:1-10.

  1. Woo väl Joa wia David Kjennich, un woo lang rejieed hee wua? (2. Sam. 5:4-5).

  2. Wäm haud David sienen grooten Erfolch to vedanken? Waut woat ons doaderch dietlich jemoakt? (2. Sam. 5:10; 1. Sam. 16:13; 1. Kor. 1:31, Reimer; Filip. 4:13, Friesen).

Jeschicht #62

Trubbel en David siene Famielje

 1. Waut jelunk de Israeliten schlieslich met Jehova siene Help?

 2. Waut sach David eenen Zeowes, aus hee opp daut Dak von sienen Paulaust wia?

 3. Wuarom wia Jehova sea doll äwa David?

 4. Wäm schekjt Jehova no David toom am siene Sinden kloa moaken? (See opp daut Bilt.) Waut säd dee to David, waut am passieren wudd?

 5. Waut fa Trubbels haud David?

 6. Wäa wort no David de Kjennich en Israel?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 2. Samuel 11:1-27.

  1. Wuarom deent ons daut toom Schutz, wan wie em Deenst fa Jehova emma beschafticht sent?

  2. Woo kjeem daut doatoo, daut David sindjen deed? Wuarom es daut fa Jehova siene Deena vondoag eene Woarnunk? (2. Sam. 11:2; Mat. 5:27-29; 1. Kor. 10:12; Jak. 1:14-15).

 2. Läs 2. Samuel 12:1-18.

  1. Woo deed Natan David von sienen Fäla aunräden? Waut kjennen Eltestasch uk Elren doavon lieren? (2. Sam. 12:1-4; Spr. 12:18; Mat. 13:34).

  2. Wuarom hilt Jehova David siene Sind togood? (2. Sam. 12:13; Psa. 32:5; 2. Kor. 7:9-10).

Jeschicht #63

De weisa Kjennich Salomo

 1. Waut fruach Jehova Salomo? Waut auntwuad Salomo?

 2. Waut vespruak Jehova Salomo, wiels hee sikj doaräwa freid, waut Salomo sikj wenscht?

 3. Met waut fa eene schwieeje Sach kjeemen twee Frues no Salomo?

 4. Woo jinkj Salomo met dise Sach om? (See opp daut Bilt.)

 5. Woo jinkj daut Volkj daut en de Tiet, wua Salomo Kjennich wia? Wuarom wia daut soo?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Kjennichs 3:3-28.

  1. Waut kjennen Mana, dee en Gott siene Organisazion Veauntwuatunk kjrieen, von daut lieren, waut Salomo en 1. Kjennichs 3:7 to Jehova säd? (Psa. 119:105; Spr. 3:5-6).

  2. No waut fruach Salomo, un wuarom es daut een goodet Biespel, om waut wie bäden sellen? (1. Kjen. 3:9, 11; Spr. 30:8-9; 1. Joh. 5:14).

  3. Wan wie seenen, woo Salomo daut Jestried tweschen de beid Frues räajlen deed, woo bestoakjt daut ons Vetruen en de Harschoft von Jesus Christus, dän jratren Salomo? (1. Kjen. 3:28; Jes. 9:5-6; 11:2-4).

 2. Läs 1. Kjennichs 5:9-14.

  1. Woo erfeld Jehova Salomo sien Jebäd om Weisheit? (1. Kjen. 5:9).

  2. Wan wie bedenkjen, waut de Menschen to Salomo siene Tiet aules opp sikj neemen, om dän siene Weisheit to hieren, woo sell wie dan äwa daut studieren von Gott sien Wuat denkjen? (1. Kjen. 5:9, 14; Joh. 17:3; 2. Tim. 3:16).

Jeschicht #64

Salomo but dän Tempel

 1. Woo lang dieed daut, dän Tempel fa Jehova buen? Wuarom kost daut buen soo väl Jelt?

 2. Woo väl Hauptstowen haud de Tempel? Waut wort en de hinjaschte Stow nenjebrocht?

 3. Waut säd Salomo en sien Jebäd, aus de Tempel ieescht foadich wia?

 4. Woo wees Jehova, daut hee sikj äwa Salomo sien Jebäd freid?

 5. Wuatoo veleiden Salomo siene Frues am met de Tiet? Wuatoo fieed daut?

 6. Wuarom wia Jehova sea vestalt äwa Salomo? Waut säd Jehova doawäajen to am?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Chronik 28:9-10.

  Opp waut sell wie aulentiet bedocht sennen, soo aus David en 1. Chronik 28:9-10 säd? (Psa. 19:15; Filip. 4:8-9).

 2. Läs 2. Chronik 6:12-21, 32-42.

  1. Woo muak Salomo daut dietlich, daut kjeen Jebied groot jenuach es fa dän hechsten Gott? (2. Chr. 6:18; Apj. 17:24-25).

  2. Waut wiesen Salomo siene Wieed en 2. Chronik 6:32-33 äwa Jehova? (Apj. 10:34-35; Gal. 2:6).

 3. Läs 2. Chronik 7:1-5.

  De Israeliten musten Jehova eefach preisen, aus see siene Harlichkjeit sagen. Waut sull daut en ons bewirkjen, wan wie seenen, woo Jehova sien Volkj vondoag dän Dach säajent? (2. Chr. 7:3; Psa. 22:23; 34:2; 96:2).

 4. Läs 1. Kjennichs 11:9-13.

  Woo es aun Salomo sien Läwen to seenen, daut et needich es, bat aum Enj tru to bliewen? (1. Kjen. 11:4, 9; Mat. 10:22; Opb. 2:10).

Jeschicht #65

Daut Kjennichrikj woat jedeelt

 1. Wäa sent de beid Mana opp daut Bilt?

 2. Waut deed Ahija met sienen Äwarock? Waut haud daut to bedieden?

 3. Waut wull Salomo met Jerobeam doonen?

 4. Wuarom muak daut Volkj Jerobeam toom Kjennich äwa tieen Stam?

 5. Wuarom muak Jerobeam twee goldne Kjalwa? Waut jeef daut boolt en daut gaunze Launt?

 6. Waut fa Trubbel haud daut Kjennichrikj met de twee Stam? Waut passieed met dän Tempel en Jerusalem?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Kjennichs 11:26-43.

  Waut wia Jerobeam fa een Mensch? Waut vespruak Jehova am, wan hee wudd no siene Jesazen läwen? (1. Kjen. 11:28, 38).

 2. Läs 1. Kjennichs 12:1-33.

  1. Wuarom es Rehabeam sien schlajchtet Biespel eene Woarnunk fa Elren uk Eltestasch, äare Macht nich to mesbrucken? (1. Kjen. 12:13; Liera 7:7, Neue-Welt-Übersetzung; 1. Pet. 5:2-3).

  2. Wäm sellen Jugentliche bie wichtje Entscheidungen em Läwen no Rot froagen? (1. Kjen. 12:6-7; Spr. 1:8-9; 2. Tim. 3:16-17; Heb. 13:7).

  3. Wuarom stald Jerobeam twee Städen fa de Kjalwa-Aunbädunk opp? Wuarom wiest daut, daut hee väl too weinich Gloowen en Jehova haud? (1. Kjen. 11:37; 12:26-28).

  4. Wäa deed daut Volkj von daut Kjennichrikj met de tieen Stam em Wadastaunt jäajen de woare Aunbädunk aunleiden? (1. Kjen. 12:32-33).

Jeschicht #66

De beese Kjennijin Isebel

 1. Wäa wia Isebel?

 2. Wuarom wia Kjennich Ahab eenen Dach truarich?

 3. Waut deed Isebel, daut dee Nabot sienen Wiengoaden fa äaren Maun Ahab kjrieech?

 4. Wäm schekjt Jehova, Isebel to bestrofen?

 5. Waut passieed, aus Jehu no Isebel äaren Paulaust kjeem? (See opp daut Bilt.)

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Kjennichs 16:29-33 un 18:3-4.

  Woo schlemm wia daut en Israel en Kjennich Ahab siene Tiet? (1. Kjen. 16:33).

 2. Läs 1. Kjennichs 21:1-16.

  1. Woo bewees Nabot, daut hee sikj nich enenjsten leet un Jehova tru wia? (1. Kjen. 21:1-3; 3. Mo. 25:23-28).

  2. Waut saul eena nich soo doonen aus Ahab, wan eena nich daut kjricht, waut eena sikj wenscht? (1. Kjen. 21:4; Reem. 5:3-5).

 3. Läs 2. Kjennichs 9:30-37.

  Woo kjenn wie uk soo aus Jehu Jehova sienen Wellen met Iewa doonen? (2. Kjen. 9:4-10; 2. Kor. 9:1-2; 2. Tim. 4:2).

Jeschicht #67

Joschafat velat sikj opp Jehova

 1. Wäa wia Joschafat? To waut fa eene Tiet läwd hee?

 2. Wuarom kjrieech daut Volkj Angst? Waut deeden väle Israeliten dan?

 3. Woo beauntwuad Jehova Joschafat sien Jebäd?

 4. Waut deed Jehova met de Israeliten äare Fiend?

 5. Waut kjenn wie von Joschafat lieren?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 2. Chronik 20:1-30.

  1. Woo wees Joschafat, waut Gott siene true Deena doonen sellen, wan dee en Jefoa sent? (2. Chr. 20:12; Psa. 25:15; 62:2).

  2. Jehova räd to sien Volkj emma derch eenen Veträda. Derch wäm rät Jehova vondoag dän Dach to sien Volkj? (2. Chr. 20:14-15; Mat. 24:45-47; Joh. 15:15).

  3. Wan ‘dän aulmajchtjen Gott sien groota Dach’ kjemt, woo woat daut fa ons biejlikj soo sennen aus fa Joschafat? (2. Chr. 20:15, 17; 32:8; Opb. 16:14, 16).

  4. Woo sent de Pionieren un Missionoaren biejlikj soo aus de Leviten, wan daut doarom jeit, daut weltwiede Prädichtwoakj to unjastetten? (2. Chr. 20:19, 21; Reem. 10:13-15; 2. Tim. 4:2).

Jeschicht #68

Twee kjliene Junges läwen wada

 1. Wäa sent de dree opp daut Bilt? Waut wia met dän kjlienen Jung passieet?

 2. Om waut deed Elia bäden? Waut passieed dan?

 3. Woo heet Elia sien Helpa?

 4. Wuarom hold de Fru von Schunem Elisa eenen Dach no an?

 5. Waut deed Elisa? Waut passieed dan met daut doodje Kjint?

 6. Waut kaun Jehova doonen, soo aus hee daut derch Elia un Elisa bewäsen haft?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Kjennichs 17:8-24.

