Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 JESCHICHT #56

Saul woat de ieeschta Kjennich en Israel

Saul woat de ieeschta Kjennich en Israel

KJIKJ mol, Samuel deit dän Maun Eelj oppem Kopp jeeten. Daut deeden dee ieeschtemma toom wiesen, daut deejanja wia toom Kjennich jewält worden. Jehova haud to Samuel jesajcht, hee sull de Eelj opp Saul sienen Kopp jeeten. Daut es eene besondre Eelj, waut scheen rikjt.

Saul jleewd, hee wia nich goot jenuach toom Kjennich sennen. Hee säd to Samuel: ‘Ekj sie vom Staum Benjamin, un daut es de kjlansta Staum en Israel. Wuarom saul ekj Kjennich sennen?’ Jehova jleicht Saul, wiels dee sikj nich groot deed. Doawäajen jroz wäld Jehova dän toom Kjennich.

Oba Saul wia kjeen kjliena uk kjeen oama Maun. Hee wia von eene rikje Famielje un wia een groota, sea schmocka Maun. Hee wia ojjefäa eenen Kopp hecha aus aule aundre en Israel. Saul wia uk sea stoakj un kunn sea ranen. Daut Volkj freid sikj, daut Jehova Saul toom Kjennich jewält haud. See schrieejen aula: ‘Ons Kjennich saul lang läwen!’

De Israeliten äare Jäajna wieren noch emma sea stoakj un muaken de Israeliten väl Trubbel. Kort nodäm aus Saul Kjennich jeworden wia, kjeemen de Amonita jäajen Israel kjamfen. Oba Saul vesaumeld een grootet Kjrichshäa un jewonn jäajen de Amonita. De Israeliten freiden sikj, daut Saul äa Kjennich wia.

Äwa de Joaren holp Saul de Israeliten välmol, jäajen äare Fiend to jewennen. Saul haud uk eenen Jung, dee heet Jonatan. Daut wia een sea äwanämenda, un dee holp Israel uk, väle Kjriej to jewennen. De Israeliten äare schlemste Jäajna wieren noch emma de Filista. Eenen Dach kjeemen dusende Filista jäajen Israel kjamfen.

Samuel haud to Saul jesajcht, hee sull wachten, bat hee kjeem un Jehova ver dän Kaumf een Opfa brocht. Oba Samuel kjeem een bät lota, aus hee jesajcht haud. Saul haud Angst, de Filista wudden aunfangen to kjamfen, un soo brocht hee daut Opfa eefach selfst. Aus Samuel schlieslich kjeem, säd hee to Saul: ‘Du best ojjehuarsom jewast. Jehova woat eenen aundren Maun toom Kjennich wälen en diene Städ.’

Lota wia Saul wada ojjehuarsom, un Samuel säd to am: ‘Daut es bäta, Jehova to jehorchen, aus am daut baste Schop to opfren. Wiels du Jehova nich jehorcht hast, woat hee die nich loten Kjennich bliewen en Israel.’

Von dise Jeschicht kjenn wie väl lieren. Dee wiest ons, daut wie Jehova emma jehorchen sellen. Dee wiest uk, daut een gooda Mensch, soo aus Saul ieeschtlich wia, lota een schlajchta Mensch woaren kaun. Wie wellen oba nich, daut ons daut soo jeit, ooda?