Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 JESCHICHT #94

Jesus räakjent Kjinja väl

Jesus räakjent Kjinja väl

KJIKJ mol, woo Jesus dän kjlienen Jung hia omfoten deit. Daut es to seenen, daut Jesus Kjinja werkjlich väl räakjent. Dise Mana hia sent siene Apostel. Waut sajcht Jesus to an? Well wie mol seenen.

Jesus un siene Apostel wieren jroz von eene lange Reis trigjekomen. Hinjawäajes hauden de Apostel sikj jesträden. Doawäajen fruach Jesus an: ‘Äwa waut deed jie junt oppem Wajch strieden?’ Jesus wist daut goot, oba hee fruach an doawäajen, wiels hee seenen wull, aus see am daut wudden sajen.

De Apostel säden nuscht, wiels see hauden sikj doaräwa jesträden, wäa von an daut jratste wia. Eenje Apostel jleewden sikj wichtja aus de aundre. Woo kunn Jesus an daut nu dietlich moaken, daut et nich rajcht es, wan eena well de Jratsta sennen?

Hee roopt eenen kjlienen Jung un stald dän ver siene Jinja. Dan säd hee to an: ‘Weet jie waut? Wan jie junt nich endren un nich soo woaren aus kjliene Kjinja, woa jie nienich en Gott sien Kjennichrikj nenkomen. Oba wäa soo es aus dit Kjint, woat de Jratsta sennen em Kjennichrikj.’ Weetst du, wuarom Jesus daut säd?

Na, kjliene Kjinja jäwen doa foaken nich väl om rom, aus see jrata ooda wichtja sent aus aundre. En disen Stekj musten de Apostel uk soo woaren aus kjliene Kjinja, enne Städ sikj emma to strieden, wäa jrata ooda wichtja wia.

Jesus wees uk sest emma, daut hee een groota Kjinjafrint wia. Een poa Moonat lota kjeemen eenje Menschen un brochten äare Kjinja no Jesus. De Apostel wullen dee doa fuatschekjen. Oba Jesus säd: ‘Lot de Kjinja no mie komen, wiels Gott sien Kjennichrikj jehieet Menschen, waut soo sent aus dise.’ Dan foot Jesus de Kjinja om un deed dee säajnen. Es daut nich scheen to weeten, daut Jesus kjliene Kjinja väl räakjent?