  1. Woo wort Elia sien Jehuarsom un sien Gloowen oppe Proow jestalt? (1. Kjen. 17:9; 19:1-4, 10).

  2. Wuarom kjenn wie sajen, daut de Wätfru von Zarpat eenen sea stoakjen Gloowen haud? (1. Kjen. 17:12-16; Luk. 4:25-26).

  3. Woo es daut, waut de Wätfru von Zarpat beläwd, een Bewies fa Jesus siene Wieed en Matäus 10:41-42? (1. Kjen. 17:10-12, 17, 23-24).

 2. Läs 2. Kjennichs 4:8-37.

  1. Waut kjenn wie von de Fru von Schunem doaräwa lieren, gaustfrie un oppnäment to sennen? (2. Kjen. 4:8; Luk. 6:38; Reem. 12:13; 1. Joh. 3:17).

  2. Woo kjenn wie Gott siene Deena vondoag goodet doonen? (Apj. 20:35; 28:1-2; Gal. 6:9-10; Heb. 6:10).

Jeschicht #69

Eene Mejal halpt eenen beaumten Maun

 1. Waut vetalt de kjliene Mejal opp daut Bilt de Fru?

 2. Wäa es de Fru? Wuarom es de Mejal hia bie dise Fru?

 3. Waut sull Elisa sien Deena to Naaman sajen? Wuarom oajad Naaman sikj doaräwa?

 4. Waut passieed met Naaman, aus hee no siene Deena horcht un sikj em Jordan wauschen deed?

 5. Wuarom wull Elisa daut Jeschenkj von Naaman nich aunnämen? Oba waut deed Gehasi?

 6. Waut wort met Gehasi? Waut kjenn wie doavon lieren?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 2. Kjennichs 5:1-27.

  1. Woo kaun daut goode Väabilt von de kjliene israelitische Mejal junge Menschen vondoag Moot jäwen? (2. Kjen. 5:3; Psa. 8:3; 148:12-13).

  2. Wuarom es daut goot, aun Naaman to denkjen, wan ons wäa eenen biblischen Rot jeft? (2. Kjen. 5:15; Heb. 12:5-6; Jak. 4:6).

  3. En waut wia Elisa aundasch aus Gehasi? Waut kjenn wie doavon lieren? (2. Kjen. 5:9-10, 14-16, 20; Mat. 10:8; Apj. 5:1-5; 2. Kor. 2:17).

Jeschicht #70

Jona un de groota Fesch

 1. Wäa wia Jona? Waut säd Jehova to am, waut hee doonen sull?

 2. Waut deed Jona, wiels hee nich wull no Ninive gonen?

 3. Waut säd Jona to de Scheppmana, waut see doonen sullen, daut de Storm opphieed?

 4. Waut passieed met Jona, aus hee unjajinkj? (See opp daut Bilt.)

 5. Woo lang wia Jona en dän grooten Fesch bennen? Waut deed hee doa bennen?

 6. Wua jinkj Jona han, aus de groota Fesch am ieescht utjespäajen haud? Waut kjenn wie doavon lieren?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Jona 1:1-16 un 2:1.

  Woo docht Jona woomäajlich doaräwa, daut hee de Niniviten prädjen sull? (Jona 1:2-3; Spr. 3:7; Liera 8:12).

 2. Läs Jona 2:2-3, 11.

  Woo bestoakjt Jona siene Erfoarunk ons Vetruen doaropp, daut Jehova onse Jebäda erhieet? (Psa. 22:25; 34:7; 1. Joh. 5:14).

 3. Läs Jona 3:1-10.

  1. Wuarom jeft ons daut Moot, to weeten, daut Jehova Jona nich veschmeet, uk wan dee siene Oppgow ieeschtlich nich utjefieet haud? (Psa. 103:14; 1. Pet. 5:10).

  2. Woo lieet Jona siene Erfoarunk met de Niniviten ons, daut wie de Menschen en ons Jebiet nich em verut veuadeelen sellen? (Jona 3:6-9; Liera 11:6; Apj. 13:48, Neue-Welt-Übersetzung).

Jeschicht #71

Gott vesprakjt een Paradies

 1. Wäa wia Jesaja? To waut fa eene Tiet läwd hee? Waut wees Jehova am?

 2. Waut meent daut Wuat ‘Paradies’? Haft daut aul mol een Paradies jejäft?

 3. Waut sull Jesaja von daut niee Paradies schriewen?

 4. Wuarom veluaren Adam un Eva äa scheenet Tus?

 5. Waut haft Jehova aul dee vesproaken, waut am väl räakjnen?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Jesaja 11:6-9.

  1. Woo beschrift Gott sien Wuat dän Fräd, waut daut en de niee Welt tweschen Menschen un Tieren jäwen woat? (Psa. 148:10, 13; Jes. 65:25; Hes. 34:25).

  2. Woo erfellen Jesaja siene Wieed sikj vondoag em jeistlichen mank Jehova sien Volkj? (Reem. 12:2; Efs. 4:23-24).

  3. Wäm es daut to vedanken, daut Menschen sikj endren, vondoag uk en de niee Welt? (Jes. 48:17-18; Gal. 5:22-23; Filip. 4:7).

 2. Läs Openboarunk 21:3-4.

  1. Woo halpt de Bibel ons to vestonen, daut Gott nich werkjlich hia oppe Ieed mank de Menschen sennen woat? (3. Mo. 26:11-12; 2. Chr. 6:18; Jes. 66:1; Opb. 21:2-3, 22-24).

  2. Waut fa Tronen un Weedoag woat daut nich mea jäwen? (Luk. 8:49-52; Reem. 8:21-22; Opb. 21:4).

Jeschicht #72

Gott halpt Kjennich Hiskia

 1. Wäa es de Maun opp daut Bilt? Wuarom wia hee en eenen grooten Trubbel?

 2. Waut sent daut fa Breew, waut Hiskia doa ver Gott hanjelajcht haft? Om waut deed Hiskia bäden?

 3. Waut wia Hiskia fa een Kjennich? Waut fa eene Norecht von Jehova schekjt de Profeet Jesaja am?

 4. Waut deed Jehova sien Enjel met de assierische Soldoten? (See opp daut Bilt.)

 5. Waut passieed, aus Hiskia jestorwen wia?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 2. Kjennichs 18:1-36.

  1. Woo wull Rabschake, de Assiera äa Wuatfiera, de Israeliten em Gloowen schwak moaken? (2. Kjen. 18:19, 21; 2. Mo. 5:2; Psa. 64:4).

  2. Woo kjennen Jehova siene Zeijen sikj Hiskia toom Väabilt nämen, wan see daut met Jäajna to doonen haben? (2. Kjen. 18:36; Psa. 39:2; Spr. 26:4; 2. Tim. 2:24).

 2. Läs 2. Kjennichs 19:1-37.

  1. Waut kjennen Jehova siene Deena vondoag von Hiskia lieren, wan see schwoare Tieden derchmoaken? (2. Kjen. 19:1-2; Spr. 3:5-6; Heb. 10:24-25; Jak. 5:14-15).

  2. En waut fa dree Stekjen vespäld Kjennich Sanherib? Fa wäm es dee een profeetischet Väabilt? (2. Kjen. 19:32, 35, 37; Opb. 20:2-3).

 3. Läs 2. Kjennichs 21:1-6, 16.

  Wuarom kjenn wie sajen, daut Manasse eent von de schlajchste Kjennichs wia, waut en Jerusalem rejieeden? (2. Chr. 33:4-6, 9).

Jeschicht #73

De latsta gooda Kjennich en Israel

 1. Woo oolt wia Josia, aus hee Kjennich wort? Waut deed hee dan säwen Joa lota?

 2. Waut deit Josia opp daut ieeschte Bilt?

 3. Waut funk de Huaga Priesta, aus de Mana aun dän Tempel schaufen deeden?

 4. Wuarom vereet Josia siene Kjleeda?

 5. Waut fa eene Norecht von Jehova schekjt de Profeetin Hulda Josia?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 2. Chronik 34:1-28.

  1. Wuarom es Josia een goodet Väabilt fa Menschen, waut daut aus Kjint nich leicht jehaut haben? (2. Chr. 33:21-25; 34:1-2; Psa. 27:10).

  2. Waut deed Josia en sien 8., 12. un 18. Rejierungsjoa, om de woare Aunbädunk veraun to brinjen? (2. Chr. 34:3, 8).

  3. Waut kjenn wie von Kjennich Josia un von dän Huagen Priesta Hilkija lieren, waut daut unjahoolen von onse Aunbädungsstäden aunbelangt? (2. Chr. 34:9-13; Spr. 11:14; 1. Kor. 10:31).

Jeschicht #74

Een Maun, waut nich Angst haft

 1. Wäa es de junga Maun opp daut Bilt?

 2. Woo docht Jeremia doaräwa, daut Jehova am toom Profeet muak? Oba waut vespruak Jehova am?

 3. Waut säd Jeremia emma wada to daut Volkj?

 4. Waut deeden de Priestasch met Jeremia? Woo bewees Jeremia, daut hee nich Angst haud?

 5. Waut passieed met de Israeliten, aus dee äa schlajchtet Läwen nich endaden?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Jeremia 1:1-8.

  1. Waut moakt eenem fäich toom Deenst fa Jehova, soo aus daut bie Jeremia to seenen wia? (2. Kor. 3:5-6).

  2. Waut kjennen junge Christen vondoag von Jeremia lieren? (Liera 12:1; 1. Tim. 4:12).

 2. Läs Jeremia 10:1-5.

  Met waut fa een kloaret Jlikjnis wees Jeremia, woo nutzloos daut es, sikj opp Aufjetta to veloten? (Jer. 10:5; Jes. 46:7; Hab. 2:19).

 3. Läs Jeremia 26:1-16.

  1. Jehova säd to Jeremia, hee sull “nuscht utloten”. Woo nämen de jeistjesaulwde Christen sikj dise Wieed to Hoaten, wan see de Woarnungsbootschoft vondoag bekauntmoaken? (Jer. 26:2; 5. Mo. 4:2; Apj. 20:27).

  2. Wuarom es Jeremia een goodet Väabilt fa Jehova siene Zeijen, dee de Velkja vondoag Jehova siene Woarnunk vekjindjen? (Jer. 26:8, 12, 14-15; 2. Tim. 4:1-5).

