Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 JESCHICHT #52

Gideon un siene 300 Mana

Gideon un siene 300 Mana

WEETST du, waut hia väajeit? Eenje Mana doonen hia jroz utem Riefa Wota drinkjen. Daut sent aules Kjrichsmana von Israel, un de Maun, waut doa biesied steit, es de Rechta Gideon. Hee paust opp, woo de Mana drinkjen.

Wan du mol jeneiw kjikjst, kaust du seenen, daut de Mana nich aula äwareen Wota drinkjen. Waut bekjen sikj gaunz bat oppem Wota, oba de eena schapt daut Wota met de Haunt un kjikjt sikj rom, aus doa wua waut es. Dit es wichtich, wiels Jehova haud to Gideon jesajcht, hee sull bloos dee Mana utläsen, waut sikj biem drinkjen romkjikjten un oppausten. Aul de aundre sull hee no Hus schekjen. Well wie mol seenen, wuarom.

De Israeliten hauden wada väl Trubbel, wiels see Jehova nich jehorcht hauden. De Midianita wieren sea stoakj jeworden un deeden de Israeliten schlajcht behaundlen. Doawäajen prachaden dee Jehova om Help, un Jehova horcht no an.

Jehova säd to Gideon, hee sull sikj een Kjrichshäa vesaumlen. Un soo vesaumeld Gideon 32 000 Mana. Oba äare Jäajna wieren äare 135 000. Un doch säd Jehova to Gideon: ‘Du hast too väl Mana.’ Wuarom säd Jehova daut?

Wan de Israeliten dän Kjrich wudden jewennen, kunnen dee opplatst denkjen, see hauden daut gaunz auleen jedonen un brukten Jehova siene Help goanich. Doawäajen säd Jehova to Gideon: ‘Saj aule Mana, waut doa Angst haben, see sellen trigj no Hus gonen.’ Aus Gideon daut deed, veleeten 22 000 Mana. Dan bleewen am bloos noch 10 000 äwrich toom jäajen aul de 135 000 Midianita kjamfen.

Oba weetst waut? Jehova säd to Gideon: ‘Du hast noch emma too väl Mana.’ Hee säd to Gideon, hee sull de Mana loten bie eenen Riefa Wota drinkjen. Aul de Mana, waut sikj bat oppem Wota bekjten toom drinkjen, sull hee trigj no Hus schekjen. ‘Met de 300 Mana, waut sikj biem drinkjen romkjikjten un oppaussen deeden, woa ekj die loten jewennen’, vespruak Jehova Gideon.

Schlieslich kjeem de Tiet fa dän Kaumf. Gideon vedeeld siene 300 Mana en dree Gruppen. Hee jeef an aula een Huarn toom blosen un eene Kruck met eenen Fiastock doa bennen. Medden enne Nacht stalden dee sikj dan aula rom daut Loaga von äare Fiend. Dan blosden see aula tojlikj un kjielden äare Krucken twei un schrieejen: ‘Daut Schwieet von Jehova un von Gideon!’ Aus äare Jäajna oppwuaken, wisten dee goanich, waut loos wia, un kjrieejen grulich Angst. Dee fungen aula aun to ranen, un de Israeliten kunnen dän Kaumf jewennen.