 4. Läs 2. Kjennichs 24:1-17.

  Waut fa schlemme Foljen haud daut, daut Juda Jehova ontru wia? (2. Kjen. 24:2-4, 14).

Jeschicht #75

Vea Junges en Babielon

 1. Wäa sent de vea Junges opp daut Bilt? Wuarom wieren dee en Babielon?

 2. Waut haud Nebukadnezar met de vea Junges em Senn? Waut befool de Kjennich siene Deena?

 3. Waut fruach Daniel fa sikj un siene dree Frind wäajens daut Äten?

 4. Woo leet Daniel un siene dree Frind no de 10 Doag, wua see bloos Jreens jejäten hauden?

 5. Wuarom behilt de Kjennich Daniel un siene dree Frind en sienen Paulaust? Waut kunnen see bäta aus de Priestasch un de kluake Mana?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Daniel 1:1-21.

  1. Waut mott wie doonen, wan wie Vesieekjungen wadastonen un Schwakheiten äwawinden wellen? (Dan. 1:8, Friesen; 1. Mo. 39:7, 10; Gal. 6:9).

  2. Woo kjennen Jugentliche vondoag velokt ooda von aundre doatoo jedrenjt woaren, waut orrajchtet uttoproowen, waut veleicht no scheengonen lat? (Dan. 1:8; Spr. 20:1; 2. Kor. 6:17–7:1).

  3. Waut wiest de Bibelberecht von de vea hebräische Junges ons äwa dän Nutzen von weltliche Bildunk? (Dan. 1:20; Jes. 54:13; 1. Kor. 3:18-20).

Jeschicht #76

Jerusalem woat venicht

 1. Waut passieet opp daut Bilt met Jerusalem un met de Israeliten?

 2. Wäa wia Hesekiel? Waut fa schlemme Sachen wees Jehova am?

 3. Waut säd Jehova, waut met de Israeliten woaren wudd, wiels dee am nuscht achten deeden?

 4. Waut deed Kjennich Nebukadnezar, aus de Israeliten sikj am jäajenaun stalden?

 5. Wuarom leet Jehova dise schrakjelje Venichtunk too?

 6. Woo kjeem daut, daut doa en daut Launt Israel kjeen Mensch mea wonen bleef? Woo lang wia daut Launt onbewont?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 2. Kjennichs 25:1-26.

  1. Wäa wia Zedekia, un waut passieed met dän? Woo erfelden sikj doaderch biblische Profezeiungen? (2. Kjen. 25:5-7; Hes. 12:13-15).

  2. Wäm trock Jehova to Räakjenschoft doafäa, daut Israel ontru wia? (2. Kjen. 25:9, 11-12, 18-19; 2. Chr. 36:14, 17).

 2. Läs Hesekiel 8:1-18.

  Woo sent de faulsche Christen met de Israeliten to vejlikjen, waut von de woare Aunbädunk aufjefollen wieren un de Sonn aunbäden deeden? (Hes. 8:16; Jes. 5:20-21, Joh. 3:19-21; 2. Tim. 4:3).

Jeschicht #77

See bekjen sikj nich

 1. Waut velangd Kjennich Nebukadnezar von de Menschen?

 2. Wuarom deeden Daniel siene dree Frind sikj nich ver daut goldne Stauntbilt bekjen?

 3. Waut säden de dree Hebräa, aus Nebukadnezar an noch eene Jeläajenheit jeef, sikj to bekjen?

 4. Waut befool Nebukadnezar siene Soldoten, waut see met Schadrach, Meschach un Abed-Nego doonen sullen?

 5. Waut sach Nebukadnezar, aus hee en dän Owen nenkjikjt?

 6. Wuarom deed Nebukadnezar Schadrach, Meschach un Abed-Nego äaren Gott lowen? Waut kjenn wie von dise dree junge Mana lieren?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Daniel 3:1-30.

  1. Wuatoo sellen Gott siene Deena aula faust entschloten sennen, wan see oppe Proow jestalt woaren, soo aus de dree junge Hebräa wieren? (Dan. 3:17-18; Mat. 10:28; Reem. 14:7-8).

  2. Waut muak Jehova Nebukadnezar sea dietlich? (Dan. 3:28-29; 4:31-32).

Jeschicht #78

De Schreft aune Waunt

 1. Waut passieed, aus de Kjennich von Babielon bie een grootet Fast de Kuffels un Kommen von Jehova sienen Tempel brucken deed?

 2. Waut säd Belsazar to siene kluake Mana? Waut kunnen dee oba nich?

 3. Waut säd dän Kjennich siene Mutta, waut hee doonen sull?

 4. Wuarom leet Gott de Wieed aune Waunt schriewen?

 5. Waut säd Daniel, waut de Wieed aune Waunt bedieden?

 6. Waut passieed aul, aus Daniel noch räd?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Daniel 5:1-30 un 6:1.

  1. Erkjläa dän Unjascheet tweschen Gottesforcht un de Forcht, waut Belsazar haud, aus hee de Schreft aune Waunt sach (Dan. 5:6-7; Psa. 19:10; Reem. 8:35-39).

  2. Woo bewees Daniel sienen Moot, aus hee met Belsazar un dän siene Huachbeaumte räden deed? (Dan. 5:17-18, 22, 26-28; Apj. 4:29).

  3. Woo woat en Daniel, Kapitel 5 kloa jewäsen, daut Jehova de aulahechsta Harscha es? (Dan. 4:14, 22; 5:21).

Jeschicht #79

Daniel en de Leiwheel

 1. Wäa wia Darius? Woo jleicht dee Daniel?

 2. Waut wullen eenje aufjenstje Mana von Darius haben?

 3. Waut deed Daniel, aus hee von daut niee Jesaz enwort?

 4. Wäajens waut haud Darius daut soo schwoa, daut hee nich schlopen kunn? Waut deed hee näakjsten Dach zemorjes?

 5. Waut auntwuad Daniel, aus Darius am roopt?

 6. Waut wort met de beese Mana, waut Daniel wullen looswoaren? Waut schreef Darius no aule Velkja en sien Kjennichrikj?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Daniel 6:2-29.

  1. Waut doonen Jäajna vondoag biejlikj soo aus en Daniel siene Tiet, om daut Woakj von Jehova siene Zeijen opptohoolen? (Dan. 6:8; Psa. 94:20; Jes. 10:1, Friesen; Reem. 8:31).

  2. Waut kjennen Gott siene Deena vondoag von Daniel lieren, wan daut doarom jeit, “de Rejierunk unjadon [to] sennen”? (Dan. 6:6, 11; Reem. 13:1; Apj. 5:29).

  3. Woo kjenn wie Jehova “bestendich” deenen, soo aus Daniel deed? (Dan. 6:17, 21; Filip. 3:16, Neue-Welt-Übersetzung; Opb. 7:15).

Jeschicht #80

Gott sien Volkj velat Babielon

 1. Besee die mol daut Bilt. Waut doonen de Israeliten hia?

 2. Waut haud Jesaja äwa Kierus verutjesajcht? Woo kjeem daut krakjt soo rom?

 3. Waut säd Kierus to de Israeliten, waut nich met no Jerusalem gonen kunnen?

 4. Waut jeef Kierus de Israeliten met no Jerusalem?

 5. Woo lang dieed de Reis no Jerusalem?

 6. Woo väl Joaren wia daut Launt onbewont jewast?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Jesaja 44:28 un 45:1-4.

  1. Woo leet Jehova kjeenen Twiewel doaraun, daut de Profezeiunk äwa Kierus sikj gaunz secha erfellen wudd? (Jes. 55:10-11; Reem. 4:17, Neue-Welt-Übersetzung [NW]).

  2. Woo wiest de Profezeiunk äwa Kierus, daut Jehova Gott verutsajen kaun, waut noch komen woat? (Jes. 42:9; 45:21; 46:10-11; 2. Pet. 1:20, NW).

 2. Läs Esra 1:1-11.

  De Israeliten, waut nich trigj no Jerusalem gonen kunnen, “holpen” dee, waut jinjen. Woo kjenn wie ons daut toom Väabilt nämen un deejanje ‘halpen’, waut doa met dän Voltietdeenst aunfangen? (Esra 1:4, 6; Reem. 12:13; Kol. 4:12).

Jeschicht #81

See veloten sikj opp Gott

 1. Woo väl Menschen muaken sikj opp de lange Reis von Babielon no Jerusalem? Woo wia Jerusalem, aus see doa aunkjeemen?

 2. Waut wullen de Israeliten buen? Oba waut deeden äare Fiend dan?

 3. Wäa wieren Hagai un Sacharja? Waut säden see to daut Volkj?

 4. Wuarom schekjt Tatenai eenen Breef no Babielon? Waut fa eene Auntwuat kjrieech hee?

 5. Waut deed Esra, aus hee to hieren kjrieech, daut dän Tempel fäld opptofreschen?

 6. Besee die mol daut Bilt. Wuarom deit Esra hia bäden? Woo horcht Jehova no daut Jebäd? Waut kjenn wie doavon lieren?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Esra 3:1-13.

  Waut sell wie kjeenmol opphieren to doonen, uk wan wie mol wua sent, wua daut kjeene Vesaumlunk, ooda Grupp von Gott siene Deena jeft? (Esra 3:3, 6; Apj. 17:16-17; Heb. 13:15).

 2. Läs Esra 4:1-7.

  Woo denkjen Jehova siene Deena doaräwa, sikj met aundre Relijionen tooptostonen, soo aus Serubabel daut kloa dietlich muak? (2. Mo. 34:12; 1. Kor. 15:33; 2. Kor. 6:14-17).

 3. Läs Esra 5:1-5, 17 un 6:1-22.

  1. Wuarom kunnen de Jäajna dän Tempelbu nich opphoolen? (Esra 5:5; Jes. 54:17).

  2. Woo kjennen christliche Eltestasch sikj von Jehova leiden loten, wan see daut met Jäajna to doonen haben, soo aus de judische Leidasch deeden? (Esra 6:14; Psa. 32:8; Reem. 8:31; Jak. 1:5).

 4. Läs Esra 8:21-23, 28-36.

  Waut sell wie soo aus Esra doonen, ea wie eenen jewessen Wajch enschlonen? (Esra 8:23; Psa. 127:1; Spr. 10:22; Jak. 4:13-15).

Jeschicht #82

Mordechai un Ester

 1. Wäa wieren Mordechai un Ester?

 2. Wuarom socht Kjennich Ahasveros sikj eene aundre Fru? Wäm wäld hee sikj ut?

 3. Wäa wia Haman? Waut muak dän sea wuttich?

 4. Waut fa een Jesaz muak de Kjennich? Waut deed Ester, aus see von Mordechai eene Tiedinj kjrieech?

 5. Waut passieed met Haman? Waut passieed met Mordechai?

 6. Woo worden de Israeliten von äare Fiend jerat?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Ester 2:12-18.

  Woo bewiest daut Biespel von Ester, woo wichtich een “stella, leeftolja Jeist” es? (Est. 2:15; 1. Pet. 3:1-5).

 2. Läs Ester 4:1-17.

  Woo kjenn wie vondoag soo aus Ester de woare Aunbädunk unjastetten un Jehova bewiesen, daut wie am leewen un am tru sent? (Est. 4:13-14; Mat. 5:14-16; 24:14).

 3. Läs Ester 7:1-6.

  Woo haben väle von Gott siene Deena sikj vondoag soo aus Ester en de Jefoa jejäft, vefolcht to woaren? (Est. 7:4; Mat. 10:16-22; 1. Pet. 2:12).

Jeschicht #83

De Stautsmia von Jerusalem

 1. Woo motten de Israeliten sikj jefeelt haben, onen eene Mia rom äare Staut?

 2. Wäa wia Nehemia?

 3. Waut wia Nehemia siene Oabeit? Wuarom wia daut eene wichtje Oabeit?

 4. Wuarom wia Nehemia truarich? Waut deed Nehemia dan?

 5. Waut deed Kjennich Artahsasta fa Nehemia?

 6. Waut deed Nehemia, daut äare Fiend met daut buen nich een Enj moaken kunnen?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Nehemia 1:4-6 un 2:1-20.

  Woo leet Nehemia sikj von Jehova leiden? (Neh. 2:4-5; Reem. 12:12; 1. Pet. 4:7, Reimer).

 2. Läs Nehemia 3:3-5.

  Waut wia de Unjascheet tweschen de Enwona von Tekoa un äare “väanäme Mana”? Waut kjennen Eltestasch un Deenstaumthelpa doavon lieren? (Neh. 3:5, 27; 2. Tess. 3:7-10; 1. Pet. 5:5).

 3. Läs Nehemia 3:33-38 un 4:1-17.

  1. Waut jeef de Israeliten wada Moot toom wiedabuen, aus see väl Wadastaunt hauden? (Neh. 3:38; 4:2-3; Psa. 50:15; Jes. 65:13-14).

  2. Woo kaun daut Väabilt von de Israeliten ons Moot moaken?

 4. Läs Nehemia 6:15.

  De Stautsmia von Jerusalem wort en weinja aus twee Moonat oppjebut. Woo es daut een Bewies, daut de Gloowen väl bewirkjen kaun? (Psa. 56:4-5; Mat. 17:20; 19:26).

Jeschicht #84

Een Enjel kjemt no Maria

 1. Wäa es de Mejal opp daut Bilt?

 2. Waut säd de Enjel Gabriel to Maria?

 3. Woo sull Maria een Kjint haben, wan see kjeenen Maun haud?

 4. Waut passieed, aus Maria no Elisabet kjeem?

 5. Waut wull Josef nich, aus hee enwort, daut Maria wudd een Kjint haben? Wuarom endad hee oba sienen Senn?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Lukas 1:26-56.

  1. Schluach de Onvolkomenheit opp Gott sienen Sän äwa, aus dee vom Himmel en Maria äa onvolkomnet Muttalief nenvesat wort? Waut jeft Lukas 1:35 doaräwa auntovestonen? (Hag. 2:11-13; Joh. 6:69; Heb. 7:26; 10:5).

  2. Woo wort Jesus jeieet, aul ea hee jebuaren wort? (Lukas 1:41-43).

  3. Wuarom es Maria een goodet Väabilt fa Christen vondoag, dee besondre Väarajchten em Deenst fa Gott kjrieen? (Lukas 1:38, 46-49; 17:10; Spr. 11:2).

 2. Läs Matäus 1:18-25.

  Jesus wort nich werkjlich dän Nomen Immanuel oppjejäft. Woo erfeld hee oba derch sien Läwen aus Mensch de Bediedunk von disen Nomen? (Mat. 1:22-23; Joh. 14:8-10, Neue-Welt-Übersetzung; Heb. 1:1-3).

Jeschicht #85

Jesus woat en eenen Staul jebuaren

 1. Wäa es daut kjliene Bäbe opp daut Bilt? Wua lajcht Maria daut Bäbe nenn?

 2. Wuarom wort Jesus en eenen Staul jebuaren?

 3. Besee die mol daut Bilt. Wäa sent de Mana, waut daut Bäbe besieekjen komen? Waut haud een Enjel to an jesajcht?

 4. Wuarom wia Jesus soo besonda?

 5. Wuarom wort Jesus Gott sien Sän jenant?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Lukas 2:1-20.

  1. Waut haud Kjeisa Augustus doamet to doonen, daut de Profezeiunk äwa Jesus siene Jeburt sikj erfeld? (Luk. 2:1-4; Micha 5:1).

  2. Woo kaun eena to de Menschen jehieren, “aun dee [Gott] sien Jefaulen haft”? (Luk. 2:14; Mat. 16:24; Joh. 17:3; Apj. 3:19; Heb. 11:6).

  3. De deemootje judische Schophoads freiden sikj sea, aus de Rada jebuaren wort. Wuarom kjennen Gott siene Deena sikj vondoag noch väl dolla freien? (Luk. 2:10-11; Efs. 3:8-9; Opb. 11:15; 14:6).

Jeschicht #86

Mana foljen een Stiern

 1. Wäa sent de Mana opp daut Bilt? Wuarom wiest de eena no daut kloare Stiern?

 2. Wuarom wia Kjennich Herodes sea vestalt? Waut deed dee dan?

 3. Wua deed daut Stiern de Mana hanleiden? Wuarom jinjen de Mana opp eenen aundren Wajch trigj no äa Launt?

 4. Waut befool Herodes? Wuarom befool dee daut?

 5. Waut deed Josef, wiels Jehova am jewoarnt haud?

 6. Wäa haud daut Stiern jeschekjt? Wuarom deed dee daut?

Toosauzfroag:

 1. Läs Matäus 2:1-23.

  Woo oolt wia Jesus un wua wond hee, aus de Stiernforscha am besieekjen kjeemen? (Mat. 2:1, 11, 16).

Jeschicht #87

Jesus aus nata Jung em Tempel

 1. Besee die mol daut Bilt. Woo oolt es Jesus hia? Wua es hee?

 2. Wua jinkj Josef jieda Joa met siene Famielje han?

 3. Wuarom jinjen Josef un Maria wada trigj no Jerusalem, aus see aul oppem Wajch no Hus wieren?

 4. Wua fungen see Jesus schlieslich? Wuarom wundad aulemaun sikj äwa Jesus?

 5. Waut säd Jesus to siene Mame?

 6. Waut sell wie doonen, daut wie uk väl von Gott lieren, soo aus Jesus?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Lukas 2:41-52.

  1. Em Jesaz wia daut bloos von Maunsmenschen velangt, jieda Joa no de Fasten to gonen. Oba woo jeewen Josef un Maria een goodet Väabilt, un waut kjennen Elren vondoag doavon lieren? (Luk. 2:41; 5. Mo. 16:16; 31:12; Spr. 22:6).

  2. Woo jeef Jesus een goodet Väabilt fa junge Menschen vondoag, wan daut doarom jeit, de Elren to jehorchen? (Luk. 2:51; 5. Mo. 5:16; Spr. 23:22; Kol. 3:20).

 2. Läs Matäus 13:53-56.

  Woo heeten Jesus siene vea Breeda, von dee enne Bibel de Räd es? Waut deeden twee von dee lota fa de Christenvesaumlunk? (Mat. 13:55; Apj. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Jak. 1:1; Jud. 1).

Jeschicht #88

Johanes deit Jesus deepen

 1. Wäa sent de beid Mana hia opp daut Bilt?

 2. Woo woat eena jedeept?

 3. Wuarom leeten de Menschen sikj jeweenlich von Johanes deepen?

 4. Wuarom leet Jesus sikj deepen?

 5. Woo wees Gott, daut hee sikj freid, aus Jesus jedeept wort?

 6. Waut passieed, aus Jesus fa 40 Doag bie eene eensome Städ wia?

 7. Wäa wieren Jesus siene ieeschte Nofolja, ooda Jinja? Waut wia daut ieeschte Wunda, waut Jesus deed?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Matäus 3:13-17.

  Waut fa een Väabilt jeef Jesus siene Jinja doaderch, daut hee sikj deepen leet? (Psa. 40:8-9; Mat. 28:19-20; Luk. 3:21-22).

 2. Läs Matäus 4:1-11.

  Wan wie seenen, woo jeschekjt Jesus de Schreft brucken deed, woo moakt ons daut Moot, räajelmässich de Bibel to studieren? (Mat. 4:5-7; 2. Pet. 3:17-18; 1. Joh. 4:1, Neue-Welt-Übersetzung).

 3. Läs Johanes 1:29-51.

  No wäm wees Johanes de Deepa siene Jinja han? Woo kjenn wie daut vondoag uk soo doonen? (Joh. 1:29, 35-36; 3:30; Mat. 23:10).

 4. Läs Johanes 2:1-12.

  Woo wia Jesus sien ieeschtet Wunda een Bewies, daut Jehova von siene Deena nuscht goodet trigjhelt? (Joh. 2:9-10; Psa. 84:12; Jak. 1:17).

Jeschicht #89

Jesus reinicht dän Tempel

 1. Wuarom worden em Tempel Tieren vekoft?

 2. Waut muak Jesus sea doll?

 3. Besee die mol daut Bilt. Waut deit Jesus hia? Waut säd hee to de Mana, waut de Duwen vekoften?

 4. Waut foll Jesus siene Nofolja bie, aus see sagen, waut Jesus deed?

 5. Derch waut fa eene Jäajent jinkj Jesus, aus hee oppem Wajch trigj no Galiläa wia?

Toosauzfroag:

 1. Läs Johanes 2:13-25.

  Jesus wort sea doll äwa de Jeltwakjsla em Tempel. Woo sell wie doahäa äwa daut Haundel driewen em Vesaumlungshus denkjen? (Joh. 2:15-16; 1. Kor. 10:24, 31-33).

Jeschicht #90

De Fru biem Borm

 1. Wuarom hilt Jesus en Samaria bie eenen Borm aun? No waut fruach hee doa eene Fru?

 2. Wuarom wundad de Fru sikj? Wuarom räd Jesus met ar? Waut säd Jesus to ar?

 3. Waut docht de Fru, von waut fa een Wota Jesus räden deed? Oba waut meend Jesus werkjlich?

 4. Wuarom wist Jesus soo väl von de Fru?

 5. Waut kjenn wie von dise Jeschicht lieren?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Johanes 4:5-43.

  1. Woo sell wie äwa Menschen von eene aundre Raus ooda Häakunft denkjen, wan wie Jesus sien Biespel nofoljen? (Joh. 4:9; 1. Kor. 9:22; 1. Tim. 2:3-4; Tit. 2:11).

  2. Waut fa Säajnungen kjricht eena em jeistlichen, wan eena Jesus sien Nofolja woat? (Joh. 4:14; Jes. 58:11; 2. Kor. 4:16).

  3. De samaritische Fru wia sea dankboa fa daut, waut see jelieet haud, un jinkj fuaz un vetald aundre doavon. Woo kjenn wie wiesen, daut wie uk soo dankboa sent? (Joh. 4:7, 28; Mat. 6:33; Luk. 10:40-42).

Jeschicht #91

Jesus lieet opp eenen Boajch

 1. Besee die mol daut Bilt. Wua deit Jesus de Menschen hia lieren? Wäa sent dee, waut doa dicht bie am setten?

 2. Woo heeten de twalf Apostel?

 3. Waut es daut Kjennichrikj, waut Jesus prädjen deed?

 4. Waut lieed Jesus de Menschen, om waut see bäden sullen?

 5. Woo sell wie to aundre sennen?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Matäus 5:1-12.

  Soo aus Jesus säd, brukt de Mensch daut jeistliche. Woo kjenn wie wiesen, daut wie ons doaräwa em kloaren sent? (Mat. 5:3, Neue-Welt-Übersetzung [NW]; Reem. 10:13-15; 1. Tim. 4:13, 15-16, NW).

 2. Läs Matäus 5:21-26.

  Woo wiest Matäus 5:23-24, daut wie met onse Breeda motten een goodet Veheltnis haben, om met Gott een goodet Veheltnis to haben? (Mat. 6:14-15; Psa. 133:1; Kol. 3:13; 1. Joh. 4:20).

 3. Läs Matäus 6:1-8.

  En waut fa Stekjen motten Christen sikj doafäa heeden, selfstjerajcht to sennen? (Luk. 18:11-12; 1. Kor. 4:6-7; 2. Kor. 9:7).

 4. Läs Matäus 6:25-34.

  Woo lieed Jesus, daut wie doaropp vetruen sellen, daut Jehova em tieteljen fa ons sorjen woat? (2. Mo. 16:4; Psa. 37:25; Filip. 4:6).

 5. Läs Matäus 7:1-11.

  Waut wull Jesus met daut Jlikjnis en Matäus 7:5 dietlich moaken? (Spr. 26:12; Reem. 2:1; 14:10; Jak. 4:11-12).

Jeschicht #92

Jesus wakjt Doodje opp

 1. Woo heet de Voda von de Mejal opp daut Bilt? Wuarom muaken hee un siene Fru sikj groote Sorjen?

 2. Waut deed Jairus, aus hee Jesus funk?

 3. Waut passieed, aus Jesus oppem Wajch no Jairus sien Tus wia? Waut fa eene Tiedinj kjrieech Jairus hinjawäajes?

 4. Wuarom hauden de Menschen sikj domm äwa Jesus?

 5. Waut deed Jesus, aus hee met dree von siene Apostel un de Elren toop en de Stow nenjinkj, wua de Mejal wia?

 6. Wäm deed Jesus noch vom Doot oppwakjen? Waut woat Jesus noch mol doonen?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Lukas 8:40-56.

  Woo wees Jesus, daut hee metfeelent wia un Vestentnis haud fa de Fru, waut aul joarenlank emma Bloot veloaren haud? Waut kjennen christliche Eltestasch doavon lieren? (Luk. 8:43-44, 47-48; 3. Mo. 15:25-27; Mat. 9:12-13; Kol. 3:12-14).

 2. Läs Lukas 7:11-17.

  Waut feeld Jesus, aus hee de Wätfru von Nain sach? Wuarom es daut een Troost fa deejanje, waut eenen leewen Mensch begroft haben? (Luk. 7:13; 2. Kor. 1:3-4; Heb. 4:15).

 3. Läs Johanes 11:17-44.

  Woo wia aun Jesus to seenen, daut et nuscht waut butajeweeneljet es, wan eena äwa wäm truat, dee jestorwen es? (Joh. 11:33-36, 38; 2. Sam. 19:1-5).

Jeschicht #93

Jesus jeft väle Menschen to äten

 1. Waut wia met Johanes dän Deepa jeworden? Woo feeld Jesus sikj doaräwa?

 2. Woo jeef Jesus de väle Menschen to äten, waut bie am wieren? Woo väl bleef noch äwa?

 3. Waut passieed dee Nacht, waut de Jinja sea Angst muak? Waut beläwd Petrus?

 4. Met waut jeef Jesus opp eene aundre Sauz dusende Menschen to äten?

 5. Wuarom woat daut scheen sennen, wan Jesus ieescht woat aus Kjennich äwa de Ieed rejieren?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Matäus 14:1-32.

  1. Waut wiest Matäus 14:23-32 ons äwa Petrus?

  2. Woo wiest de Schreft, daut Petrus sikj mete Tiet veendat haud un nich mea soo jlikjtoo wia? (Mat. 14:27-30; Joh. 18:10; 21:7; Apj. 2:14, 37-40; 1. Pet. 5:6, 10).

 2. Läs Matäus 15:29-38.

  Woo wees Jesus, daut hee dankboa wia fa daut, wuafäa sien Voda em tieteljen sorjd? (Mat. 15:37; Joh. 6:12; Kol. 3:15).

 3. Läs Johanes 6:1-21.

  Woo kjennen Christen bewiesen, daut see äwa de Rejierungen krakjt soo denkjen aus Jesus? (Joh. 6:15; Mat. 22:21; Reem. 12:2; 13:1-4).

Jeschicht #94

Jesus räakjent Kjinja väl

 1. Äwa waut hauden de Apostel sikj hinjawäajes jesträden?

 2. Wuarom roopt Jesus eenen kjlienen Jung un stald dän ver siene Apostel?

 3. Wuarom sullen de Apostel soo woaren aus kjliene Kjinja?

 4. Woo wees Jesus opp eene aundre Sauz, daut hee Kjinja väl räakjnen deed?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Matäus 18:1-4.

  Wuarom brukt Jesus Jlikjnisen biem lieren? (Mat. 13:34, 36; Mar. 4:33-34).

 2. Läs Matäus 19:13-15.

  En waut fa Stekjen mott wie soo sennen aus kjliene Kjinja, wan wie unja Gott sien Kjennichrikj läwen wellen? (Psa. 25:9; 138:6, Neue-Welt-Übersetzung [NW]; 1. Kor. 14:20).

 3. Läs Markus 9:33-37.

  Waut lieed Jesus siene Jinja äwa daut sträwen no een huaget Aunseenen? (Mar. 9:35; Mat. 20:25-26; Gal. 6:3; Filip. 2:5-8, NW).

 4. Läs Markus 10:13-16.

  Woo jinkj Jesus met de Menschen om, waut no am kjeemen? Waut kjennen christliche Eltestasch doavon lieren? (Mar. 6:30-34; Filip. 2:1-4; 1. Tim. 4:12).

Jeschicht #95

Woo Jesus aundre lieet

 1. Waut fruach een Maun Jesus? Wuarom fruach dee daut?

 2. Waut vetald Jesus eenjemol toom aundre waut lieren? Woo jleichten de Juden de Samarita?

 3. En Jesus siene Jeschicht, waut passieed doa met eenen Jud, waut no Jericho jinkj?

 4. Waut deeden een judischa Priesta un een Levit, aus dee doa vebiekjeemen?

 5. Wäa es de Maun opp daut Bilt, waut dän vewunden Jud halpen deit?

 6. Waut fruach Jesus dän Maun, dän hee dise Jeschicht vetalt haud? Waut auntwuad de Maun?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Lukas 10:25-37.

  1. Woo holp Jesus dän Schreftjelieeden, de Auntwuat opp siene Froag selfst to finjen, enne Städ dän de Auntwuat eefach to sajen? (Luk. 10:26; Mat. 16:13-16).

  2. Woo muak Jesus siene Toohiera met Jlikjnisen kloa, daut see jewesse Menschen nich veachten sullen? (Luk. 10:36-37; 18:9-14; Tit. 1:9).

Jeschicht #96

Jesus heelt de Kranke

 1. Waut deed Jesus opp siene Reisen derch daut Launt?

 2. Waut säd Jesus to siene Apostel, ojjefäa dree Joa nodäm aus Johanes am jedeept haud?

 3. Wäa sent de Menschen opp daut Bilt? Waut deed Jesus fa de Fru?

 4. Wuarom schämden de judische Leidasch sikj?

 5. Waut deed Jesus fa twee blinje Prachasch dicht bie Jericho?

 6. Wuarom deed Jesus Wunda?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Matäus 15:30-31.

  Woo wia Jehova siene Macht derch Jesus to seenen? Woo kjenn wie ons doaderch bäta väastalen, waut Jehova en de niee Welt doonen woat? (Psa. 37:29; Jes. 33:24).

 2. Läs Lukas 13:10-17.

  Jesus deed eenje von siene jratste Wunda aum Sabat. Waut jeft daut doaräwa auntovestonen, waut Jesus en siene dusentjoasche Harschoft fa de Menschen doonen woat? (Luk. 13:10-13; Psa. 46:10; Mat. 12:8; Kol. 2:16-17; Opb. 21:1-4).

 3. Läs Matäus 20:29-34.

  Woo wiest dis Berecht, daut Jesus daut kjeenmol too väl wia, aundre to halpen? Woo kjenn wie ons daut toom Väabilt nämen? (5. Mo. 15:7; Jak. 2:15-16; 1. Joh. 3:17).

Jeschicht #97

Jesus kjemt aus Kjennich

 1. Waut säd Jesus to siene Jinja, aus see no een Darp dicht bie Jerusalem kjeemen?

 2. Waut passieed, aus Jesus meist bat Jerusalem wia? (See opp daut Bilt.)

 3. Waut deeden de kjliene Kjinja, aus dee sagen, daut Jesus blinje un kjräpelje Menschen heelen deed?

 4. Waut säd Jesus to de Priestasch, aus dee sikj doaräwa oajaden?

 5. Woo kjenn wie uk soo sennen aus de Kjinja, waut Jesus lowen deeden?

 6. Waut wullen de Jinja jieren weeten?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Matäus 21:1-17.

  1. Waut deeden reemische Häafiera foaken, wan dee eenen Kjrich jewonnen hauden un trigj no Hus kjeemen? Woo wia daut bie Jesus gaunz aundasch, aus hee aus Kjennich en Jerusalem nenkjeem? (Mat. 21:4-5; Sach. 9:9; Filip. 2:5-8; Kol. 2:15, Neue-Welt-Übersetzung).

  2. De kjliene Junges deeden Jesus met Wieed ut Psalm 118 lowen, aus hee nom Tempel kjeem. Waut kjennen Kjinja vondoag doavon lieren? (Mat. 21:9, 15; Psa. 118:25-26; 2. Tim. 3:15; 2. Pet. 3:18).

 2. Läs Johanes 12:12-16.

  Waut haud daut to bedieden, daut de Menschen Jesus met Paulmbläda entjäajen kjeemen? (Joh. 12:13; Filip. 2:10; Opb. 7:9-10).

Jeschicht #98

Opp dän Oliewenboajch

 1. Woont es Jesus hia opp daut Bilt? Wäa sent de aundre?

 2. Waut hauden de Priestasch wult met Jesus doonen, aus hee em Tempel jewast wia? Waut haud Jesus to an jesajcht?

 3. Waut fruagen de Apostel Jesus?

 4. Wuarom vetald Jesus siene Apostel, waut daut oppe Ieed jäwen wudd, wan hee ieescht wudd em Himmel aus Kjennich rejieren?

 5. Waut säd Jesus, waut daut jäwen wudd, ea hee met aul daut schlajchte wudd een Enj moaken?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Matäus 23:1-39.

  1. De Bibel es doa nich jäajen, daut eena Beaumte met eenen Ierennomen aunrät. Waut säd Jesus oba en Matäus 23:8-11 äwa daut brucken von Ierennomes fa dee, waut en de Christenvesaumlunk de Veauntwuatunk haben? (Apj. 26:25; Reem. 13:7; 1. Pet. 2:13-14).

  2. Woo vesochten de Farisäa, de Menschen doavon auftohoolen, Christen to woaren? Woo haben Relijionsleidasch daut vondoag soo änlich jedonen? (Mat. 23:13; Luk. 11:52; Joh. 9:22; 12:42; 1. Tess. 2:16).

 2. Läs Matäus 24:1-14.

  1. Woo wiest Matäus 24:13, woo wichtich daut es, nich opptojäwen?

  2. Waut es doamet jemeent, wan daut en Matäus 24:13 sajcht, “bat aum Enj”? (Mat. 16:27; Reem. 14:10-12; 2. Kor. 5:10).

 3. Läs Markus 13:3-10.

  Woo drekjt Jesus daut en Markus 13:10 ut, woo drinjent daut es, de goode Bootschoft to prädjen? Waut sellen Jesus siene Wieed en ons bewirkjen? (Reem. 13:11-12; 1. Kor. 7:29-31; 2. Tim. 4:2, Neue-Welt-Übersetzung).

Jeschicht #99

En eene Bowastow

 1. Besee die mol daut Bilt. Wuarom sent Jesus un siene twalf Apostel hia en eene groote Bowastow?

 2. Wäa es de Maun, waut doa velat? Waut well dee?

 3. Waut fa eene niee Feia deed Jesus enfieren, aus daut Passamol ieescht derch wia?

 4. Aun waut deed daut Passamol de Israeliten denkjen halpen? Aun waut sull daut Owentmol Jesus siene Nofolja denkjen halpen?

 5. Waut säd Jesus to siene Apostel no daut Owentmol? Waut deeden see dan?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Matäus 26:14-30.

  1. Woo wiest Matäus 26:15, daut Judas Jesus mootwellich veroden deed?

  2. Derch Jesus sien vegotnet Bloot wort tweeatlei bewirkjt. Waut wia daut? (Mat. 26:27-28; Jer. 31:31-33; Efs. 1:7-8; Heb. 9:19-20).

 2. Läs Lukas 22:1-39.

  En waut fa eenen Senn fua Soton en Judas nenn? (Luk. 22:3; Joh. 13:2; Apj. 1:24-25).

 3. Läs Johanes 13:1-20.

  1. Meent Johanes 13:2, daut Judas daut nich halpen kunn, waut hee deed? Waut kjennen Gott siene Deena doarut lieren? (1. Mo. 4:7; 2. Kor. 2:11; Gal. 6:1; Jak. 1:13-14).

  2. Waut fa eene dietelje Lia jeef Jesus derch sien Biespel? (Joh. 13:15; Mat. 23:11; 1. Pet. 2:21).

 4. Läs Johanes 17:1-26.

  Waut wull Jesus doamet sajen, aus hee doarom bäd, daut siene Nofolja “eent sennen muchten” (Joh. 17:11, 21-23; Reem. 13:8; 14:19; Kol. 3:14).

Jeschicht #100

Jesus em Goaden Getsemane

 1. Wua jinjen Jesus un siene Apostel han, aus see de Bowastow ieescht veloten hauden? Waut säd Jesus to de Apostel, waut see doonen sullen?

 2. Waut deeden de Apostel, aus Jesus trigj no an kjeem? Woo väl Mol passieed daut?

 3. Wäa kjeem dan en dän Goaden nenn? Waut deed Judas Iskariot? (See opp daut Bilt.)

 4. Wuarom jeef Judas Jesus eenen Kuss? Waut deed Petrus dan?

 5. Waut säd Jesus to Petrus? Wuarom fruach Jesus nich doano, daut Gott am Enjel schekjen sull?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Matäus 26:36-56.

  1. Waut kjennen christliche Eltestasch doavon lieren, woo Jesus siene Jinja vemonen deed? (Mat. 20:25-28; 26:40-41; Gal. 5:17; Efs. 4:29, 31-32).

  2. Woo docht Jesus doaräwa, daut Jewäa enne Haunt to nämen? (Mat. 26:52; Luk. 6:27-28; Joh. 18:36).

 2. Läs Lukas 22:39-53.

  Em Goaden Getsemane kjeem een Enjel un stoakjt Jesus. Wia daut een Bewies, daut Jesus em Gloowen schwak wia? Erkjläa daut. (Luk. 22:41-43; Jes. 49:8; Mat. 4:10-11; Heb. 5:7).

 3. Läs Johanes 18:1-12.

  Woo deed Jesus siene Jinja fa siene Fiend beschitzen? Waut kjenn wie von sien Väabilt lieren? (Joh. 10:11-12; 18:1, 6-9; Heb. 13:6; Jak. 2:25).

Jeschicht #101

Jesus woat omjebrocht

 1. Wäa haud daut mieeschte Schult doaraun, daut Jesus omjebrocht wort?

 2. Waut deeden de Apostel, aus de judische Leidasch Jesus faustneemen?

 3. Waut deeden dee met Jesus bie dän Huagen Priesta Kaifas?

 4. Wuarom jinkj Petrus wajch un road?

 5. Waut schrieejen de väaschte Priestasch, aus Pilatus Jesus ver daut Volkj brocht?

 6. Waut deeden dee aum Friedach tiedich no Meddach met Jesus? Waut vespruak Jesus dän eenen Reiba, waut biesied am aun eenen Pol wia?

 7. Wua woat daut Paradies sennen, wua Jesus von räd?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Matäus 26:57-75.

  Wuaraun wia to seenen, daut de Mana von dän judischen Huagen Rot een beeset Hoat hauden? (Mat. 26:59, 67-68).

 2. Läs Matäus 27:1-50.

  Wuarom kjenn wie sajen, daut Judas daut nich opp iernst leet wia, waut hee jedonen haud? (Mat. 27:3-4; Mar. 3:29; 14:21; 2. Kor. 7:10-11).

 3. Läs Lukas 22:54-71.

  En de Nacht, wua Jesus faustjenomen wort, veluach Petrus, daut hee Jesus kjand. Waut fa eene Lia es ons daut? (Luk. 22:60-62; Mat. 26:31-35; 1. Kor. 10:12).

 4. Läs Lukas 23:1-49.

  Woo vehilt Jesus sikj, aus hee ojjerajcht behaundelt wort? Waut kjenn wie doavon lieren? (Luk. 23:33-34; Reem. 12:17-19; 1. Pet. 2:23).

 5. Läs Johanes 18:12-40.

  Uk wan Petrus sikj von Menschenforcht unjakjrieen leet, foot hee oba wada Moot un wort een besondra Apostel. Waut lieet ons daut? (Joh. 18:25-27; 1. Kor. 4:2; 1. Pet. 3:14-15; 5:8-9).

 6. Läs Johanes 19:1-30.

  1. Waut fa eene veninftje Enstalunk haud Jesus äwa irdische Sachen? (Joh. 2:1-2, 9-10; 19:23-24; Mat. 6:31-32; 8:20).

  2. Woo wia aun Jesus siene latste Wieed to seenen, daut hee met gooden Erfolch doafäa enjestonen wia, daut Jehova daut Rajcht haft to harschen? (Joh. 16:33; 19:30; 2. Pet. 3:14; 1. Joh. 5:4).

Jeschicht #102

Jesus läft wada

 1. Wäa sent de Fru un de beid Mana opp daut Bilt? Wua sent dee?

 2. Wuarom säd Pilatus to de Priestasch, see kunnen Soldoten schekjen toom daut Grauf bewoaken?

 3. Waut deed een Enjel aum dredden Dach tiedich zemorjes? Waut deeden de Priestasch dan?

 4. Wuarom wieren de Frues vewundat, aus see no Jesus sien Grauf kjeemen?

 5. Wuarom randen Petrus un Johanes no daut Grauf? Waut sagen see?

 6. Wua wia de Dooden jebläwen? Woo wees Jesus siene Jinja, daut hee läwd?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Matäus 27:62-66 un 28:1-15.

  Woo deeden de väaschte Priestasch, de Farisäa un de Eltestasch jäajen dän heiljen Jeist sindjen, aus Jesus oppjestonen wia? (Mat. 12:24, 31-32; 28:11-15).

 2. Läs Lukas 24:1-12.

  Woo wiest de Jeschicht von Jesus sien oppstonen, daut Frumenschen en Jehova siene Uagen true Zeijen sent? (Luk. 24:4, 9-10; Mat. 28:1-7).

 3. Läs Johanes 20:1-12.

  Woo wiest Johanes 20:8-9, daut wie motten jeduldich sennen, wan wie mol nich gaunz vestonen kjennen, woo eene Profezeiunk ut de Bibel sikj erfelt? (Spr. 4:18; Mat. 17:22-23; Luk. 24:5-8; Joh. 16:12).

Jeschicht #103

En eene toojeschlotne Stow

 1. Waut säd Maria to dän Maun, von dän see docht, daut wia de Goadenbesorja? Woo wort see en, daut daut Jesus wia?

 2. Waut beläwden twee Jinja opp dän Wajch no Emmaus?

 3. Waut passieed, aus de beid Jinja de Apostel jroz vetalden, daut see Jesus jeseenen hauden?

 4. Woo väl Mol haud Jesus sikj nu aul von siene Nofolja seenen loten?

 5. Waut säd Tomas, aus de aundre Jinja am vetalden, daut see Jesus jeseenen hauden? Waut passieed acht Doag lota?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Johanes 20:11-29.

  Wull Jesus en Johanes 20:23 sajen, daut Menschen daut Rajcht jejäft es, Sinden to vejäwen? Erkjläa daut. (Psa. 49:3, 8, Friesen; Jes. 55:7; 1. Tim. 2:5-6; 1. Joh. 2:1-2).

 2. Läs Lukas 24:13-43.

  Woo kjenn wie ons soo enstalen, daut ons de Woarheiten ut de Bibel to Hoaten gonen? (Luk. 24:32-33; Esra 7:10; Mat. 5:3, Neue-Welt-Übersetzung; Apj. 16:14; Heb. 5:11-14).

Jeschicht #104

Jesus foat trigj nom Himmel

 1. Woo väl Jinja sagen Jesus eemol opp eene Sauz? Von waut vetald Jesus, wan hee met an toop wia?

 2. Waut es Gott sien Kjennichrikj? Woo woat daut oppe Ieed sennen, wan Jesus ieescht fa dusent Joa aus Kjennich rejieren woat?

 3. Woo väl Doag lank haud Jesus sikj emma wada von siene Jinja seenen loten? Waut deed hee dan?

 4. Waut säd Jesus noch to siene Jinja, ea hee veleet?

 5. Waut passieet met Jesus opp daut Bilt? Wuarom kunnen de Jinja am dan nich mea seenen?

Toosauzfroagen:

 1. Läs 1. Korinta 15:3-8.

  Wuarom kunn de Apostel Paulus soo äwazeicht doavon räden, daut Jesus vom Doot oppjestonen wia? Wuavon kjennen Christen vondoag gaunz äwazeicht räden? (1. Kor. 15:4, 7-8; Jes. 2:2-3; Mat. 24:14; 2. Tim. 3:1-5).

 2. Läs Aposteljeschicht 1:1-11.

  Wua wort aulawäajen jeprädicht, soo aus daut en Aposteljeschicht 1:8 verutjesajcht wort? (Apj. 6:7; 9:31; 11:19-21; Kol. 1:23).

Jeschicht #105

See wachten en Jerusalem

 1. Waut passieed, aus Jesus siene Nofolja en Jerusalem wachten deeden? (See opp daut Bilt.)

 2. Äwa waut wieren de Jast en Jerusalem sea vewundat?

 3. Waut deed Petrus de Menschen erkjläaren?

 4. Woo feelden väle Menschen sikj, aus Petrus dit aules vetald? Waut säd Petrus, waut see doonen sullen?

 5. Woo väl Menschen leeten sikj aun dän Dach deepen?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Aposteljeschicht 2:1-47.

  1. Woo weesen Petrus siene Wieed en Aposteljeschicht 2:23, 36, daut daut gaunze judische Volkj fa Jesus sienen Doot veauntwuatlich wia? (1. Tess. 2:14-15).

  2. Woo jeef Petrus een goodet Väabilt doarenn, aundre met de Schreft to äwazeijen? (Apj. 2:16-17, 29, 31, 36, 39; Kol. 4:6).

  3. Woo neem Petrus dän ieeschten von de “Schlätels toom Himmelrikj” em Jebruck, waut Jesus am vesproaken haud? (Apj. 2:14, 22-24, 37-38; Mat. 16:19).

Jeschicht #106

Utem Jefenkjnis friejemoakt

 1. Waut troffen Petrus un Johanes eenen Dach aun, aus see nom Tempel jinjen?

 2. Waut säd Petrus to dän Maun, waut noch kjeenmol haud gonen kunt? Waut jeef Petrus dän, waut mea wieet wia aus Jelt?

 3. Wuarom musten de judische Leidasch sikj oajren? Waut deeden dee met Petrus un Johanes?

 4. Waut säd Petrus to de judische Leidasch? Waut säden dee de Apostel dan auf?

 5. Waut muak de judische Leidasch aufjenstich? Waut passieed, aus see de Apostel toom tweede Mol em Jefenkjnis stopten?

 6. Waut säden de Apostel, aus see ver de judische Leidasch jebrocht worden?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Aposteljeschicht 3:1-10.

  Ons es vondoag nich de Macht jejäft, Wunda to doonen. Oba woo halpen Petrus siene Wieed en Aposteljeschicht 3:6 ons doawäajen to seenen, woo wieetvoll de Bootschoft vom Kjennichrikj es? (Joh. 17:3; 2. Kor. 5:18-20; Filip. 3:8).

 2. Läs Aposteljeschicht 4:1-31.

  Waut sell wie uk soo doonen aus onse christliche Breeda en daut ieeschte Joahundat, wan wie em Deenst Wadastaunt bejäajnen? (Apj. 4:29, 31; Efs. 6:18-20; 1. Tess. 2:2).

 3. Läs Aposteljeschicht 5:17-42.

  Woo es bie eenje to seenen, daut see äwa daut Prädichtwoakj veninftich jesonnen sent, uk wan see selfst nich Zeijen von Jehova sent? (Apj. 5:34-39).

Jeschicht #107

Stefanus woat jesteenicht

 1. Wäa wia Stefanus? Waut kunn hee met Gott siene Help doonen?

 2. Waut säd Stefanus, waut de judische Leidasch sea doll muak?

 3. Waut deeden de Mana, aus dee Stefanus ieescht ut de Staut rutjeschlapt hauden?

 4. Besee die mol daut Bilt. Wäa es de junga Maun, waut no de Äwarakj oppaust?

 5. Om waut deed Stefanus to Jehova bäden, ea hee storf?

 6. Woo kjenn wie soo sennen aus Stefanus, wan to ons wäa domm es?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Aposteljeschicht 6:8-15.

  Woo vesieekjen Relijionsleidasch eenjemol gaunz hinjalestich, met daut Prädichtwoakj von Jehova siene Zeijen een Enj to moaken? (Apj. 6:9, 11, 13).

 2. Läs Aposteljeschicht 7:1-60.

  1. Woo kunn Stefanus soo goot fa de goode Bootschoft enstonen, aus hee ver dän judischen Huagen Rot wia? Waut lieet ons daut? (Apj. 7:51-53; Reem. 15:4; 2. Tim. 3:14-17; 1. Pet. 3:15).

  2. Woo sell wie äwa Menschen jesonnen sennen, waut ons Woakj wadastonen? (Apj 7:58-60; Mat. 5:44; Luk. 23:33-34).

Jeschicht #108

Oppem Wajch no Damaskus

 1. Waut deed Saul, nodäm aus dee Stefanus omjebrocht hauden?

 2. Waut passieed, aus Saul oppem Wajch wia no Damaskus?

 3. Waut säd Jesus to Saul, waut hee doonen sull?

 4. Waut säd Jesus to Hananias? Woo kunn Saul wada seenen?

 5. Waut sull Saul doonen? Woo wort hee lota jenant?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Aposteljeschicht 8:1-4.

  De Christenvesaumlunk wort en de ieeschte Joaren sea vefolcht. Woo wort de christlicha Gloowen doaderch bloos noch wieda vebreet? Woo haft sikj daut en onse Tiet foaken soo änlich romjenomen? (Apj. 8:4; Jes. 54:17).

 2. Läs Aposteljeschicht 9:1-20.

  Waut fa eene dreefache Oppgow haud Jesus fa Paulus em Senn? (Apj. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Reem. 11:13).

 3. Läs Aposteljeschicht 22:6-16.

  En waut sell wie Hananias nodoonen? Wuarom es daut wichtich? (Apj. 22:12; 1. Tim. 3:7; 1. Pet. 1:14-16; 2:12).

 4. Läs Aposteljeschicht 26:8-20.

  Paulus endad sikj un wort een Christ. Woo kaun daut wäm Moot jäwen, dee eenen onjleewenden Ehepoatna haft? (Apj. 26:11; 1. Tim. 1:14-16; 2. Tim. 4:2; 1. Pet. 3:1-3).

Jeschicht #109

Petrus kjemt no Kornelius

 1. Besee die mol daut Bilt. Wäa es de Maun, waut sikj doa ver Petrus kjneet?

 2. Waut säd een Enjel to Kornelius?

 3. Waut leet Gott Petrus seenen, aus hee bie Simon sien Hus oppem Dak wia?

 4. Wuarom säd Petrus to Kornelius, hee sull sikj nich ver am kjneeen un am aunbäden?

 5. Waut wundad de judische Jinja, waut met Petrus metjekomen wieren?

 6. Waut lieet ons dise Jeschicht?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Aposteljeschicht 10:1-48.

  Waut wiesen Petrus siene Wieed en Aposteljeschicht 10:42 äwa daut prädjen von de goode Bootschoft vom Kjennichrikj? (Mat. 28:19; Mar. 13:10; Apj. 1:8).

 2. Läs Aposteljeschicht 11:1-18.

  Woo wia Petrus enjestalt, aus am kloa wort, waut Jehova met de Nichjuden em Senn haud? Woo kjenn wie uk soo sennen aus Petrus? (Apj. 11:17-18; 2. Kor. 10:5; Efs. 5:17).

Jeschicht #110

Timotäus woat Paulus sien Helpa

 1. Wäa es de Jung opp daut Bilt? Wua wond hee? Woo heeten siene Mutta un siene Grootmutta?

 2. Waut säd Timotäus, aus Paulus am fruach, aus hee wull met an metkomen un Menschen en aundre Lenda prädjen?

 3. Wua worden Jesus siene Nofolja daut ieeschte Mol ‘Christen’ jenant?

 4. Waut fa Städa besochten Paulus, Silas un Timotäus, aus see Liestra ieescht veloten hauden?

 5. Bie waut deed Timotäus Paulus halpen? Woo kaust du uk soo sennen aus Timotäus?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Aposteljeschicht 9:19-30.

  Woo bewees de Apostel Paulus sikj aus väasechtich, wan hee daut met Wadastaunt jäajen de goode Bootschoft to doonen haud? (Apj. 9:22-25, 29-30; Mat. 10:16).

 2. Läs Aposteljeschicht 11:19-26.

  Woo wiest Aposteljeschicht 11:19-21, 26 (Neue-Welt-Übersetzung), daut Jehova daut Prädichtwoakj derch sienen Jeist lenkjt un leit?

 3. Läs Aposteljeschicht 13:13-16, 42-52.

  Woo wiest Aposteljeschicht 13:51-52, daut de Jinja sikj von Wadastaunt nich leeten mootloos moaken? (Mat. 10:14; Apj. 18:6; 1. Pet. 4:14).

 4. Läs Aposteljeschicht 14:1-6, 19-28.

  Wan daut sajcht, see “befoolen . . . an dän Harn aun”, woo halpt ons daut, ons nich onneedich Sorjen to moaken om de Niee, om dee wie ons kjemren? (Apj. 14:21-23; 20:32; Joh. 6:44).

 5. Läs Aposteljeschicht 16:1-5.

  Timotäus wia reed, sikj beschnieden to loten. Woo wiest daut, woo wichtich daut es, “aules fa daut Evangelium” to doonen? (Apj. 16:3; 1. Kor. 9:23; 1. Tess. 2:8).

 6. Läs Aposteljeschicht 18:1-11, 18-22.

  Woo wirkjt Jesus bie daut Prädichtwoakj met, soo aus Aposteljeschicht 18:9-10 auntovestonen jeft? Opp waut kjenn wie ons doahäa veloten? (Mat. 28:20).

Jeschicht #111

Een Jung wia enjeschlopen

 1. Besee die mol daut Bilt. Wäa es de Jung, waut hia licht? Waut wia hia jeworden?

 2. Waut deed Paulus, aus hee sach, daut de Jung doot wia?

 3. Wua fuaren Paulus un Timotäus toop met äare Jesalschoft han? Waut deed Paulus, aus daut Schepp en Milet aunhilt?

 4. Waut säd de Profeet Agabus to Paulus? Woo kjeem daut krakjt soo rom, aus de Profeet jesajcht haud?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Aposteljeschicht 20:7-38.

  1. Waut mott wie doonen, daut wie “aun kjeenen Mensch sien Bloot schuldich” sent, soo aus Paulus en Aposteljeschicht 20:26-27 säd? (Hes. 33:8; Apj. 18:6-7).

  2. Wuarom sellen Eltestasch sikj biem lieren “tru aun daut woarhauftje Wuat hoolen”? (Apj. 20:17, 29-30; Tit. 1:7-9; 2. Tim. 1:13).

 2. Läs Aposteljeschicht 26:24-32.

  Woo nuzt Paulus sien reemischet Birjarajcht, om daut notokomen, waut Jesus am oppjejäft haud? (Apj. 9:15; 16:37-38; 25:11-12; 26:32; Luk. 21:12-13).

Jeschicht #112

Eene ojjlekjelje Scheppreis

 1. Waut passieed dicht bie de Insel Kreet met daut Schepp, wua Paulus metfua?

 2. Waut säd Paulus to de Menschen opp daut Schepp?

 3. Wuarom bruak daut Schepp en Bieta?

 4. Waut säd de Hauptmaun? Woo väl Menschen worden jerat?

 5. Woo heet de Insel, wua see aum Launt kjeemen? Woo jinkj daut met Paulus wieda?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Aposteljeschicht 27:1-44.

  Wuarom es de Berecht von Paulus siene Reis no Room een Bewies doafäa, daut de Bibel bat en aule Eenselheiten jeneiw es? (Apj. 27:16-19, 27-32; Luk. 1:3; 2. Tim. 3:16-17).

 2. Läs Aposteljeschicht 28:1-14.

  De Einheima von Malta, uk wan daut nich Christen wieren, wieren “butajeweenlich frintlich” to dän Apostel Paulus un de aundre Veojjlekjte vom Schepp. Woo sellen dan Christen to aundre sennen? (Apj. 28:1-2; Heb. 13:1-2; 1. Pet. 4:9).

Jeschicht #113

Paulus en Room

 1. Wäm deed Paulus prädjen, aus hee en Room jefangen wia?

 2. Besee die mol daut Bilt. Wäa es de Maun, waut doa biem Desch sett un schrift? Waut deit hee fa Paulus?

 3. Wäa wia Epafroditus? Waut neem hee met, aus hee trigj no Filippi reisd?

 4. Wuarom schreef Paulus eenen Breef aun sienen gooden Frint Filemon?

 5. Waut deed Paulus, aus hee ieescht wada frie wia? Waut wort lota met am?

 6. Von wäm leet Jehova de latste Bieekja enne Bibel oppschriewen? Von waut schrift daut en de Openboarunk?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Aposteljeschicht 28:16-31 un Filippa 1:13.

  Woo nuzt Paulus de Tiet ut, wua hee en Room jefangen wia? Waut haft daut bie de Breeda jedonen, aus dee Paulus sienen fausten Gloowen sagen? (Apj. 28:23, 30; Filip. 1:14).

 2. Läs Filippa 2:19-30.

  Woo deed Paulus Timotäus un Epafroditus lowen? Woo kjenn wie ons Paulus doarenn toom Väabilt nämen? (Filip. 2:20, 22, 25, 29-30; 1. Kor. 16:18; 1. Tess. 5:12-13).

 3. Läs Filemon 1-25.

  1. Opp waut fa eene Oat deed Paulus Filemon daut to weeten, woo hee sikj vehoolen sull? Waut kjennen Eltestasch sikj doa rutnämen? (Filem. 9; 2. Kor. 8:8, Friesen; Gal. 5:13).

  2. Woo wiest Filemon 13-14, daut Paulus de Jefeelen von aundre enne Christenvesaumlunk en acht neem? (1. Kor. 8:7, 13; 10:31-33).

 4. Läs 2. Timotäus 4:7-9.

  Woo kjenn wie ons soo secha sennen aus de Apostel Paulus, daut Jehova ons beloonen woat, wan wie bat aum Enj tru bliewen? (Mat. 24:13; Heb. 6:10).

Jeschicht #114

Daut Enj von aul daut schlajchte

 1. Wuarom schrift daut enne Bibel von Pieed em Himmel?

 2. Woo heet de Kjrich, waut Gott jäajen de schlajchte Menschen fieren woat? Waut woat Gott en disen Kjrich doonen?

 3. Besee die mol daut Bilt. Wäa woat en disen Kjrich de Väaschta sennen? Wuarom haft dee eene Kroon oppem Kopp? Waut meent daut Schwieet en siene Haunt?

 4. Wuarom brukt ons daut nich wundren, daut Gott de schlajchte Menschen venichten woat, wan wie aun de Jeschichten #10, #15 un #33 denkjen?

 5. Woo wiesen de Jeschichten #36 un #76, daut Gott de schlajchte Menschen venichten woat, uk wan dee veleicht väajäwen, daut see am deenen?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Openboarunk 19:11-16.

  1. Woo wiest de Schreft gaunz kloa, daut de Ritta opp daut witte Pieet Jesus Christus es? (Opb. 1:5; 3:14; 19:11; Jes. 11:4).

  2. Woo es daut Bloot aun Jesus sien Kjleet een Bewies, daut hee volstendich un fa emma jewennen woat? (Opb. 14:18-20; 19:13).

  3. Wäa es doa woomäajlich aula en de Armeeen, waut Jesus opp sien wittet Pieet hinjaraun komen? (Opb. 12:7; 19:14; Mat. 25:31-32).

Jeschicht #115

Wada een Paradies oppe Ieed

 1. Woo woat daut em Paradies oppe Ieed sennen?

 2. Waut sajcht daut enne Bibel to dee, waut em Paradies läwen woaren?

 3. Wanea woat Jesus doano seenen, daut daut aules soo woaren woat?

 4. Aus Jesus oppe Ieed wia, woo wees hee, waut hee aus Gott sien Kjennich doonen wudd?

 5. Waut woaren Jesus un de aundre Kjennichs em Himmel doonen, wan see ieescht woaren äwa de Ieed rejieren?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Openboarunk 5:9-10.

  Wuarom kjenn wie ons secha sennen, daut de Harscha en daut dusentjoasche Rikj woaren metfeelende un erboarmende Kjennichs un Priestasch sennen? (Efs. 4:20-24; 1. Pet. 1:7; 3:8; 5:6-10).

 2. Läs Openboarunk 14:1-3.

  Waut bediet daut, wan daut sajcht, daut de 144 000 dän Nomen von dän Voda un von daut Laum oppem Stiern jeschräwen haben? (1. Kor. 3:23; 2. Tim. 2:19; Opb. 3:12).

Jeschicht #116

Woo wie fa emma läwen kjennen

 1. Wäm mott wie kjanen lieren, wan wie fa emma läwen wellen?

 2. Woo kjenn wie Jehova Gott un Jesus kjanen lieren, soo aus du opp daut Bilt seenen kaust?

 3. Waut fa een Buak es doa noch opp daut Bilt to seenen? Wuarom sell wie pinkjlich doa bennen läsen?

 4. Waut es doa noch needich, daut eena kaun daut eewje Läwen kjrieen?

 5. Waut kjenn wie von de Jeschicht #69 lieren?

 6. Waut wiest ons de Jeschicht #55, wua daut von dän kjlienen Samuel vetalt?

 7. Woo kjenn wie Jesus nodoonen? Waut woa wie noch mol beläwen kjennen, wan wie daut aules doonen?

Toosauzfroagen:

 1. Läs Johanes 17:3.

  Wie motten Jehova Gott un Jesus Christus kjanen lieren. Woo wiest de Bibel oba, daut daut mea bediet, aus bloos väl von an to weeten? (Mat. 7:21; Jak. 2:18-20; 1. Joh. 2:17).

 2. Läs Psalm 145:1-21.

  1. Wäajens waut aules hab wie Uasoak, Jehova to lowen? (Psa. 145:8-11; Opb. 4:11).

  2. Woo es Jehova “to aulem goot”? Wuarom drenjt ons daut, Jehova eefach noch dolla to leewen? (Psa. 145:9; Mat. 5:43-45).

  3. Wan wie Jehova werkjlich vom Hoaten leewen, waut woa wie dan doonen? (Psa. 119:171-172, 175; 145:11-12, 21).